صنایع مفتولی


قیمت صنایع مفتولی از جمله انواع توری حصاری، توری مرغی، توری پرسی، گابیون، مش، سیم خاردار، سیم حرارتی و …

قیمت صنایع مفتولی نوع توری حصاری

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۰۸:۴۰

لیست قیمت توری حصاری
کد نام مفتول چشمه قیمت / کیلوگرم
۱۴۶۹۴ توری حصاری ۳.۸ چشمه ۷.۵*۷.۵ ۳.۸ میلی متر ۷.۵*۷.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۹۲ توری حصاری ۳.۸ چشمه ۶.۵*۶.۵ ۳.۸ میلی متر ۶.۵*۶.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۹۱ توری حصاری ۳.۸ چشمه ۵.۵*۵.۵ ۳.۸ میلی متر ۵.۵*۵.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۸۶ توری حصاری ۳.۵ چشمه ۷.۵*۷.۵ ۳.۵ میل متر ۷.۵*۷.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۸۵ توری حصاری ۳.۵ چشمه ۶.۵*۶.۵ ۳.۵ میل متر ۶.۵*۶.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۸۸ توری حصاری ۳.۵ چشمه ۵.۵*۵.۵ ۳.۵ میل متر ۵.۵*۵.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۸۱ توری حصاری ۴ چشمه ۷.۵*۷.۵ ۴ میلی متر ۷.۵*۷.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۸۰ توری حصاری ۴ چشمه ۶.۵*۶.۵ ۴ میلی متر ۶.۵*۶.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۷۹ توری حصاری ۴ چشمه ۵.۵*۵.۵ ۴ میلی متر ۵.۵*۵.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۷۱ توری حصاری ۴ چشمه ۶*۶ ۴ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۷۰ توری حصاری ۴ چشمه ۶*۶ ۴ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۶۹ توری حصاری ۴ چشمه ۵*۵ ۴ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۶۸ توری حصاری ۴ چشمه ۵*۵ ۴ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۶۷ توری حصاری ۴ چشمه ۴*۴ ۴ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۶۵ توری حصاری ۴ چشمه ۴*۴ ۴ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۶۲ توری حصاری ۳ چشمه ۷.۵*۷.۵ ۳ میلی متر ۷.۵*۷.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۶۱ توری حصاری ۳ چشمه ۶.۵*۶.۵ ۳ میلی متر ۶.۵*۶.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۶۰ توری حصاری ۳ چشمه ۵.۵*۵.۵ ۳ میلی متر ۵.۵*۵.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۵۳ توری حصاری ۳ چشمه ۶*۶ ۳ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۵۲ توری حصاری ۳ چشمه ۶*۶ ۳ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۵۰ توری حصاری ۳ چشمه ۵*۵ ۳ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۵۱ توری حصاری ۳ چشمه ۵*۵ ۳ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۴۹ توری حصاری ۳ چشمه ۴*۴ ۳ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۴۷ توری حصاری ۳ چشمه ۴*۴ ۳ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۴۶ توری حصاری ۲.۹ چشمه ۶.۵*۶.۵ ۲.۹ میلی متر ۶.۵*۶.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۴۴ توری حصاری ۲.۹ چشمه ۵.۵*۵.۵ ۲.۹ میلی متر ۵.۵*۵.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۳۹ توری حصاری ۲.۷ چشمه ۷.۵*۷.۵ ۲.۷ میلی متر ۷.۵*۷.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۳۸ توری حصاری ۲.۷ چشمه ۶.۵*۶.۵ ۲.۷ میلی متر ۶.۵*۶.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۴۰ توری حصاری ۲.۷ چشمه ۵.۵*۵.۵ ۲.۷ میلی متر ۵.۵*۵.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۳۳ توری حصاری ۲.۷ چشمه ۶*۶ ۲.۷ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۳۰ توری حصاری ۲.۷ چشمه ۶*۶ ۲.۷ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۲۹ توری حصاری ۲.۷ چشمه ۵*۵ ۲.۷ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۲۸ توری حصاری ۲.۷ چشمه ۵*۵ ۲.۷ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۲۷ توری حصاری ۲.۷ چشمه ۴*۴ ۲.۷ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۲۶ توری حصاری ۲.۷ چشمه ۴*۴ ۲.۷ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۱۶ توری حصاری ۲.۵ چشمه ۷.۵*۷.۵ ۲.۵ میلی متر ۷.۵*۷.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۱۵ توری حصاری ۲.۵ چشمه ۶.۵*۶.۵ ۲.۵ میلی متر ۶.۵*۶.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۱۴ توری حصاری ۲.۵ چشمه ۶*۶ ۲.۵ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۱۳ توری حصاری ۲.۵ چشمه ۶*۶ ۲.۵ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۱۲ توری حصاری ۲.۵ چشمه ۵.۵*۵.۵ ۲.۵ میلی متر ۵.۵*۵.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۱۱ توری حصاری ۲.۵ چشمه ۵*۵ ۲.۵ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۱۰ توری حصاری ۲.۵ چشمه ۵*۵ ۲.۵ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۰۹ توری حصاری ۲.۵ چشمه ۴*۴ ۲.۵ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۰۸ توری حصاری ۲.۵ چشمه ۴*۴ ۲.۵ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۰۰ توری حصاری ۲.۴ چشمه ۶*۶ ۲.۴ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۵۹۹ توری حصاری ۲.۴ چشمه ۶*۶ ۲.۴ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۵۹۸ توری حصاری ۲.۴ چشمه ۵*۵ ۲.۴ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۵۹۷ توری حصاری ۲.۴ چشمه ۵*۵ ۲.۴ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۵۹۶ توری حصاری ۲.۴ چشمه ۴*۴ ۲.۴ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۵۹۵ توری حصاری ۲.۴ چشمه ۴*۴ ۲.۴ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۵۸۷ توری حصاری ۲.۲ چشمه ۴*۴ ۲.۲ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۵۸۶ توری حصاری ۲.۲ چشمه ۴*۴ ۲.۲ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۵۸۵ توری حصاری ۲.۲ چشمه ۵.۵*۵.۵ ۲.۲ میلی متر ۵.۵*۵.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۵۷۹ توری حصاری ۲.۲ چشمه ۷.۵*۷.۵ ۲.۲ میلی متر ۷.۵*۷.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۵۷۸ توری حصاری ۲.۲ چشمه ۶.۵*۶.۵ ۲.۲ میلی متر ۶.۵*۶.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۵۷۷ توری حصاری ۲.۲ چشمه ۶*۶ ۲.۲ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۵۷۶ توری حصاری ۲.۲ چشمه ۶*۶ ۲.۲ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید

لیست قیمت توری پرسی

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۰۸:۴۰

لیست قیمت توری پرسی
کد نام مفتول چشمه قیمت / کیلوگرم
۱۴۷۳۱ توری پرسی ۴ چشمه ۴*۴ ۴ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۷۳۰ توری پرسی ۴ چشمه ۳*۳ ۴ میلی متر ۳*۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۷۲۳ توری پرسی ۴.۵ چشمه ۵*۵ ۴.۵ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۷۲۵ توری پرسی ۴.۵ چشمه ۴*۴ ۴.۵ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۷۲۴ توری پرسی ۴.۵ چشمه ۳*۳ ۴.۵ میلی متر ۳*۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۷۱۷ توری پرسی ۳.۸ چشمه ۵*۵ ۳.۸ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۷۱۹ توری پرسی ۳.۸ چشمه ۴*۴ ۳.۸ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۷۱۸ توری پرسی ۳.۸ چشمه ۳*۳ ۳.۸ میلی متر ۳*۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۷۱۳ توری پرسی ۳.۵ چشمه ۵*۵ ۳.۵ میل متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۷۱۲ توری پرسی ۳.۵ چشمه ۴*۴ ۳.۵ میل متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۷۱۱ توری پرسی ۳.۵ چشمه ۳*۳ ۳.۵ میل متر ۳*۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۷۰۸ توری پرسی ۳.۲ چشمه ۴*۴ ۳.۲ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۷۰۶ توری پرسی ۳.۲ چشمه ۳*۳ ۳.۲ میلی متر ۳*۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۷۰۱ توری پرسی ۳.۲ چشمه ۲*۲ ۳.۲ میلی متر ۲*۲ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۹۹ توری پرسی ۲ چشمه ۲*۲ ۲ میلی متر ۲*۲ سانتی متر تماس بگیرید

