قیمت میلگرد آلومینیوم امروز


قیمت میلگرد آلومینیوم امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کنید.

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

میلگرد لیست قیمت میلگرد آلومینیوم گرید ۲۰۲۴

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۰۸:۴۲

لیست قیمت میلگرد آلومنیوم ۲۰۲۴
نام استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آلومینیوم سایز ۵۲۰ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۵۰۰ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۴۲۰ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۳۵۰ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۳۰۰ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۲۹۰ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۲۷۵ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۲۵۰ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۲۳۰ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۲۲۰ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۲۱۰ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۲۰۰ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۸۶ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۷۵ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۶۳ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۵۰ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۴۰ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۳۰ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۲۵ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۲۰ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۱۸ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۱۵ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۱۰ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۰۰ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۹۰ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۸۵ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۸۰ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۷۵ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۷۰ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۶۵ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۶۲ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۶۰ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۵۵ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۵۰ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۴۷ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۴۵ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۴۲ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۴۰ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۳۸ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۳۷ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۳۶ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۳۵ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۳۴ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۳۲ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۳۱ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۳۰ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۲۹ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۲۸ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۲۷ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۲۶ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۲۵ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۲۴ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۲۲ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۲۱ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۲۰ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۹ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۷ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۶ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۵ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۴ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۳ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۲ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۱ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۰ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۹ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۸ اینچ گرید ۲۰۲۴ تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد آلومینیوم گرید ۶۰۶۱

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۰۸:۴۲

لیست قیمت میلگرد آلومنیوم ۶۰۶۱
نام استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آلومینیوم سایز ۵۲۰ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۵۰۰ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۴۲۰ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۳۵۰ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۳۰۰ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۲۹۰ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۲۷۵ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۲۵۰ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۲۳۰ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۲۲۰ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۲۱۰ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۲۰۰ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۸۶ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۷۵ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۶۳ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۵۰ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۴۰ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۳۰ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۲۵ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۲۰ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۱۸ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۱۵ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۱۰ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۰۰ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۹۰ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۸۵ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۸۰ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۷۵ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۷۰ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۶۵ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۶۲ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۶۰ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۵۵ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۵۰ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۴۷ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۴۵ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۴۲ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۴۰ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۳۸ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۳۷ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۳۶ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۳۵ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۳۴ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۳۲ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۳۱ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۳۰ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۲۹ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۲۸ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۲۷ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۲۶ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۲۵ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۲۴ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۲۲ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۲۱ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۲۰ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۹ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۷ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۶ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۵ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۴ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۳ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۲ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۱ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم سایز ۱۰ اینچ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۹ اینچ ۶۰۶۱ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۸ اینچ ۶۰۶۱ گرید ۶۰۶۱ تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد آلومینیوم گرید ۷۰۰۰

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۰۸:۴۲

لیست قیمت میلگرد آلومنیوم ۷۰۰۰
نام استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آلومینیوم ۵۲۰ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۵۰۰ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۴۲۰ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۳۵۰ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۳۰۰ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۲۹۰ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۲۷۵ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۲۵۰ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۲۳۰ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۲۲۰ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۲۱۰ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۲۰۰ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۸۶ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۷۵ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۶۳ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۵۰ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۴۰ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۳۰ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۲۵ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۲۰ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۱۸ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۱۵ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۱۰ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۰۰ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۹۰ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۸۵ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۸۰ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۷۵ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۷۰ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۶۵ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۶۲ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۶۰ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۵۵ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۵۰ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۴۷ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۴۵ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۴۲ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۴۰ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۳۸ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۳۷ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۳۶ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۳۵ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۳۴ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۳۲ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۳۱ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۳۰ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۲۹ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۲۸ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۲۷ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۲۶ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۲۵ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۲۴ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۲۲ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۲۱ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۲۰ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۹ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۷ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۶ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۵ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۴ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۳ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۲ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۱ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۰ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۹ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۸ اینچ گرید ۷۰۰۰ گرید ۷۰۰۰ تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد آلومینیوم گرید ۷۰۷۵

