قیمت ورق اسید شویی امروز


قیمت ورق اسید شویی امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کنید.

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

لیست قیمت ورق اسید شویی

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۴

لیست قیمت ورق اسیدشویی
نام آلیاژ ضخامت ابعاد / عرض قیمت / کیلوگرم
ورق اسید شویی st۳۷ شیت ۴ میل ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ST37 ۴ میلی متر ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق اسید شویی st۳۷ شیت ۳ میل ۲۵۰۰*۲۵۰۰ ST37 ۳ میلی متر ۲۵۰۰*۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق اسید شویی st۳۷ شیت ۳ میل ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ST37 ۳ میلی متر ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق اسید شویی st۳۷ شیت ۲.۵ میل ۲۵۰۰*۲۵۰۰ ST37 ۲.۵ میلی متر ۲۵۰۰*۲۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق اسید شویی st۳۷ شیت ۲.۵ میل ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ST37 ۲.۵ میلی متر ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق اسید شویی st۳۷ شیت ۲ میل ۲۵۰۰*۲۵۰۰ ST37 ۲ میلی متر ۲۵۰۰*۲۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق اسید شویی st۳۷ شیت ۲ میل ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ST37 ۲ میلی متر ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق اسید شویی ۵ میل st۳۷ عرض ۱۲۵۰ ST37 ۵ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق اسید شویی ۵ میل st۳۷ عرض ۱۰۰۰ ST37 ۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق اسید شویی ۵ میل w۲۲ عرض ۱۲۵۰ w22 ۵ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق اسید شویی ۵ میل w۲۲ عرض ۱۰۰۰ w22 ۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق اسید شویی ۴ میل st۳۷ عرض ۱۲۵۰ ST37 ۴ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق اسید شویی ۴ میل st۳۷ عرض ۱۰۰۰ ST37 ۴ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق اسید شویی ۴ میل w۲۲ عرض ۱۲۵۰ w22 ۴ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق اسید شویی ۴ میل w۲۲ عرض ۱۰۰۰ w22 ۴ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق اسید شویی ۳.۵ میل st۳۷ عرض ۱۲۵۰ ST37 ۳.۵ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق اسید شویی ۳.۵ میل st۳۷ عرض ۱۰۰۰ ST37 ۳.۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق اسید شویی ۳ میل st۳۷ عرض ۱۲۵۰ ST37 ۳ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق اسید شویی ۳ میل st۳۷ عرض ۱۰۰۰ ST37 ۳ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق اسید شویی ۳ میل w۲۲ عرض ۱۲۵۰ w22 ۳ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق اسید شویی ۳ میل w۲۲ عرض ۱۰۰۰ w22 ۳ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق اسید شویی ۲.۵ میل st۳۷ عرض ۱۲۵۰ ST37 ۲.۵ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق اسید شویی ۲.۵ میل st۳۷ ST37 ۲.۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق اسید شویی ۲.۵ میل w۲۲ w22 ۲.۵ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق اسید شویی w۲۲ عرض ۱۰۰۰ w22 ۲.۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق اسید شویی st۳۷ عرض ۱۲۵۰ ST37 ۲ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق اسید شویی ۲میل st۳۷ ST37 ۲ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق اسید شویی ۲میل w۲۲ w22 ۲ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق اسید شویی عرض ۱ متر W22 ۲ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید