قیمت نبشی امروز


قیمت نبشی امروز در بازار آهن به قرار زیر است.

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

لیست قیمت نبشی آریان فولاد

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۳

لیست قیمت نبشی آریان فولاد
نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
نبشی ۳*۶۰*۶۰ آریان فولاد ۵ میل آریان فولاد ۱۵,۱۰۰ تومان
نبشی ۴*۵۰*۵۰ آریان فولاد ۴ میل آریان فولاد ۱۵,۱۰۰ تومان
نبشی ۳*۴۰*۴۰ آریان فولاد ۳ میل آریان فولاد ۱۵,۱۰۰ تومان
نبشی ۵*۵۰*۵۰ آریان فولاد ۵ میل آریان فولاد ۱۵,۱۰۰ تومان
نبشی ۶*۶۰*۶۰ آریان فولاد ۶ میل آریان فولاد ۱۵,۱۰۰ تومان
نبشی ۸*۸۰*۸۰ آریان فولاد ۸ میل آریان فولاد ۱۵,۱۰۰ تومان
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ آریان فولاد ۱۰ میل آریان فولاد ۱۵,۱۰۰ تومان
نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ آریان فولاد ۱۲ میل آریان فولاد ۱۵,۱۰۰ تومان

لیست قیمت نبشی شکفته

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۳

لیست قیمت نبشی شکفته
نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
نبشی ۳*۳۰*۳۰ شکفته ۳ میل شکفته ۱۵,۳۰۰ تومان
نبشی ۴*۴۰*۴۰ شکفته ۴ میل شکفته ۱۵,۳۰۰ تومان
نبشی ۵*۵۰*۵۰ شکفته ۵ میل شکفته ۱۵,۳۰۰ تومان
نبشی ۶*۶۰*۶۰ شکفته ۶ میل شکفته ۱۵,۳۰۰ تومان
نبشی ۸*۸۰*۸۰ شکفته ۸ میل شکفته ۱۵,۳۰۰ تومان
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰شکفته ۱۰ میل شکفته ۱۵,۳۰۰ تومان

لیست قیمت نبشی ظهوریان

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۳

لیست قیمت نبشی ظهوریان
نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
نبشی ۳*۳۰*۳۰ ظهوریان ۳ میل ظهوریان ۱۵,۰۰۰ تومان
نبشی ۴*۴۰*۴۰ ظهوریان ۴ میل ظهوریان ۱۵,۰۰۰ تومان
نبشی ۵*۵۰*۵۰ ظهوریان ۵ میل ظهوریان ۱۵,۰۰۰ تومان
نبشی ۶*۶۰*۶۰ ظهوریان ۶ میل ظهوریان ۱۵,۰۰۰ تومان
نبشی ۸*۸۰*۸۰ ظهوریان ۸ میل ظهوریان ۱۵,۰۰۰ تومان
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ ظهوریان ۱۰ میل ظهوریان تماس بگیرید

