صنایع مفتولی


قیمت صنایع مفتولی از جمله انواع توری حصاری، توری مرغی، توری پرسی، گابیون، مش، سیم خاردار، سیم حرارتی و …

قیمت صنایع مفتولی نوع توری حصاری

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۶

لیست قیمت توری حصاری
نام مفتول چشمه قیمت / کیلوگرم
توری حصاری ۳.۸ چشمه ۷.۵*۷.۵ ۳.۸ میلی متر ۷.۵*۷.۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۳.۸ چشمه ۶.۵*۶.۵ ۳.۸ میلی متر ۶.۵*۶.۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۳.۸ چشمه ۵.۵*۵.۵ ۳.۸ میلی متر ۵.۵*۵.۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۳.۵ چشمه ۷.۵*۷.۵ ۳.۵ میل متر ۷.۵*۷.۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۳.۵ چشمه ۶.۵*۶.۵ ۳.۵ میل متر ۶.۵*۶.۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۳.۵ چشمه ۵.۵*۵.۵ ۳.۵ میل متر ۵.۵*۵.۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۴ چشمه ۷.۵*۷.۵ ۴ میلی متر ۷.۵*۷.۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۴ چشمه ۶.۵*۶.۵ ۴ میلی متر ۶.۵*۶.۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۴ چشمه ۵.۵*۵.۵ ۴ میلی متر ۵.۵*۵.۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۴ چشمه ۶*۶ ۴ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۴ چشمه ۶*۶ ۴ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۴ چشمه ۵*۵ ۴ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۴ چشمه ۵*۵ ۴ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۴ چشمه ۴*۴ ۴ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۴ چشمه ۴*۴ ۴ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۳ چشمه ۷.۵*۷.۵ ۳ میلی متر ۷.۵*۷.۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۳ چشمه ۶.۵*۶.۵ ۳ میلی متر ۶.۵*۶.۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۳ چشمه ۵.۵*۵.۵ ۳ میلی متر ۵.۵*۵.۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۳ چشمه ۶*۶ ۳ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۳ چشمه ۶*۶ ۳ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۳ چشمه ۵*۵ ۳ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۳ چشمه ۵*۵ ۳ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۳ چشمه ۴*۴ ۳ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۳ چشمه ۴*۴ ۳ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۲.۹ چشمه ۶.۵*۶.۵ ۲.۹ میلی متر ۶.۵*۶.۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۲.۹ چشمه ۵.۵*۵.۵ ۲.۹ میلی متر ۵.۵*۵.۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۲.۷ چشمه ۷.۵*۷.۵ ۲.۷ میلی متر ۷.۵*۷.۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۲.۷ چشمه ۶.۵*۶.۵ ۲.۷ میلی متر ۶.۵*۶.۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۲.۷ چشمه ۵.۵*۵.۵ ۲.۷ میلی متر ۵.۵*۵.۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۲.۷ چشمه ۶*۶ ۲.۷ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۲.۷ چشمه ۶*۶ ۲.۷ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۲.۷ چشمه ۵*۵ ۲.۷ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۲.۷ چشمه ۵*۵ ۲.۷ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۲.۷ چشمه ۴*۴ ۲.۷ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۲.۷ چشمه ۴*۴ ۲.۷ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۲.۵ چشمه ۷.۵*۷.۵ ۲.۵ میلی متر ۷.۵*۷.۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۲.۵ چشمه ۶.۵*۶.۵ ۲.۵ میلی متر ۶.۵*۶.۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۲.۵ چشمه ۶*۶ ۲.۵ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۲.۵ چشمه ۶*۶ ۲.۵ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۲.۵ چشمه ۵.۵*۵.۵ ۲.۵ میلی متر ۵.۵*۵.۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۲.۵ چشمه ۵*۵ ۲.۵ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۲.۵ چشمه ۵*۵ ۲.۵ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۲.۵ چشمه ۴*۴ ۲.۵ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۲.۵ چشمه ۴*۴ ۲.۵ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۲.۴ چشمه ۶*۶ ۲.۴ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۲.۴ چشمه ۶*۶ ۲.۴ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۲.۴ چشمه ۵*۵ ۲.۴ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۲.۴ چشمه ۵*۵ ۲.۴ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۲.۴ چشمه ۴*۴ ۲.۴ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۲.۴ چشمه ۴*۴ ۲.۴ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۲.۲ چشمه ۴*۴ ۲.۲ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۲.۲ چشمه ۴*۴ ۲.۲ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۲.۲ چشمه ۵.۵*۵.۵ ۲.۲ میلی متر ۵.۵*۵.۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۲.۲ چشمه ۷.۵*۷.۵ ۲.۲ میلی متر ۷.۵*۷.۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۲.۲ چشمه ۶.۵*۶.۵ ۲.۲ میلی متر ۶.۵*۶.۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۲.۲ چشمه ۶*۶ ۲.۲ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
توری حصاری ۲.۲ چشمه ۶*۶ ۲.۲ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید

لیست قیمت توری پرسی

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۶

لیست قیمت توری پرسی
نام مفتول چشمه قیمت / کیلوگرم
توری پرسی ۴ چشمه ۴*۴ ۴ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
توری پرسی ۴ چشمه ۳*۳ ۴ میلی متر ۳*۳ سانتی متر تماس بگیرید
توری پرسی ۴.۵ چشمه ۵*۵ ۴.۵ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری پرسی ۴.۵ چشمه ۴*۴ ۴.۵ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
توری پرسی ۴.۵ چشمه ۳*۳ ۴.۵ میلی متر ۳*۳ سانتی متر تماس بگیرید
توری پرسی ۳.۸ چشمه ۵*۵ ۳.۸ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری پرسی ۳.۸ چشمه ۴*۴ ۳.۸ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
توری پرسی ۳.۸ چشمه ۳*۳ ۳.۸ میلی متر ۳*۳ سانتی متر تماس بگیرید
توری پرسی ۳.۵ چشمه ۵*۵ ۳.۵ میل متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری پرسی ۳.۵ چشمه ۴*۴ ۳.۵ میل متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
توری پرسی ۳.۵ چشمه ۳*۳ ۳.۵ میل متر ۳*۳ سانتی متر تماس بگیرید
توری پرسی ۳.۲ چشمه ۴*۴ ۳.۲ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
توری پرسی ۳.۲ چشمه ۳*۳ ۳.۲ میلی متر ۳*۳ سانتی متر تماس بگیرید
توری پرسی ۳.۲ چشمه ۲*۲ ۳.۲ میلی متر ۲*۲ سانتی متر تماس بگیرید
توری پرسی ۲ چشمه ۲*۲ ۲ میلی متر ۲*۲ سانتی متر تماس بگیرید

لیست قیمت توری مرغی

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۶

لیست قیمت توری مرغی
نام مفتول چشمه قیمت / رول
توری مرغی ۱۴ کیلویی عرض ۱۲۰ ۰.۵ میلی متر ۱.۲ اینچ تماس بگیرید
توری مرغی ۹ کیلویی عرض ۱۲۰ ۰.۵ میلی متر ۳.۴ اینچ تماس بگیرید
توری مرغی ۷.۵ کیلویی عرض ۱۲۰ ۰.۴۵ میلی متر ۳.۴ اینچ تماس بگیرید
توری مرغی ۷ کیلویی عرض ۱۲۰ ۰.۴۷ میلی متر ۱ اینچ تماس بگیرید
توری مرغی ۶ کیلویی عرض ۱۲۰ ۰.۴ میلی متر ۳.۴ اینچ تماس بگیرید
توری مرغی ۵.۵ کیلویی عرض ۱۲۰ ۰.۳۶ میلی متر ۳.۴ اینچ تماس بگیرید

قیمت رابیتس

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۶

لیست قیمت رابیتس
نام ابعاد چشمه قیمت / برگ
رابیتس ۳۶۰ گرم ۹ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۳۵۰ گرم ۹ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۳۲۰ گرم ۹ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۵۰۰ گرم ۹ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۴۶۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۴۰۰ گرم ۹ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۳۷۰ گرم ۹ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۶۰۰ گرم ۹ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۵۶۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۵۴۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۵۲۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۵۰۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۶۵۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۶۲۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۷۰۰ گرم ۹ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۶۱۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۶۰۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۶۵۰ گرم ۹ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۷۳۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۷۱۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۷۰۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۶۹۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۶۶۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۷۹۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۷۷۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۷۵۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۸۰۰ گرم ۹ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۸۳۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۸۲۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۸۱۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۹۰۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۸۹۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۸۸۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۸۷۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۸۵۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۹۷۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۹۶۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۹۳۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۹۲۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۹۱۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۱۰۵۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۱۰۴۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۱۰۱۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۱۰۰۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۹۸۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۱۱۱۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۱۱۰۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۱۰۹۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۱۰۸۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۱۰۶۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۱۱۷۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۱۱۶۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۱۱۵۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۱۱۲۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۱۲۱۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۱۳۰۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۱۲۷۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۱۲۳۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۱۳۵۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۱۲۵۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۱۲۰۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۱۰۲۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۹۵۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۸۰۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۴۲۰ گرم ۹ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
رابیتس ۵۵۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۲ سانتی متر تماس بگیرید

لیست قیمت گابیون

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۶

لیست قیمت گابیون
نام مفتول چشمه قیمت / کیلوگرم
توری گابیون ۳ چشمه ۱۰*۸ ۳ میلی متر ۸*۱۰ سانتی متر تماس بگیرید
توری گابیون ۳ چشمه ۱۰*۸ ۳ میلی متر ۸*۱۰ سانتی متر تماس بگیرید
توری گابیون ۲ چشمه ۸*۶ ۲ میلی متر ۶*۸ سانتی متر تماس بگیرید
توری گابیون ۲ چشمه ۱۰*۸ ۲ میلی متر ۸*۱۰ سانتی متر تماس بگیرید
توری گابیون ۲ چشمه ۱۰*۸ ۲ میلی متر ۸*۱۰ سانتی متر تماس بگیرید
توری گابیون ۱.۹چشمه ۱۰*۶ ۱.۹ میلی متر ۶*۱۰ سانتی متر تماس بگیرید
توری گابیون ۱.۸چشمه ۶*۶ ۱.۸ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
توری گابیون ۱.۸چشمه ۱۰*۸ ۱.۸ میلی متر ۸*۱۰ سانتی متر تماس بگیرید
توری گابیون ۱.۸چشمه ۱۰*۸ ۱.۸ میلی متر ۸*۱۰ سانتی متر تماس بگیرید

لیست قیمت سیم مفتول

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۶

لیست قیمت سیم مفتول
نام سایز قیمت / کیلوگرم
سیم مفتول ۲.۵ میل استیل ۳۰۹ ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
سیم مفتول ۴ میل استیل ۳۱۶ ۴ میلی متر تماس بگیرید
سیم مفتول ۳ میل استیل ۳۱۶ ۳ میلی متر تماس بگیرید
سیم مفتول ۲.۵ میل استیل ۳۱۶ ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
سیم مفتول ۲ میل استیل ۳۱۶ ۲ میلی متر تماس بگیرید
سیم مفتول ۴ میل استیل ۳۰۴ ۴ میلی متر تماس بگیرید
سیم مفتول ۳ میل استیل ۳۰۴ ۳ میلی متر تماس بگیرید
سیم مفتول ۲.۵ میل استیل ۳۰۴  ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
سیم مفتول ۲ میل استیل ۳۰۴ ۲ میلی متر تماس بگیرید
سیم تسمه ۴ میلی متر ۴ میلی متر تماس بگیرید
سیم تسمه ۳ میلی متر ۳ میلی متر تماس بگیرید
سیم فابریک ۲.۵ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
سیم تسمه قالب بندی ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
سیم فابریک ۱.۵ میلی متر ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
سیم تسمه آرماتوربندی ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت سیم گالوانیزه