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۰۸:۴۲

لیست قیمت میلگرد آلومنیوم ۷۰۷۵
نام استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آلومینیوم ۵۲۰ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۵۰۰ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۴۲۰ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۳۵۰ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۳۰۰ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۲۹۰ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۲۷۵ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۲۵۰ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۲۳۰ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۲۲۰ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۲۱۰ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۲۰۰ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۸۶ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۷۵ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۶۳ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۵۰ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۴۰ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۳۰ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۲۵ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۲۰ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۱۸ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۱۵ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۱۰ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۰۰ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۹۰ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۸۵ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۸۰ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۷۵ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۷۰ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۶۵ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۶۲ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۶۰ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۵۵ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۵۰ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۴۷ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۴۵ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۴۲ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۴۰ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۳۸ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۳۷ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۳۶ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۳۵ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۳۴ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۳۲ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۳۱ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۳۰ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۲۹ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۲۸ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۲۷ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۲۶ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۲۵ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۲۴ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۲۲ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۲۱ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۲۰ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۹ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۷ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۶ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۵ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۴ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۳ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۲ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۱ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۱۰ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۹ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم ۸ اینچ گرید ۷۰۷۵ گرید ۷۰۷۵ تماس بگیرید

انواع و کاربرد میلگرد آلومینیوم

میلگرد نوعی میله فلزی توپر است که در اندازه و ابعاد و استانداردهای مختلف ساخته می شود. کارخانه های زیادی این محصول را تولید و عرضه می کنند. البته کاربرد میلگرد نیز در صنایع مختلف از جمله در ساخت و ساز بسیار زیاد است. تنوع این محصول نیز به همان اندازه زیاد است. جنس این میله فلزی می تواند از نوع آهن، فولاد و آلیاژهای مختلف ان، از جنس آلومینیوم و .. باشد. هر فلز بر حسب خصوصیات فنی که دارد باعث می شود که میلگرد تولید شده کاربرد خاصی داشته باشد.

میلگرد آلومینویم نیز بر حسب انواع آلیاژهای آلومینیوم که زیاد هم هستند، تنوع بالایی دارد. آلومینیوم از فلزات بسیار سبک به شمار می رود که آلیاژهای زیادی از آن ساخته می شود. سری ۱XXX تا ۹XXX از آلومینیوم دارای خصوصیات مختلفی هستند. قیمت میلگرد آلومینیوم نیز بر اساس ویژگی و کاربردهایی که دارد می تواند تغییر کند. از مهم ترین خصوصیات آلومینیوم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ویزگی های مهم میلگرد آلومینیوم

  • مقاومت در برابر خوردگی
  • چوشپذیری بالا
  • ماشین‌کاری
  • ضدزنگ بودن
  • رسانای خوب الکتریسیته
  • رسانای خوب گرما
  • استحکام: آلومینیوم می‌تواند تحت تأثیر بارها و فشارهای زیاد مقاومت کند، هنگامی‌که آلیاژی می‌شود استحکام آن تقریباً برابر با استحکام فولاد می‌شود.
    در دماهای نسبتاً بالا (۲۰۰-۲۵۰ درجه سانتی‌گراد) آلومینیوم تمایل به از دست دادن استحکام خود را دارد، اما در دماهای زیر صفر تا وقتی که شکل‌پذیری آن باقی بماند. استحکامش افزایش می‌یابد.

مسلما قیمت میلگرد آلومینیوم بر اساس این ویژگی ها تعیین می شود و این خصوصیات در آلیاژها و سری های مختلف این فلز متفاوت هستند.

برای دیدن قیمت روز میلگرد آلومینیوم می توانید صفحه اینستاگرام آهن رسان را دنبال کنید.

قیمت میلگرد آلومینیوم