لیست قیمت توری مرغی

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۰۸:۴۰

لیست قیمت توری مرغی
کد نام مفتول چشمه قیمت / کیلوگرم
۱۴۷۴۸ توری مرغی ۱۴ کیلویی عرض ۱۲۰ ۰.۵ میلی متر ۱.۲ اینچ تماس بگیرید
۱۴۷۴۵ توری مرغی ۹ کیلویی عرض ۱۲۰ ۰.۵ میلی متر ۳.۴ اینچ تماس بگیرید
۱۴۷۳۷ توری مرغی ۷.۵ کیلویی عرض ۱۲۰ ۰.۴۵ میلی متر ۳.۴ اینچ تماس بگیرید
۱۴۷۴۳ توری مرغی ۷ کیلویی عرض ۱۲۰ ۰.۴۷ میلی متر ۱ اینچ تماس بگیرید
۱۴۷۳۶ توری مرغی ۶ کیلویی عرض ۱۲۰ ۰.۴ میلی متر ۳.۴ اینچ تماس بگیرید
۱۴۷۳۲ توری مرغی ۵.۵ کیلویی عرض ۱۲۰ ۰.۳۶ میلی متر ۳.۴ اینچ تماس بگیرید

قیمت رابیتس

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۰۸:۴۰

لیست قیمت رابیتس
کد نام ابعاد چشمه قیمت / برگ
۱۵۱۰۱ رابیتس ۳۶۰ گرم ۹ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۱۰۰ رابیتس ۳۵۰ گرم ۹ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۰۹۹ رابیتس ۳۲۰ گرم ۹ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۰۹۶ رابیتس ۵۰۰ گرم ۹ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۰۹۵ رابیتس ۴۶۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۰۹۲ رابیتس ۴۰۰ گرم ۹ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۰۹۱ رابیتس ۳۷۰ گرم ۹ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۰۸۷ رابیتس ۶۰۰ گرم ۹ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۰۸۸ رابیتس ۵۶۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۰۸۴ رابیتس ۵۴۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۰۸۲ رابیتس ۵۲۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۰۸۳ رابیتس ۵۰۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۰۷۰ رابیتس ۶۵۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۰۷۹ رابیتس ۶۲۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۰۶۹ رابیتس ۷۰۰ گرم ۹ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۰۷۱ رابیتس ۶۱۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۰۶۱ رابیتس ۶۰۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۰۵۱ رابیتس ۶۵۰ گرم ۹ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۰۵۰ رابیتس ۷۳۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۰۵۲ رابیتس ۷۱۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۰۲۲ رابیتس ۷۰۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۰۳۸ رابیتس ۶۹۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۰۱۰ رابیتس ۶۶۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۰۲۳ رابیتس ۷۹۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۰۰۹ رابیتس ۷۷۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۰۰۵ رابیتس ۷۵۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۰۰۶ رابیتس ۸۰۰ گرم ۹ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۰۰۴ رابیتس ۸۳۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۰۰۱ رابیتس ۸۲۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۹۹۸ رابیتس ۸۱۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۹۹۶ رابیتس ۹۰۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۹۹۱ رابیتس ۸۹۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۹۹۳ رابیتس ۸۸۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۹۹۰ رابیتس ۸۷۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۹۸۹ رابیتس ۸۵۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۹۸۶ رابیتس ۹۷۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۹۸۴ رابیتس ۹۶۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۹۸۱ رابیتس ۹۳۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۹۸۲ رابیتس ۹۲۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۹۷۶ رابیتس ۹۱۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۹۷۷ رابیتس ۱۰۵۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۹۷۵ رابیتس ۱۰۴۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۹۷۱ رابیتس ۱۰۱۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۹۷۰ رابیتس ۱۰۰۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۹۶۹ رابیتس ۹۸۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۹۶۵ رابیتس ۱۱۱۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۹۶۴ رابیتس ۱۱۰۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۹۶۳ رابیتس ۱۰۹۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۹۵۹ رابیتس ۱۰۸۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۹۵۸ رابیتس ۱۰۶۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۹۵۷ رابیتس ۱۱۷۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۹۵۲ رابیتس ۱۱۶۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۹۵۳ رابیتس ۱۱۵۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۹۴۵ رابیتس ۱۱۲۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۹۴۹ رابیتس ۱۲۱۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۹۴۷ رابیتس ۱۳۰۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۹۴۶ رابیتس ۱۲۷۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۹۴۳ رابیتس ۱۲۳۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۹۳۷ رابیتس ۱۳۵۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۹۳۶ رابیتس ۱۲۵۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۷۹۱ رابیتس ۱۲۰۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۷۸۷ رابیتس ۱۰۲۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۷۸۸ رابیتس ۹۵۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۷۸۵ رابیتس ۸۰۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۷۸۳ رابیتس ۴۲۰ گرم ۹ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۳ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۷۸۰ رابیتس ۵۵۰ گرم ۱۳ ستون ۶۰*۲۴۰ سانتی متر ۲ سانتی متر تماس بگیرید

