قیمت پروفیل آلومینیوم امروز


قیمت پروفیل آلومینیوم امروز را در این صفحه از سایت آهن رسان می توانید مشاهده کنید.

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

لیست قیمت پروفیل آلومینیوم

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۱۸

لیست قیمت پروفیل آلومنیوم
نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
پروفیل آلومینیم ۱۲۰*۱۲۰ ضخامت ۲ ۱۲۰*۱۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل آلومینیم ۱۱۰*۱۱۰ ضخامت ۲ ۱۱۰*۱۱۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل آلومینیم ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۲ ۱۰۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل آلومینیم ۹۰*۹۰ ضخامت ۲ ۹۰*۹۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل آلومینیم ۸۰*۸۰ ضخامت ۲ ۸۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل آلومینیم ۷۰*۷۰ ضخامت ۲ ۷۰*۷۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل آلومینیم ۱۰۰*۴۰ ضخامت ۲ ۱۰۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل آلومینیم ۶۰*۶۰ ضخامت ۱ ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل آلومینیم ۵۰*۵۰ ضخامت ۱ ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل آلومینیم ۴۰*۴۰ ضخامت ۱ ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل آلومینیم ۳۰*۳۰ ضخامت ۱ ۳۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل آلومینیم ۲۰*۲۰ ضخامت ۱ ۲۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل آلومینیم ۱۰*۱۰ ضخامت ۱ ۱۰*۱۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل آلومینیم ۴۰*۲۰ ضخامت ۳ ۴۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل آلومینیم ۶۰*۴۰ ضخامت ۳ ۶۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل آلومینیم ۴۰*۲۰ ضخامت ۳ ۴۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل آلومینیم ۱۰*۴۰ ضخامت ۲ ۱۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل آلومینیم ۱۰۰*۴۰ ضخامت ۱.۸ ۴۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل آلومینیم ۶۴*۳۸ ضخامت ۱.۸ ۳۸*۶۴ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل آلومینیم ۶۰*۴۰ ضخامت ۱.۸ ۴۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل آلومینیم ۱۰۰*۴۰ ضخامت ۱ ۴۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل آلومینیم ۱۰۰*۴۰ ضخامت ۰.۱۶ ۴۰*۱۰۰ میلی متر ۱ متر تماس بگیرید