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۶

لیست قیمت سیم گالوانیزه
نام سایز قیمت / کیلوگرم
سیم گالوانیزه ۴ میل ۴ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۴ میل ۴ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۳ میل ۳ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۳ میل ۳ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۲.۷ میل ۲.۷ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۲.۷ میل ۲.۷ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۲.۵ میل ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۲.۵ میل ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۲.۲ میل ۲.۲ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۲.۲ میل ۲.۲ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۲ میل ۲ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۲ میل ۲ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۱.۸ میل ۱.۸ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۱.۶ میل ۱.۶ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۱.۶ میل ۱.۶ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۱.۵ میل ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۱.۲ میل ۱.۲ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۱.۲ میل ۱.۲ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۰.۸۵ میل ۰.۸۵ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۰.۵ میل ۰.۵ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۰.۴۸ میل ۰.۴۸ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۰.۴ میل ۰.۴ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۰.۳۵ میل ۰.۳۵ میلی متر تماس بگیرید

قیمت صنایع مفتولی نوع سیم آرماتور

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۶

لیست قیمت سیم مفتول
نام سایز قیمت / کیلوگرم
سیم مفتول ۲.۵ میل استیل ۳۰۹ ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
سیم مفتول ۴ میل استیل ۳۱۶ ۴ میلی متر تماس بگیرید
سیم مفتول ۳ میل استیل ۳۱۶ ۳ میلی متر تماس بگیرید
سیم مفتول ۲.۵ میل استیل ۳۱۶ ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
سیم مفتول ۲ میل استیل ۳۱۶ ۲ میلی متر تماس بگیرید
سیم مفتول ۴ میل استیل ۳۰۴ ۴ میلی متر تماس بگیرید
سیم مفتول ۳ میل استیل ۳۰۴ ۳ میلی متر تماس بگیرید
سیم مفتول ۲.۵ میل استیل ۳۰۴  ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
سیم مفتول ۲ میل استیل ۳۰۴ ۲ میلی متر تماس بگیرید
سیم تسمه ۴ میلی متر ۴ میلی متر تماس بگیرید
سیم تسمه ۳ میلی متر ۳ میلی متر تماس بگیرید
سیم فابریک ۲.۵ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
سیم تسمه قالب بندی ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
سیم فابریک ۱.۵ میلی متر ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
سیم تسمه آرماتوربندی ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت سیم حرارتی

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۶

لیست قیمت سیم حرارتی
نام سایز قیمت / کیلوگرم
سیم جوش ۴ میل استیل ۳۱۶ ۴ میلی متر تماس بگیرید
سیم جوش ۳ میل استیل ۳۱۶ ۳ میلی متر تماس بگیرید
سیم جوش ۲.۵ میل استیل ۳۱۶ ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
سیم جوش ۲ میل استیل ۳۱۶ ۲ میلی متر تماس بگیرید
سیم جوش ۴ میل استیل ۳۰۴ ۴ میلی متر تماس بگیرید
سیم جوش ۳ میل استیل ۳۰۴ ۳ میلی متر تماس بگیرید
سیم جوش ۲.۵ میل استیل ۳۰۴ ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
سیم جوش ۲ میل استیل ۳۰۴ ۲ میلی متر تماس بگیرید
سیم مفتول حرارتی ۴.۸ میل ۴.۸ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت سیم خاردار

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۵

لیست قیمت سیم خاردار
نام سایز قیمت / کیلوگرم
سیم خاردار حلقوی سوزنی ۹۰ ۲.۸*۲ میلی متر تماس بگیرید
سیم خاردار خطی تبری ۲.۵*۰.۵ میلی متر تماس بگیرید
سیم خاردار خطی سوزنی تهران ۲.۵*۲ میلی متر تماس بگیرید
سیم خاردار خطی سوزنی ۲.۵*۲ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت سیم زیگزاگ

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۵

لیست قیمت سیم زیگزاگ
نام طول قیمت / کیلوگرم
سیم زیگزاگ ۵ میل ۵۵ سانتی ۵۵ سانتی متر تماس بگیرید
سیم زیگزاگ ۵ میل ۶۵ سانتی ۶۵ سانتی متر تماس بگیرید
سیم زیگزاگ ۵ میل ۷۵ سانتی ۷۵ سانتی متر تماس بگیرید
سیم زیگزاگ ۸ میل ۵۵ سانتی ۵۵ سانتی متر تماس بگیرید
سیم زیگزاگ ۶ میل ۵۵ سانتی ۵۵ سانتی متر تماس بگیرید

لیست قیمت مش

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۵

لیست قیمت مش
نام سایز چشمه قیمت / کیلوگرم
مش آجدار ۱۴میل ۳۰*۳۰ سانتی متر ۱۴ میلی متر ۳۰*۳۰ سانتی متر تماس بگیرید
مش آجدار ۱۴میل ۲۵*۲۵ سانتی متر ۱۴ میلی متر ۲۵*۲۵ سانتی متر تماس بگیرید
مش آجدار ۱۴میل ۲۰*۲۰ سانتی متر ۱۴ میلی متر ۲۰*۲۰ سانتی متر تماس بگیرید
مش آجدار ۱۴میل ۱۵*۱۵ سانتی متر ۱۴ میلی متر ۱۵*۱۵ سانتی متر تماس بگیرید
مش آجدار ۱۴میل ۱۰*۱۰ سانتی متر ۱۴ میلی متر ۱۰*۱۰ سانتی متر تماس بگیرید
مش آجدار ۱۲میل ۳۰*۳۰ سانتی متر ۱۴ میلی متر ۳۰*۳۰ سانتی متر تماس بگیرید
مش آجدار ۱۲میل ۲۵*۲۵ سانتی متر ۱۲ میلی متر ۲۵*۲۵ سانتی متر تماس بگیرید
مش آجدار ۱۲میل ۲۰*۲۰ سانتی متر ۱۲ میلی متر ۲۰*۲۰ سانتی متر تماس بگیرید
مش آجدار ۱۲ میل ۱۵*۱۵ سانتی متر ۱۲ میلی متر ۱۵*۱۵ سانتی متر تماس بگیرید
مش آجدار ۱۲ میل ۱۰*۱۰ سانتی متر ۱۲ میلی متر ۱۰*۱۰ سانتی متر تماس بگیرید
مش آجدار ۱۰ میل ۳۰*۳۰ سانتی متر ۱۰ میلی متر ۳۰*۳۰ سانتی متر تماس بگیرید
مش آجدار ۱۰ میل ۲۵*۲۵ سانتی متر ۱۰ میلی متر ۲۵*۲۵ سانتی متر تماس بگیرید
مش آجدار ۱۰ میل ۲۰*۲۰ سانتی متر ۱۰ میلی متر ۲۰*۲۰ سانتی متر تماس بگیرید
مش آجدار ۱۰ میل ۱۵*۱۵ سانتی متر ۱۰ میلی متر ۱۵*۱۵ سانتی متر تماس بگیرید
مش آجدار ۱۰ میل ۱۰*۱۰ سانتی متر ۱۰ میلی متر ۱۰*۱۰ سانتی متر تماس بگیرید
مش اجدار ۸ میل ۳۰*۳۰ سانتی متر ۸ میلی متر ۳۰*۳۰ سانتی متر تماس بگیرید
مش آجدار ۸ میل ۲۵*۲۵ سانتی متر ۸ میلی متر ۲۵*۲۵ سانتی متر تماس بگیرید
مش آجدار ۸ میل ۲۰*۲۰ سانتی متر ۸ میلی متر ۲۰*۲۰ سانتی متر تماس بگیرید
مش آجدار ۸ میل ۱۵*۱۵ سانتی متر ۸ میلی متر ۱۵*۱۵ سانتی متر تماس بگیرید
مش آجدار ۸ میل ۱۰*۱۰ سانتی متر ۸ میلی متر ۱۰*۱۰ سانتی متر تماس بگیرید
مش ساده ۸ میل ۳۰*۳۰ سانتی متر ۸ میلی متر ۳۰*۳۰ سانتی متر تماس بگیرید
مش ساده ۸ میل ۲۵*۲۵ سانتی متر ۸ میلی متر ۲۵*۲۵ سانتی متر تماس بگیرید
مش ساده ۸ میل ۲۰*۲۰ سانتی متر ۸ میلی متر ۲۰*۲۰ سانتی متر تماس بگیرید
مش ساده ۸ میل ۱۵*۱۵ سانتی متر ۸ میلی متر ۱۵*۱۵ سانتی متر تماس بگیرید
مش ساده ۸ میل ۱۰*۱۰ سانتی متر ۸ میلی متر ۱۰*۱۰ سانتی متر تماس بگیرید
مش ساده ۶ میل ۳۰*۳۰ سانتی متر ۶ میلی متر ۳۰*۳۰ سانتی متر تماس بگیرید
مش ساده ۶ میل ۲۵*۲۵ سانتی متر ۶ میلی متر ۲۵*۲۵ سانتی متر تماس بگیرید
مش ساده ۶ میل ۲۰*۲۰ سانتی متر ۶ میلی متر ۲۰*۲۰ سانتی متر تماس بگیرید
مش ساده ۶ میل ۱۵*۱۵سانتی متر ۶ میلی متر ۱۵*۱۵ سانتی متر تماس بگیرید
مش ساده ۶ میل ۱۰*۱۰ سانتی متر ۶ میلی متر ۱۰*۱۰ سانتی متر تماس بگیرید

