قیمت کلاف امروز


قیمت کلاف امروز را رد این صفحه از سایت آهن رسان می توانید مشاهده کنید.

لیست قیمت کلاف کارخانه کوثر اهواز

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۰۸:۴۰

لیست قیمت کلاف کوثر اهواز
کد نام سایز نوع قیمت / شاخه
۱۷۵۳۵ کلاف ۸ آجدار A۲ کوثر اهواز ۸ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید
۱۵۲۹۲ کلاف ساده ۵.۵ کوثر اهواز ۵.۵ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
۱۵۲۹۱ کلاف ساده ۶.۵ کوثر اهواز ۶.۵ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
۱۵۲۸۳ کلاف ۱۰ آجدار A۳ کوثر اهواز ۱۰ میلی متر آجدار A3 تماس بگیرید
۱۵۲۸۶ کلاف ۱۰ آجدار A۲ کوثر اهواز ۱۰ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید
۱۵۲۸۴ کلاف ۸ آجدار کوثر اهواز ۸ میلی متر آجدار A3 تماس بگیرید

لیست قیمت کلاف کارخانه یزد احرامیان

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۰۸:۴۰

لیست قیمت کلاف یزد احرامیان
کد نام سایز نوع قیمت / شاخه
۱۷۴۹۱ کلاف ۶.۵ ساده یزد ۳sp ۶.۵ میلی متر ساده ۳sp تماس بگیرید
۱۷۴۸۷ کلاف ۶.۵ ساده یزد احرامیان ۶.۵ میلی متر ساده rst34 تماس بگیرید
۱۷۴۸۸ کلاف ۵.۵ ساده یزد احرامیان ۵.۵ میلی متر ساده rst34 تماس بگیرید
۱۷۴۸۵ قیمت کلاف ۱۰ آجدار یزد احرامیان ۱۰ میلی متر آجدار rst34 تماس بگیرید
۱۵۲۹۵ کلاف ۸ آجدار یزد احرامیان ۸ میلی متر آجدار rst34 تماس بگیرید

لیست قیمت کلاف کارخانه الیگودرز

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۰۸:۴۰

لیست قیمت کلاف الیگودرز
کد نام سایز نوع قیمت / شاخه
۱۷۴۹۹ کلاف ساده ۱۰ الیگودرز ۱۰ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
۱۷۴۹۸ کلاف ساده ۸ الیگودرز ۸ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
۱۷۴۹۳ کلاف ساده ۶.۵ الیگودرز ۶.۵ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
۱۷۴۹۴ کلاف ۱۰ آجدار الیگودرز ۱۰ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید
۱۷۴۹۵ کلاف ۸ آجدار الیگودرز ۸ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید
۱۷۴۹۶ کلاف ۶ آجدار الیگودرز ۶ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید

لیست قیمت کلاف کارخانه امیر آباد

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۰۸:۴۰

لیست قیمت کلاف امیر آباد
کد نام سایز نوع قیمت / شاخه
۱۷۵۱۴ کلاف ساده ۱۲ امیر آباد ۱۲ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
۱۷۵۱۳ کلاف ساده ۱۰ امیر آباد ۱۰ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
۱۷۵۱۲ کلاف ساده ۸ امیر آباد ۸ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
۱۷۵۱۱ کلاف ساده ۶.۵ امیر آباد ۶.۵ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
۱۷۵۱۷ کلاف ۱۰ آجدار امیرآباد ۱۰ میلی متر آجدار A3 تماس بگیرید
۱۷۵۱۰ کلاف ۱۰ آجدار امیرآباد ۱۰ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید
۱۷۵۰۹ کلاف ۸ آجدار امیرآباد ۸ میلی متر آجدار A3 تماس بگیرید

لیست قیمت کلاف کارخانه فولاد نطنز

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۰۸:۴۰

لیست قیمت کلاف فولاد نطنز
کد نام سایز نوع قیمت / شاخه
۱۷۵۲۷ کلاف ساده ۶.۵ نطنز گرید ۱۰۰۶ ۶.۵ میلی متر ساده ۱۰۰۶ تماس بگیرید
۱۷۵۲۶ کلاف ساده ۶.۵ نطنز گرید ۱۰۰۸ ۶.۵ میلی متر ساده ۱۰۰۸ تماس بگیرید
۱۷۵۲۵ کلاف ۱۰ آجدار فولاد نطنز ۱۰ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید
۱۷۵۲۴ کلاف ۸ آجدار فولاد نطنز ۸ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید
۱۷۵۲۳ کلاف ۶.۵ آجدار فولاد نطنز ۶.۵ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید

لیست قیمت کلاف کارخانه کویر کاشان

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۰۸:۳۹

لیست قیمت کلاف کویر کاشان
کد نام سایز نوع قیمت / شاخه
۱۷۵۷۰ کلاف ساده ۱۲ کویر کاشان ۱۲ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
۱۷۵۶۹ کلاف ساده ۱۱ کویر کاشان ۱۱ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
۱۷۵۶۸ کلاف ساده ۱۰ کویر کاشان ۱۰ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
۱۷۵۶۰ کلاف ساده ۸.۵ کویر کاشان ۸.۵ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
۱۷۵۵۹ کلاف ساده ۸ کویر کاشان ۸ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
۱۷۵۵۸ کلاف ساده ۷ کویر کاشان ۷ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
۱۷۵۵۷ کلاف ساده ۶.۵ کویر کاشان ۶.۵ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
۱۷۵۵۶ کلاف ساده ۶ کویر کاشان ۶ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
۱۷۵۵۵ کلاف ساده ۵.۵ کویر کاشان ۵.۵ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
۱۷۵۵۱ کلاف ۱۶ آجدار A۳ کویر کاشان ۱۶ میلی متر آجدار A3 تماس بگیرید
۱۷۵۴۹ کلاف ۱۴ آجدار A۳ کویر کاشان ۱۴ میلی متر آجدار A3 تماس بگیرید
۱۷۵۵۰ کلاف ۱۴ آجدار A۲ کویر کاشان ۱۴ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید
۱۷۵۴۱ کلاف ۱۲ آجدار A۳ کویر کاشان ۱۲ میلی متر آجدار A3 تماس بگیرید
۱۷۵۳۷ کلاف ۱۲ آجدار A۲ کویر کاشان ۱۲ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید
۱۷۵۳۸ کلاف ۱۰ آجدار A۳ کویر کاشان ۱۰ میلی متر آجدار A3 تماس بگیرید
۱۷۵۳۹ کلاف ۱۰ آجدار A۲ کویر کاشان ۱۰ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید
۱۷۵۴۰ کلاف ۸ آجدار A۳ کویر کاشان ۸ میلی متر آجدار A3 تماس بگیرید
۱۷۵۲۸ کلاف ۸ آجدار A۲ کویر کاشان ۸ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید

لیست قیمت کلاف کارخانه ذوب آهن

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۰۸:۳۹

لیست قیمت کلاف ذوب آهن اصفهان
کد نام سایز نوع قیمت / شاخه
۱۷۵۷۲ کلاف ساده ۱۲ ذوب آهن ۱۲ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
۱۷۵۷۱ کلاف ساده ۱۰ ذوب آهن ۱۰ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
۱۷۵۸۰ کلاف ساده ۸ ذوب آهن ۸ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
۱۷۵۷۷ کلاف ساده ۶.۵ ذوب آهن ۶.۵ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
۱۷۵۷۸ کلاف ساده ۵.۵ ذوب آهن ۵.۵ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید

لیست قیمت کلاف کارخانه ابهر

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۰۸:۳۹

لیست قیمت کلاف ابهر
کد نام سایز نوع قیمت / شاخه
۱۷۵۹۰ کلاف ساده ۶.۵ کیان فولاد ابهر ۶.۵ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
۱۷۵۷۳ کلاف ساده ۵.۵ کیان فولاد ابهر ۵.۵ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید

انواع و کاربرد میلگرد کلاف

میلگرد از محصولات فولادی و فلزی پرکاربرد است که توسط کارخانه های مختلفی در داخل و خارج از کشور تولید می شود. این محصول در ابعاد و استانداردهای گوناگونی ساخته می شود. میلگرد نوعی میله فولادی یا فلزی است که دارای قطر، جنس، استاندارد ساخت و طول مشخصی است. طول میلگرد اگر به صورت شاخه باشد به طور استاندارد ۶ یا ۱۲ متری است اما می تواند به صورت سفارشی نیز ساخته شود.

نوع دیگری از میلگرد نیز ساخته می شود که دارای قطر کم یعنی ضخامت پایین است. میلگردهای با سایز کم را معمولا به صورت کلاف تولید و عرضه می کنند و مصرف کننده نهایی بر اساس میزان نیاز خود آن را با ابزارها و دستگاه های برشکاری مناسب برش می زند. میلگرد کلاف کاربردهای زیادی در ساخت و ساز و صنایع دیگر دارد.

قیمت کلاف