لیست قیمت نبشی ناب تبریز

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۳

لیست قیمت نبشی ناب تبریز
نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
نبشی ۳*۴۰*۴۰ناب تبریز ۳ میل ناب تبریز تماس بگیرید
نبشی ۴*۴۰*۴۰ناب تبریز ۴ میل ناب تبریز تماس بگیرید
نبشی ۵*۴۵*۴۵ناب تبریز ۵ میل ناب تبریز تماس بگیرید
نبشی ۳*۵۰*۵۰ ناب تبریز ۳ میل ناب تبریز تماس بگیرید
نبشی ۴*۵۰*۵۰ ناب تبریز ۴ میل ناب تبریز تماس بگیرید
نبشی ۵*۵۰*۵۰ ناب تبریز ۵ میل ناب تبریز تماس بگیرید
نبشی ۶*۵۰*۵۰ ناب تبریز ۶ میل ناب تبریز تماس بگیرید
نبشی ۴*۶۰*۶۰ ناب تبریز ۴ میل ناب تبریز تماس بگیرید
نبشی ۵*۶۰*۶۰ ناب تبریز ۵ میل ناب تبریز تماس بگیرید
نبشی ۶*۶۰*۶۰ ناب تبریز ۶ میل ناب تبریز تماس بگیرید
نبشی ۵*۷.۵*۷.۵ ناب تبریز ۵ میل ناب تبریز تماس بگیرید
نبشی ۶*۷.۵*۷.۵ ناب تبریز ۶ میل ناب تبریز تماس بگیرید
نبشی ۵*۷۰*۷۰ ناب تبریز ۵ میل ناب تبریز تماس بگیرید
نبشی ۶*۷۰*۷۰ ناب تبریز ۶ میل ناب تبریز تماس بگیرید
نبشی ۷*۷۰*۷۰ ناب تبریز ۷ میل ناب تبریز تماس بگیرید
نبشی ۶*۸۰*۸۰ ناب تبریز ۶ میل ناب تبریز تماس بگیرید
نبشی ۷*۸۰*۸۰ ناب تبریز ۷ میل ناب تبریز تماس بگیرید
نبشی ۸*۸۰*۸۰ ناب تبریز ۸ میل ناب تبریز تماس بگیرید
نبشی ۸*۱۰۰*۱۰۰ ناب تبریز ۸ میل ناب تبریز تماس بگیرید
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ ناب تبریز ۱۰ میل ناب تبریز تماس بگیرید

لیست قیمت نبشی جاوید بناب

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۳

لیست قیمت نبشی جاوید بناب
نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
نبشی ۵*۶۰*۶۰ جاوید بناب ۵ میل جاوید بناب تماس بگیرید
نبشی ۵*۵۰*۵۰ جاوید بناب ۵ میل جاوید بناب تماس بگیرید
نبشی ۴*۶۰*۶۰ جاوید بناب ۴ میل جاوید بناب تماس بگیرید
نبشی ۴*۵۰*۵۰ جاوید بناب ۴ میل جاوید بناب تماس بگیرید
نبشی ۴*۴۰*۴۰ جاوید بناب ۴ میل جاوید بناب تماس بگیرید
نبشی ۳*۶۰*۶۰ جاوید بناب ۳ میل جاوید بناب تماس بگیرید
نبشی ۳*۴۰*۴۰ جاوید بناب ۳ میل جاوید بناب تماس بگیرید

لیست قیمت نبشی ماهان ذوب

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۳

لیست قیمت نبشی ماهان ذوب
نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
نبشی ۴*۵۰*۵۰ ماهان ذوب ۴ میل ماهان ذوب تماس بگیرید

لیست قیمت نبشی آونگان

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۳

لیست قیمت نبشی آونگان
نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ آونگان ۱۲ میل آونگان تماس بگیرید
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ آونگان ۱۰ میل آونگان تماس بگیرید
نبشی ۸*۸۰*۸۰ آونگان ۸ میل آونگان تماس بگیرید
نبشی ۶*۶۰*۶۰ آونگان ۶ میل آونگان تماس بگیرید

لیست قیمت نبشی منظومه

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۳

لیست قیمت نبشی منظومه
نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
نبشی ۸*۸۰*۸۰ منظومه ۸ میل منظومه تماس بگیرید
نبشی ۶*۶۰*۶۰ منظومه ۶ میل منظومه تماس بگیرید
نبشی ۵*۵۰*۵۰ منظومه ۵ میل منظومه تماس بگیرید
نبشی ۴*۴۰*۴۰ منظومه ۴ میل منظومه تماس بگیرید

لیست قیمت نبشی زنجان

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۳

لیست قیمت نبشی زنجان
نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
نبشی ۶*۶۰*۶۰ زنجان ۶ میل زنجان تماس بگیرید
نبشی ۵*۶۰*۶۰ زنجان ۵ میل زنجان تماس بگیرید
نبشی ۵*۵۰*۵۰ زنجان ۵ میل زنجان تماس بگیرید
نبشی ۴*۵۰*۵۰ زنجان ۴ میل زنجان تماس بگیرید

لیست قیمت نبشی ابهر

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۳

لیست قیمت نبشی ابهر
نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ ابهر ۱۲ میل ابهر تماس بگیرید
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ ابهر ۱۰ میل ابهر تماس بگیرید
نبشی ۴*۴۰*۴۰ ابهر ۴ میل ابهر تماس بگیرید

لیست قیمت نبشی نستا

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۳

لیست قیمت نبشی نستا
نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
نبشی ۴*۴۰*۴۰ نستا ۴ میل نستا تماس بگیرید
نبشی ۴*۲۰*۳۰ نستا ۴ میل نستا تماس بگیرید
نبشی ۲.۵*۴۰*۴۰ نستا ۲.۵ میل نستا تماس بگیرید
نبشی ۳*۴۰*۴۰ نستا ۳ میل نستا تماس بگیرید

لیست نبشی صنایع فولاد کوهپایه

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۳

لیست قیمت نبشی صنایع فولاد کوهپایه
نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
نبشی ۴*۴۰*۴۰ صنایع فولاد کوهپایه ۴ میل صنایع فولاد کوهپایه تماس بگیرید
نبشی ۳*۴۰*۴۰ صنایع فولاد کوهپایه ۳ میل صنایع فولاد کوهپایه تماس بگیرید
نبشی ۳*۳۰*۳۰ صنایع فولاد کوهپایه ۳ میل صنایع فولاد کوهپایه تماس بگیرید
نبشی ۲*۴۰*۴۰ صنایع فولاد کوهپایه ۲ میل صنایع فولاد کوهپایه تماس بگیرید
نبشی ۲*۳۰*۳۰ صنایع فولاد کوهپایه ۲ میل صنایع فولاد کوهپایه تماس بگیرید

لیست قیمت نبشی سپهر ایرانیان

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۳

لیست قیمت نبشی سپهر ایرانیان
نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ فولاد سپهر ایرانیان ۱۲ میل سپهر ایرانیان تماس بگیرید
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ فولاد سپهر ایرانیان ۱۰ میل سپهر ایرانیان تماس بگیرید
نبشی ۸*۸۰*۸۰ فولاد سپهر ایرانیان ۸ میل سپهر ایرانیان تماس بگیرید
نبشی ۶*۶۰*۶۰ فولاد سپهر ایرانیان ۶ میل سپهر ایرانیان تماس بگیرید
نبشی ۵*۶۰*۶۰ فولاد سپهر ایرانیان ۵ میل سپهر ایرانیان تماس بگیرید
نبشی ۵*۵۰*۵۰ فولاد سپهر ایرانیان ۵ میل سپهر ایرانیان تماس بگیرید
نبشی ۴*۴۰*۴۰ فولاد سپهر ایرانیان ۴ میل سپهر ایرانیان تماس بگیرید
نبشی ۳*۵۰*۵۰ فولاد سپهر ایرانیان ۳ میل سپهر ایرانیان تماس بگیرید
نبشی ۳*۴۰*۴۰ فولاد سپهر ایرانیان ۳ میل سپهر ایرانیان تماس بگیرید
نبشی ۲.۵*۴۰*۴۰ فولاد سپهر ایرانیان ۲.۵ میل سپهر ایرانیان تماس بگیرید
نبشی ۲.۵*۳۰*۳۰ فولاد سپهر ایرانیان ۲.۵ میل سپهر ایرانیان تماس بگیرید

