قیمت کارتن پلاست امروز


قیمت کارتن پلاست امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کنید.

UV لیست قیمت کارتن پلاست

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۰

لیست قیمت کارتن پلاست uv
نام ضخامت طول عرض قیمت / مترمربع
کارتن پلاست ۵ درصد uv وزن ۱۱۰۰ ۶ میلی متر ۳ متر ۲ متر تماس بگیرید
کارتن پلاست ۳ درصد uv وزن ۱۱۰۰ ۶ میلی متر ۳ متر ۲ متر تماس بگیرید
کارتن پلاست ۵ درصد uv وزن ۹۰۰ ۵ میلی متر ۳ متر ۲ متر تماس بگیرید
کارتن پلاست ۳ درصد uv وزن ۹۰۰ ۵ میلی متر ۳ متر ۲ متر تماس بگیرید
کارتن پلاست ۳ درصد uv وزن ۷۰۰ ۴ میلی متر ۳ متر ۲ متر تماس بگیرید
کارتن پلاست ۵ درصد uv وزن ۷۰۰ ۴ میلی متر ۳ متر ۲ متر تماس بگیرید
کارتن پلاست ۵ درصد uv وزن ۵۰۰ ۳ میلی متر ۵۰ متر ۲ متر تماس بگیرید
کارتن پلاست ۳ درصد uv وزن ۵۰۰ ۳ میلی متر ۵۰ متر ۲ متر تماس بگیرید
کارتن پلاست ۵ درصد uv وزن ۳۵۰ ۲ میلی متر ۵۰ متر ۲ متر تماس بگیرید
کارتن پلاست ۳ درصد uv وزن ۳۵۰ ۲ میلی متر ۵۰ متر ۲ متر تماس بگیرید

لیست قیمت کارتن پلاست رول

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۰

لیست قیمت کارتن پلاست رول
نام ضخامت طول عرض قیمت / مترمربع
کارتن پلاست ۳ میل رول ۵۰۰ گرم ۳ میلی متر ۵۰ متر ۱-۲ متر تماس بگیرید
کارتن پلاست ۳ میل رول ۴۵۰ گرم ۳ میلی متر ۵۰ متر ۱-۲ متر تماس بگیرید
کارتن پلاست ۲ میل رول ۳۲۰ گرم ۲ میلی متر ۵۰ متر ۱-۲ متر تماس بگیرید
کارتن پلاست ۲ میل رول ۳۰۰ گرم ۲ میلی متر ۵۰ متر ۱-۲ متر تماس بگیرید

لیست قیمت کارتن پلاست شیت

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۰

لیست قیمت کارتن پلاست شیت
نام ضخامت طول عرض قیمت / مترمربع
کارتن پلاست ۱۲ میل شیت ۲۴۰۰ گرم ۱۲ میلی متر ۲ متر ۲ متر تماس بگیرید
کارتن پلاست ۱۰ میل شیت ۱۸۰۰ گرم ۱۰ میلی متر ۲ متر ۲ متر تماس بگیرید
کارتن پلاست ۸ میل شیت ۱۶۰۰ گرم ۸ میلی متر ۲ متر ۲ متر تماس بگیرید
کارتن پلاست ۶ میل شیت ۱۱۰۰ گرم ۶ میلی متر ۲ متر ۲ متر تماس بگیرید
کارتن پلاست ۵ میل شیت ۹۰۰ گرم ۵ میلی متر ۲ متر ۲ متر تماس بگیرید
کارتن پلاست ۴ میل شیت ۷۰۰ گرم ۴ میلی متر ۲ متر ۲ متر تماس بگیرید