قیمت نبشی امروز


لیست قیمت نبشی آریان فولاد

بروز‌رسانی : ۶ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۳:۵۹

لیست قیمت نبشی آریان فولاد
نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
نبشی ۳*۶۰*۶۰ آریان فولاد ۵ میل آریان فولاد ۱۳,۵۴۰ تومان
نبشی ۴*۵۰*۵۰ آریان فولاد ۴ میل آریان فولاد ۱۳,۰۰۰ تومان
نبشی ۳*۴۰*۴۰ آریان فولاد ۳ میل آریان فولاد ۱۳,۲۴۰ تومان
نبشی ۵*۵۰*۵۰ آریان فولاد ۵ میل آریان فولاد ۱۳,۱۵۰ تومان
نبشی ۶*۶۰*۶۰ آریان فولاد ۶ میل آریان فولاد ۱۳,۲۴۰ تومان
نبشی ۸*۸۰*۸۰ آریان فولاد ۸ میل آریان فولاد ۱۳,۴۵۰ تومان
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ آریان فولاد ۱۰ میل آریان فولاد ۱۳,۲۵۰ تومان
نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ آریان فولاد ۱۲ میل آریان فولاد ۱۳,۲۵۰ تومان

لیست قیمت نبشی شکفته

بروز‌رسانی : ۶ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۳:۵۱

لیست قیمت نبشی شکفته
نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
نبشی ۳*۳۰*۳۰ شکفته ۳ میل شکفته ۱۳,۴۴۰ تومان
نبشی ۴*۴۰*۴۰ شکفته ۴ میل شکفته ۱۳,۴۴۰ تومان
نبشی ۵*۵۰*۵۰ شکفته ۵ میل شکفته ۱۳,۲۴۰ تومان
نبشی ۶*۶۰*۶۰ شکفته ۶ میل شکفته ۱۳,۲۴۰ تومان
نبشی ۸*۸۰*۸۰ شکفته ۸ میل شکفته ۱۳,۲۴۰ تومان
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰شکفته ۱۰ میل شکفته ۱۳,۲۴۰ تومان

لیست قیمت نبشی ظهوریان

بروز‌رسانی : ۶ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۳:۵۱

لیست قیمت نبشی ظهوریان
نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
نبشی ۳*۳۰*۳۰ ظهوریان ۳ میل ظهوریان ۱۳,۱۵۰ تومان
نبشی ۴*۴۰*۴۰ ظهوریان ۴ میل ظهوریان ۱۳,۱۵۰ تومان
نبشی ۵*۵۰*۵۰ ظهوریان ۵ میل ظهوریان ۱۳,۱۵۰ تومان
نبشی ۶*۶۰*۶۰ ظهوریان ۶ میل ظهوریان ۱۳,۱۵۰ تومان
نبشی ۸*۸۰*۸۰ ظهوریان ۸ میل ظهوریان ۱۳,۱۵۰ تومان
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ ظهوریان ۱۰ میل ظهوریان ۱۲,۸۵۰ تومان

لیست قیمت نبشی ناب تبریز

بروز‌رسانی : ۶ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۵:۵۱

لیست قیمت نبشی ناب تبریز
نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
نبشی ۳*۴۰*۴۰ناب تبریز ۳ میل ناب تبریز ۱۳,۰۵۰ تومان
نبشی ۴*۴۰*۴۰ناب تبریز ۴ میل ناب تبریز ۱۲,۹۴۰ تومان
نبشی ۵*۴۵*۴۵ناب تبریز ۵ میل ناب تبریز ۱۳,۶۰۰ تومان
نبشی ۳*۵۰*۵۰ ناب تبریز ۳ میل ناب تبریز ۱۳,۰۵۰ تومان
نبشی ۴*۵۰*۵۰ ناب تبریز ۴ میل ناب تبریز ۱۳,۰۰۰ تومان
نبشی ۵*۵۰*۵۰ ناب تبریز ۵ میل ناب تبریز ۱۳,۰۰۰ تومان
نبشی ۶*۵۰*۵۰ ناب تبریز ۶ میل ناب تبریز ۱۳,۰۰۰ تومان
نبشی ۴*۶۰*۶۰ ناب تبریز ۴ میل ناب تبریز ۱۲,۹۵۰ تومان
نبشی ۵*۶۰*۶۰ ناب تبریز ۵ میل ناب تبریز ۱۳,۰۰۰ تومان
نبشی ۶*۶۰*۶۰ ناب تبریز ۶ میل ناب تبریز ۱۲,۹۵۰ تومان
نبشی ۵*۷.۵*۷.۵ ناب تبریز ۵ میل ناب تبریز ۱۳,۴۵۰ تومان
نبشی ۶*۷.۵*۷.۵ ناب تبریز ۶ میل ناب تبریز ۱۳,۳۵۰ تومان
نبشی ۵*۷۰*۷۰ ناب تبریز ۵ میل ناب تبریز ۱۳,۵۲۰ تومان
نبشی ۶*۷۰*۷۰ ناب تبریز ۶ میل ناب تبریز ۱۳,۲۳۰ تومان
نبشی ۷*۷۰*۷۰ ناب تبریز ۷ میل ناب تبریز ۱۳,۳۴۰ تومان
نبشی ۶*۸۰*۸۰ ناب تبریز ۶ میل ناب تبریز ۱۳,۰۵۰ تومان
نبشی ۷*۸۰*۸۰ ناب تبریز ۷ میل ناب تبریز ۱۳,۰۰۰ تومان
نبشی ۸*۸۰*۸۰ ناب تبریز ۸ میل ناب تبریز ۱۳,۰۰۰ تومان
نبشی ۸*۱۰۰*۱۰۰ ناب تبریز ۸ میل ناب تبریز ۱۳,۳۴۰ تومان
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ ناب تبریز ۱۰ میل ناب تبریز ۱۲,۹۲۰ تومان

طراحی سایت ایده پردازش