قیمت صنایع مفتولی نوع مسوار

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۵

لیست قیمت مفتول مسوار
نام سایز قیمت / کیلوگرم
مفتول مسوار قطر ۸ میلی متر ۸ میلی متر تماس بگیرید
مفتول مسوار قطر ۷.۵ میلی متر ۷.۵ میلی متر تماس بگیرید
مفتول مسوار قطر ۷ میلی متر ۷ میلی متر تماس بگیرید
مفتول مسوار قطر ۶.۵ میلی متر ۶.۵ میلی متر تماس بگیرید
مفتول مسوار قطر ۶ میلی متر ۶ میلی متر تماس بگیرید
مفتول مسوار قطر ۵.۵ میلی متر ۵.۵ میلی متر تماس بگیرید
مفتول مسوار قطر ۵ میلی متر ۵ میلی متر تماس بگیرید
مفتول مسوار قطر ۴.۵ میلی متر ۴.۵ میلی متر تماس بگیرید
مفتول مسوار قطر ۴ میلی متر ۴ میلی متر تماس بگیرید
مفتول مسوار قطر ۳.۵ میلی متر ۳.۵ میلی متر تماس بگیرید
مفتول مسوار قطر ۳ میلی متر ۳ میلی متر تماس بگیرید
مفتول مسوار قطر ۲.۵ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
مفتول مسوار قطر ۲ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید

قیمت صنایع مفتولی

در میان انواع مقاطع مفتولی و فلزی که در بازار آهن آلات مشاهده می کنید صناعی مفتولی خانواده بزرگی دارند و در میان آن ها محصولات بسیار متنوعی وجود دارد که کاربردهای زیادی هم در صنایع بزرگ و کوچک دارند. قیمت صنایع مفتولی بر حسب نوعی که دارند جنس، مشخصات فنی، کاربرد و کارخانه تولیدکننده آن با هم متفاوت است.

از جمله محصولات و مقاطع فولادی و فلزی مفتولی می توان به انواع سیم، کابل و مفتول، انواع سیم خاردارها، انواع گابیون، مش، انواع توری شامل توری مرغی، حصاری و پرسی اشاره کرد.

این محصولات به طور مشترک از انواع میلگردها و میله های با قطر و سایز کم ساخته شده اند. در بازار به میلگردهای با سایز کم (نازک و قط کوچک) مفتول یا مفتولی گفته می شود. بر اساس جنس، ویژگی های فنی و مکانیکی، کاربرد و سایزها می توان انواع محصول مفتولی ساخت. مفتولی ها می توانند از فلزات مختلفی چون فولاد، آهن، مس، آلومینیوم، فولاد گالوانیزه، فولاد ضد زنگ و .. ساخته شوند.

صفحه فیسبوک آهن رسان را نیز دنبال کنید.

مقاله مرتبط: معرفی انواع مفتول و کاربرد آن