لیست قیمت نبشی سپاهان

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۳

لیست قیمت نبشی سپاهان
نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
نبشی ۱۵*۱۵۰*۱۵۰ سپاهان ۱۵ میل سپاهان تماس بگیرید
نبشی ۱۴*۱۵۰*۱۵۰ سپاهان ۱۴ میل سپاهان تماس بگیرید
نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ سپاهان ۱۲ میل سپاهان تماس بگیرید
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ سپاهان ۱۰ میل سپاهان تماس بگیرید
نبشی ۸*۸۰*۸۰ سپاهان ۸ میل سپاهان تماس بگیرید

لیست قیمت نبشی سدید

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۳

لیست قیمت نبشی سدید
نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
نبشی ۸*۸۰*۸۰ سدید قم ۸ میل سدید تماس بگیرید

لیست نرخ نبشی فولاد اسپیرال

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۳

لیست قیمت نبشی اسپیرال
نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
نبشی ۴*۴۰*۴۰ اسپیرال ۴ میل اسپیرال تماس بگیرید
نبشی ۴*۲۵*۲۵ اسپیرال ۴ میل اسپیرال تماس بگیرید
نبشی ۳*۳۰*۳۰ اسپیرال ۳ میل اسپیرال تماس بگیرید
نبشی ۳*۲۵*۲۵ اسپیرال ۳ میل اسپیرال تماس بگیرید
نبشی ۲*۴۰*۴۰ اسپیرال ۲ میل اسپیرال تماس بگیرید
نبشی ۲*۳۰*۳۰ اسپیرال ۲ میل اسپیرال تماس بگیرید
نبشی ۲*۲۵*۲۵ اسپیرال ۲ میل اسپیرال تماس بگیرید

لیست قیمت نبشی مگا استیل

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۳

لیست قیمت نبشی مگا استیل
نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ مگا استیل ۱۲ میل مگا استیل تماس بگیرید
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ مگا استیل ۱۰ میل مگا استیل تماس بگیرید
نبشی ۹*۱۰۰*۱۰۰ مگا استیل ۹ میل مگا استیل تماس بگیرید
نبشی ۸*۱۰۰*۱۰۰ مگا استیل ۸ میل مگا استیل تماس بگیرید
نبشی ۸*۸۰*۸۰ مگا استیل ۸ میل مگا استیل تماس بگیرید
نبشی ۷*۱۰۰*۱۰۰ مگا استیل ۷ میل مگا استیل تماس بگیرید
نبشی ۷*۸۰*۸۰ مگا استیل ۷ میل مگا استیل تماس بگیرید

لیست قیمت نبشی نورد گرم تهران

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۳

لیست قیمت نبشی نورد گرم تهران
نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
نبشی ۶*۷۰*۷۰ نورد گرم تهران ۶ میل نورد گرم تهران تماس بگیرید
نبشی ۵*۶۰*۶۰ نورد گرم تهران ۵ میل نورد گرم تهران تماس بگیرید
نبشی ۵*۵۰*۵۰ نورد گرم تهران ۵ میل نورد گرم تهران تماس بگیرید
نبشی ۴*۶۰*۶۰ نورد گرم تهران ۶ میل نورد گرم تهران تماس بگیرید
نبشی ۴*۵۰*۵۰ نورد گرم تهران ۴ میل نورد گرم تهران تماس بگیرید
نبشی ۳*۶۰*۶۰ نورد گرم تهران ۳ میل نورد گرم تهران تماس بگیرید
نبشی ۳*۵۰*۵۰ نورد گرم تهران ۳ میل نورد گرم تهران تماس بگیرید

قیمت نبشی

می دانید که این محصول چند نوع مختلف دارد. در کارخانه ها بر اساس استانداردهای گوناگون انواع نبشی ساخته می شود. روش و استاندارد ساخت، سرعت تولید، استحکام، خصوصیات مختلف مکانیکی و فیزیکی آن را تحت تاثیر قرار می دهد، علاوه بر این قیمت میلگرد روز به نرخ روز آهن آلات، قیمت مواد اولیه و بسیاری از موارد دیگر نیز تاثیر دارد. سایز نبشی به اندازه و ابعاد بال های آن بستگی دارد، ضخامت نبشی در مورد کاربرد آن مهم است. بنابراین داشتن اطلاعات کامل از این محصول برای به دست آوردن قیمت آن لازم است.

قیمت نبشی ۴ و محصولات  دیگر به عوامل زیادی بستگی دارد که شامل نرخ دلار، قیمت نفت و مواد اولیه  و غیره می شود. در بازار نبشی های زیادی ساخته و مرود استفاده قرار می گیرد. این محصول به طور ویژه در ساخت وسازها مورد کاربرد است. در ساخت در و پنجره و چهارچوب ها، در افزایش استحکام سازه و اسکلت فولادی و در تولید برخی محصولات صنعتی مورد استفاده است.

انواع و استانداردها

نبشی به دو روش اصلی ساخته می شود:

  • روش پرسی: در این حالت ورق فولادی در ابعاد و ضخامت های مختلف و استاندارد را با ابزارها و دستگاه های خمکاری، پرس و خم می کنند تا به صورت دو بال عمود بر هم درآید. به این محصول ، نبشی پرسی گفته می شود که معمولا ارزان تر از نوع دیگر است.
  • روش فابریک: در این روش برای ساخت و تولید نبشی از فرایند نوردکاری استفاده می شود که می تواند نورد گرم یا سرد باشد. یعنی به طور فابریک نبشی از فولاد نیمه ساخته  (ذوب و نورد) ساخته می شود و از خط تولید به شکل نبشی خارج می شود. معمولا کیفیت این نبشی بالاتر است.

همانطور که می دانید انواع نبشی از لحاظ اندازه، روش ساخت، کارخانه سازنده ، جنس و سایز خصوصیات وجود دارد. مثلا از نظر شکل می توان دو نوع نبشی معرفی کرد:

نبشی بال مساوی: که در این نوع اندازه و طول دو بال عمود برهم با هم مساوی هستند.

نبشی بال نامساوی: بر خلاف نوع قبل، بالهای نابرابر دارد.

قیمت نبشی

قیمت نبشی ۶ و انواع دیگر آن بر اساس وزن آن محاسبه می شود. بنابراین فرمول های مشخصی برای محاسبه وزن نبشی فولادی وجود دارد.لازم است بدانید انواع نبشی بر اساس وزن نیز در دو دسته نبشی سبک و نبشی سنگین معرفی می شود.

کارخانه های تولیدکننده

در ایران تولیدکنندگان زیادی برای این محصول فولاید پرکاربرد وجود دارد تا تامین کننده نیاز صنایع باشند، از جمله این تولیدکنندگان می توان به کارخانه آریان فولاد، شکفته، ناب تبریز، جاوید بناب، ماهان ذوب، آونگان، منظومه، زنجان، ابهر، نستا، صنایع ذوب کوهپایه، سپهر ایرانیان، سپاهان، سدید، اسپیرال، نورد گرم تهران، مگا استیل و ظهوریان اشاره کرد.

پس از مشاهده و مقایسه کارخانه آریان فولاد، شکفته، ناب تبریز و ظهوریان می توانید درخواست خرید نبشی در سایزها و استانداردهای مختلف را به صورت تلفنی یا آنلاین با کارشناسان فروش ما در میان بگذارید. قیمت روز نبشی بال مساوی و نوع بال نامساوی، نرخ هر کیلو نبشی کارخانه های مختلف، بهترین قیمت امروز نبشی لقمه و شاخه را تنها از ما بخواهید تا در کنار قیمت مناسب، بهترین کیفیت را به همراه برگه آنالیز محصول دریافت نمایید. قیمت امروز نبشی ۴ کارخانه شکفته و اندازه های دیگر این محصول را درجداول فوق می توانید مشاهده نمایید.

برای اطلاع از آخرین اخبار آهن و فولاد صفحه اینستاگرام آهن رسان را دنبال کنید.