لیست قیمت گابیون

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۰۸:۴۰

لیست قیمت گابیون
کد نام مفتول چشمه قیمت / کیلوگرم
۱۴۸۲۱ توری گابیون ۳ چشمه ۱۰*۸ ۳ میلی متر ۸*۱۰ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۸۲۳ توری گابیون ۳ چشمه ۱۰*۸ ۳ میلی متر ۸*۱۰ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۸۲۰ توری گابیون ۲ چشمه ۸*۶ ۲ میلی متر ۶*۸ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۸۱۵ توری گابیون ۲ چشمه ۱۰*۸ ۲ میلی متر ۸*۱۰ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۸۰۲ توری گابیون ۲ چشمه ۱۰*۸ ۲ میلی متر ۸*۱۰ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۸۱۱ توری گابیون ۱.۹چشمه ۱۰*۶ ۱.۹ میلی متر ۶*۱۰ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۸۱۰ توری گابیون ۱.۸چشمه ۶*۶ ۱.۸ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۸۰۳ توری گابیون ۱.۸چشمه ۱۰*۸ ۱.۸ میلی متر ۸*۱۰ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۸۰۴ توری گابیون ۱.۸چشمه ۱۰*۸ ۱.۸ میلی متر ۸*۱۰ سانتی متر تماس بگیرید

لیست قیمت سیم مفتول

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۰۸:۴۰

لیست قیمت سیم مفتول
کد نام سایز قیمت / کیلوگرم
۱۴۸۶۴ سیم مفتول ۲.۵ میل استیل ۳۰۹ ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۵۸ سیم مفتول ۴ میل استیل ۳۱۶ ۴ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۵۷ سیم مفتول ۳ میل استیل ۳۱۶ ۳ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۵۶ سیم مفتول ۲.۵ میل استیل ۳۱۶ ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۵۵ سیم مفتول ۲ میل استیل ۳۱۶ ۲ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۴۸ سیم مفتول ۴ میل استیل ۳۰۴ ۴ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۴۷ سیم مفتول ۳ میل استیل ۳۰۴ ۳ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۴۶ سیم مفتول ۲.۵ میل استیل ۳۰۴  ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۴۵ سیم مفتول ۲ میل استیل ۳۰۴ ۲ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۴۲ سیم تسمه ۴ میلی متر ۴ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۴۰ سیم تسمه ۳ میلی متر ۳ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۳۹ سیم فابریک ۲.۵ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۳۶ سیم تسمه قالب بندی ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۲۷ سیم فابریک ۱.۵ میلی متر ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۲۶ سیم تسمه آرماتوربندی ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت سیم گالوانیزه

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۰۸:۴۰

لیست قیمت سیم گالوانیزه
کد نام سایز قیمت / کیلوگرم
۱۴۹۱۳ سیم گالوانیزه ۴ میل ۴ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۹۱۵ سیم گالوانیزه ۴ میل ۴ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۹۱۰ سیم گالوانیزه ۳ میل ۳ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۹۱۱ سیم گالوانیزه ۳ میل ۳ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۹۰۶ سیم گالوانیزه ۲.۷ میل ۲.۷ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۹۰۷ سیم گالوانیزه ۲.۷ میل ۲.۷ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۹۰۳ سیم گالوانیزه ۲.۵ میل ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۹۰۲ سیم گالوانیزه ۲.۵ میل ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۹۸ سیم گالوانیزه ۲.۲ میل ۲.۲ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۹۹ سیم گالوانیزه ۲.۲ میل ۲.۲ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۹۳ سیم گالوانیزه ۲ میل ۲ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۹۲ سیم گالوانیزه ۲ میل ۲ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۹۰ سیم گالوانیزه ۱.۸ میل ۱.۸ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۸۳ سیم گالوانیزه ۱.۶ میل ۱.۶ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۸۲ سیم گالوانیزه ۱.۶ میل ۱.۶ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۸۱ سیم گالوانیزه ۱.۵ میل ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۸۰ سیم گالوانیزه ۱.۲ میل ۱.۲ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۷۵ سیم گالوانیزه ۱.۲ میل ۱.۲ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۷۰ سیم گالوانیزه ۰.۸۵ میل ۰.۸۵ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۶۶ سیم گالوانیزه ۰.۵ میل ۰.۵ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۶۵ سیم گالوانیزه ۰.۴۸ میل ۰.۴۸ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۶۸ سیم گالوانیزه ۰.۴ میل ۰.۴ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۷۱ سیم گالوانیزه ۰.۳۵ میل ۰.۳۵ میلی متر تماس بگیرید

قیمت صنایع مفتولی نوع سیم آرماتور

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۰۸:۴۰

لیست قیمت سیم مفتول
کد نام سایز قیمت / کیلوگرم
۱۴۸۶۴ سیم مفتول ۲.۵ میل استیل ۳۰۹ ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۵۸ سیم مفتول ۴ میل استیل ۳۱۶ ۴ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۵۷ سیم مفتول ۳ میل استیل ۳۱۶ ۳ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۵۶ سیم مفتول ۲.۵ میل استیل ۳۱۶ ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۵۵ سیم مفتول ۲ میل استیل ۳۱۶ ۲ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۴۸ سیم مفتول ۴ میل استیل ۳۰۴ ۴ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۴۷ سیم مفتول ۳ میل استیل ۳۰۴ ۳ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۴۶ سیم مفتول ۲.۵ میل استیل ۳۰۴  ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۴۵ سیم مفتول ۲ میل استیل ۳۰۴ ۲ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۴۲ سیم تسمه ۴ میلی متر ۴ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۴۰ سیم تسمه ۳ میلی متر ۳ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۳۹ سیم فابریک ۲.۵ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۳۶ سیم تسمه قالب بندی ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۲۷ سیم فابریک ۱.۵ میلی متر ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۸۲۶ سیم تسمه آرماتوربندی ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت سیم حرارتی

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۰۸:۴۰

لیست قیمت سیم حرارتی
کد نام سایز قیمت / کیلوگرم
۱۵۱۱۷ سیم جوش ۴ میل استیل ۳۱۶ ۴ میلی متر تماس بگیرید
۱۵۱۱۶ سیم جوش ۳ میل استیل ۳۱۶ ۳ میلی متر تماس بگیرید
۱۵۱۱۸ سیم جوش ۲.۵ میل استیل ۳۱۶ ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۱۵۱۱۳ سیم جوش ۲ میل استیل ۳۱۶ ۲ میلی متر تماس بگیرید
۱۵۱۱۰ سیم جوش ۴ میل استیل ۳۰۴ ۴ میلی متر تماس بگیرید
۱۵۱۰۹ سیم جوش ۳ میل استیل ۳۰۴ ۳ میلی متر تماس بگیرید
۱۵۱۰۸ سیم جوش ۲.۵ میل استیل ۳۰۴ ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۱۵۱۰۷ سیم جوش ۲ میل استیل ۳۰۴ ۲ میلی متر تماس بگیرید
۱۴۹۳۳ سیم مفتول حرارتی ۴.۸ میل ۴.۸ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت سیم خاردار

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۰۸:۳۹

لیست قیمت سیم خاردار
کد نام سایز قیمت / کیلوگرم
۱۵۱۲۴ سیم خاردار حلقوی سوزنی ۹۰ ۲.۸*۲ میلی متر تماس بگیرید
۱۵۱۳۷ سیم خاردار خطی تبری ۲.۵*۰.۵ میلی متر تماس بگیرید
۱۵۱۲۶ سیم خاردار خطی سوزنی تهران ۲.۵*۲ میلی متر تماس بگیرید
۱۵۱۲۷ سیم خاردار خطی سوزنی ۲.۵*۲ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت سیم زیگزاگ

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۰۸:۳۹

لیست قیمت سیم زیگزاگ
کد نام طول قیمت / کیلوگرم
۱۵۱۵۶ سیم زیگزاگ ۵ میل ۵۵ سانتی ۵۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۱۵۳ سیم زیگزاگ ۵ میل ۶۵ سانتی ۶۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۱۵۲ سیم زیگزاگ ۵ میل ۷۵ سانتی ۷۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۱۴۹ سیم زیگزاگ ۸ میل ۵۵ سانتی ۵۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۱۴۵ سیم زیگزاگ ۶ میل ۵۵ سانتی ۵۵ سانتی متر تماس بگیرید

لیست قیمت مش

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۰۸:۳۹

لیست قیمت مش
کد نام سایز چشمه قیمت / کیلوگرم
۱۵۲۱۵ مش آجدار ۱۴میل ۳۰*۳۰ سانتی متر ۱۴ میلی متر ۳۰*۳۰ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۲۱۴ مش آجدار ۱۴میل ۲۵*۲۵ سانتی متر ۱۴ میلی متر ۲۵*۲۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۲۱۳ مش آجدار ۱۴میل ۲۰*۲۰ سانتی متر ۱۴ میلی متر ۲۰*۲۰ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۲۱۲ مش آجدار ۱۴میل ۱۵*۱۵ سانتی متر ۱۴ میلی متر ۱۵*۱۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۲۱۱ مش آجدار ۱۴میل ۱۰*۱۰ سانتی متر ۱۴ میلی متر ۱۰*۱۰ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۲۰۵ مش آجدار ۱۲میل ۳۰*۳۰ سانتی متر ۱۴ میلی متر ۳۰*۳۰ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۲۰۴ مش آجدار ۱۲میل ۲۵*۲۵ سانتی متر ۱۲ میلی متر ۲۵*۲۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۲۰۳ مش آجدار ۱۲میل ۲۰*۲۰ سانتی متر ۱۲ میلی متر ۲۰*۲۰ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۲۰۲ مش آجدار ۱۲ میل ۱۵*۱۵ سانتی متر ۱۲ میلی متر ۱۵*۱۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۲۰۱ مش آجدار ۱۲ میل ۱۰*۱۰ سانتی متر ۱۲ میلی متر ۱۰*۱۰ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۱۹۵ مش آجدار ۱۰ میل ۳۰*۳۰ سانتی متر ۱۰ میلی متر ۳۰*۳۰ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۱۹۴ مش آجدار ۱۰ میل ۲۵*۲۵ سانتی متر ۱۰ میلی متر ۲۵*۲۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۱۹۳ مش آجدار ۱۰ میل ۲۰*۲۰ سانتی متر ۱۰ میلی متر ۲۰*۲۰ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۱۹۲ مش آجدار ۱۰ میل ۱۵*۱۵ سانتی متر ۱۰ میلی متر ۱۵*۱۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۱۹۱ مش آجدار ۱۰ میل ۱۰*۱۰ سانتی متر ۱۰ میلی متر ۱۰*۱۰ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۱۸۵ مش اجدار ۸ میل ۳۰*۳۰ سانتی متر ۸ میلی متر ۳۰*۳۰ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۱۸۴ مش آجدار ۸ میل ۲۵*۲۵ سانتی متر ۸ میلی متر ۲۵*۲۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۱۸۳ مش آجدار ۸ میل ۲۰*۲۰ سانتی متر ۸ میلی متر ۲۰*۲۰ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۱۸۲ مش آجدار ۸ میل ۱۵*۱۵ سانتی متر ۸ میلی متر ۱۵*۱۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۱۸۱ مش آجدار ۸ میل ۱۰*۱۰ سانتی متر ۸ میلی متر ۱۰*۱۰ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۱۷۴ مش ساده ۸ میل ۳۰*۳۰ سانتی متر ۸ میلی متر ۳۰*۳۰ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۱۷۵ مش ساده ۸ میل ۲۵*۲۵ سانتی متر ۸ میلی متر ۲۵*۲۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۱۷۳ مش ساده ۸ میل ۲۰*۲۰ سانتی متر ۸ میلی متر ۲۰*۲۰ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۱۷۲ مش ساده ۸ میل ۱۵*۱۵ سانتی متر ۸ میلی متر ۱۵*۱۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۱۷۰ مش ساده ۸ میل ۱۰*۱۰ سانتی متر ۸ میلی متر ۱۰*۱۰ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۱۶۴ مش ساده ۶ میل ۳۰*۳۰ سانتی متر ۶ میلی متر ۳۰*۳۰ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۱۵۹ مش ساده ۶ میل ۲۵*۲۵ سانتی متر ۶ میلی متر ۲۵*۲۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۱۵۷ مش ساده ۶ میل ۲۰*۲۰ سانتی متر ۶ میلی متر ۲۰*۲۰ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۱۶۵ مش ساده ۶ میل ۱۵*۱۵سانتی متر ۶ میلی متر ۱۵*۱۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۵۱۶۳ مش ساده ۶ میل ۱۰*۱۰ سانتی متر ۶ میلی متر ۱۰*۱۰ سانتی متر تماس بگیرید

قیمت صنایع مفتولی نوع مسوار

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۰۸:۳۹

لیست قیمت مفتول مسوار
کد نام سایز قیمت / کیلوگرم
۱۵۲۴۶ مفتول مسوار قطر ۸ میلی متر ۸ میلی متر تماس بگیرید
۱۵۲۴۴ مفتول مسوار قطر ۷.۵ میلی متر ۷.۵ میلی متر تماس بگیرید
۱۵۲۴۵ مفتول مسوار قطر ۷ میلی متر ۷ میلی متر تماس بگیرید
۱۵۲۳۸ مفتول مسوار قطر ۶.۵ میلی متر ۶.۵ میلی متر تماس بگیرید
۱۵۲۳۷ مفتول مسوار قطر ۶ میلی متر ۶ میلی متر تماس بگیرید
۱۵۲۳۶ مفتول مسوار قطر ۵.۵ میلی متر ۵.۵ میلی متر تماس بگیرید
۱۵۲۳۵ مفتول مسوار قطر ۵ میلی متر ۵ میلی متر تماس بگیرید
۱۵۲۳۴ مفتول مسوار قطر ۴.۵ میلی متر ۴.۵ میلی متر تماس بگیرید
۱۵۲۲۸ مفتول مسوار قطر ۴ میلی متر ۴ میلی متر تماس بگیرید
۱۵۲۲۷ مفتول مسوار قطر ۳.۵ میلی متر ۳.۵ میلی متر تماس بگیرید
۱۵۲۲۶ مفتول مسوار قطر ۳ میلی متر ۳ میلی متر تماس بگیرید
۱۵۲۲۵ مفتول مسوار قطر ۲.۵ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۱۵۲۲۴ مفتول مسوار قطر ۲ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید

قیمت صنایع مفتولی

در میان انواع مقاطع مفتولی و فلزی که در بازار آهن آلات مشاهده می کنید صناعی مفتولی خانواده بزرگی دارند و در میان آن ها محصولات بسیار متنوعی وجود دارد که کاربردهای زیادی هم در صنایع بزرگ و کوچک دارند. قیمت صنایع مفتولی بر حسب نوعی که دارند جنس، مشخصات فنی، کاربرد و کارخانه تولیدکننده آن با هم متفاوت است.

از جمله محصولات و مقاطع فولادی و فلزی مفتولی می توان به انواع سیم، کابل و مفتول، انواع سیم خاردارها، انواع گابیون، مش، انواع توری شامل توری مرغی، حصاری و پرسی اشاره کرد.

این محصولات به طور مشترک از انواع میلگردها و میله های با قطر و سایز کم ساخته شده اند. در بازار به میلگردهای با سایز کم (نازک و قط کوچک) مفتول یا مفتولی گفته می شود. بر اساس جنس، ویژگی های فنی و مکانیکی، کاربرد و سایزها می توان انواع محصول مفتولی ساخت. مفتولی ها می توانند از فلزات مختلفی چون فولاد، آهن، مس، آلومینیوم، فولاد گالوانیزه، فولاد ضد زنگ و .. ساخته شوند.

صفحه فیسبوک آهن رسان را نیز دنبال کنید.

مقاله مرتبط: معرفی انواع مفتول و کاربرد آن