قیمت کلاف امروز


قیمت کلاف امروز را رد این صفحه از سایت آهن رسان می توانید مشاهده کنید.

لیست قیمت کلاف کارخانه کوثر اهواز

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۰

لیست قیمت کلاف کوثر اهواز
نام سایز نوع قیمت / شاخه
کلاف ۸ آجدار A۲ کوثر اهواز ۸ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید
کلاف ساده ۵.۵ کوثر اهواز ۵.۵ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۶.۵ کوثر اهواز ۶.۵ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ۱۰ آجدار A۳ کوثر اهواز ۱۰ میلی متر آجدار A3 تماس بگیرید
کلاف ۱۰ آجدار A۲ کوثر اهواز ۱۰ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید
کلاف ۸ آجدار کوثر اهواز ۸ میلی متر آجدار A3 تماس بگیرید

لیست قیمت کلاف کارخانه یزد احرامیان

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۰

لیست قیمت کلاف یزد احرامیان
نام سایز نوع قیمت / شاخه
کلاف ۶.۵ ساده یزد ۳sp ۶.۵ میلی متر ساده ۳sp تماس بگیرید
کلاف ۶.۵ ساده یزد احرامیان ۶.۵ میلی متر ساده rst34 تماس بگیرید
کلاف ۵.۵ ساده یزد احرامیان ۵.۵ میلی متر ساده rst34 تماس بگیرید
قیمت کلاف ۱۰ آجدار یزد احرامیان ۱۰ میلی متر آجدار rst34 تماس بگیرید
کلاف ۸ آجدار یزد احرامیان ۸ میلی متر آجدار rst34 تماس بگیرید

لیست قیمت کلاف کارخانه الیگودرز

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۰

لیست قیمت کلاف الیگودرز
نام سایز نوع قیمت / شاخه
کلاف ساده ۱۰ الیگودرز ۱۰ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۸ الیگودرز ۸ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۶.۵ الیگودرز ۶.۵ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ۱۰ آجدار الیگودرز ۱۰ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید
کلاف ۸ آجدار الیگودرز ۸ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید
کلاف ۶ آجدار الیگودرز ۶ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید

لیست قیمت کلاف کارخانه امیر آباد

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۰

لیست قیمت کلاف امیر آباد
نام سایز نوع قیمت / شاخه
کلاف ساده ۱۲ امیر آباد ۱۲ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۱۰ امیر آباد ۱۰ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۸ امیر آباد ۸ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۶.۵ امیر آباد ۶.۵ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ۱۰ آجدار امیرآباد ۱۰ میلی متر آجدار A3 تماس بگیرید
کلاف ۱۰ آجدار امیرآباد ۱۰ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید
کلاف ۸ آجدار امیرآباد ۸ میلی متر آجدار A3 تماس بگیرید

لیست قیمت کلاف کارخانه فولاد نطنز

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۰

لیست قیمت کلاف فولاد نطنز
نام سایز نوع قیمت / شاخه
کلاف ساده ۶.۵ نطنز گرید ۱۰۰۶ ۶.۵ میلی متر ساده ۱۰۰۶ تماس بگیرید
کلاف ساده ۶.۵ نطنز گرید ۱۰۰۸ ۶.۵ میلی متر ساده ۱۰۰۸ تماس بگیرید
کلاف ۱۰ آجدار فولاد نطنز ۱۰ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید
کلاف ۸ آجدار فولاد نطنز ۸ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید
کلاف ۶.۵ آجدار فولاد نطنز ۶.۵ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید

لیست قیمت کلاف کارخانه کویر کاشان

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۰

لیست قیمت کلاف کویر کاشان
نام سایز نوع قیمت / شاخه
کلاف ساده ۱۲ کویر کاشان ۱۲ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۱۱ کویر کاشان ۱۱ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۱۰ کویر کاشان ۱۰ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۸.۵ کویر کاشان ۸.۵ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۸ کویر کاشان ۸ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۷ کویر کاشان ۷ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۶.۵ کویر کاشان ۶.۵ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۶ کویر کاشان ۶ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۵.۵ کویر کاشان ۵.۵ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ۱۶ آجدار A۳ کویر کاشان ۱۶ میلی متر آجدار A3 تماس بگیرید
کلاف ۱۴ آجدار A۳ کویر کاشان ۱۴ میلی متر آجدار A3 تماس بگیرید
کلاف ۱۴ آجدار A۲ کویر کاشان ۱۴ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید
کلاف ۱۲ آجدار A۳ کویر کاشان ۱۲ میلی متر آجدار A3 تماس بگیرید
کلاف ۱۲ آجدار A۲ کویر کاشان ۱۲ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید
کلاف ۱۰ آجدار A۳ کویر کاشان ۱۰ میلی متر آجدار A3 تماس بگیرید
کلاف ۱۰ آجدار A۲ کویر کاشان ۱۰ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید
کلاف ۸ آجدار A۳ کویر کاشان ۸ میلی متر آجدار A3 تماس بگیرید
کلاف ۸ آجدار A۲ کویر کاشان ۸ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید

لیست قیمت کلاف کارخانه ذوب آهن

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۰

لیست قیمت کلاف ذوب آهن اصفهان
نام سایز نوع قیمت / شاخه
کلاف ساده ۱۲ ذوب آهن ۱۲ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۱۰ ذوب آهن ۱۰ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۸ ذوب آهن ۸ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۶.۵ ذوب آهن ۶.۵ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۵.۵ ذوب آهن ۵.۵ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید

لیست قیمت کلاف کارخانه ابهر

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۰

لیست قیمت کلاف ابهر
نام سایز نوع قیمت / شاخه
کلاف ساده ۶.۵ کیان فولاد ابهر ۶.۵ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۵.۵ کیان فولاد ابهر ۵.۵ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید