قیمت نبشی امروز


لیست قیمت نبشی آریان فولاد

بروز‌رسانی : ۶ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۶:۲۸

لیست قیمت نبشی آریان فولاد
نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
نبشی ۳*۶۰*۶۰ آریان فولاد ۵ میل آریان فولاد ۱۲,۹۰۰ تومان
نبشی ۴*۵۰*۵۰ آریان فولاد ۴ میل آریان فولاد ۱۲,۹۰۰ تومان
نبشی ۳*۴۰*۴۰ آریان فولاد ۳ میل آریان فولاد ۱۳,۰۰۰ تومان
نبشی ۵*۵۰*۵۰ آریان فولاد ۵ میل آریان فولاد ۱۲,۹۰۰ تومان
نبشی ۶*۶۰*۶۰ آریان فولاد ۶ میل آریان فولاد ۱۲,۹۰۰ تومان
نبشی ۸*۸۰*۸۰ آریان فولاد ۸ میل آریان فولاد ۱۲,۸۵۰ تومان
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ آریان فولاد ۱۰ میل آریان فولاد ۱۳,۴۵۰ تومان
نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ آریان فولاد ۱۲ میل آریان فولاد ۱۳,۴۵۰ تومان

لیست قیمت نبشی شکفته

بروز‌رسانی : ۶ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۶:۲۸

لیست قیمت نبشی شکفته
نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
نبشی ۳*۳۰*۳۰ شکفته ۳ میل شکفته ۱۲,۹۵۰ تومان
نبشی ۴*۴۰*۴۰ شکفته ۴ میل شکفته ۱۲,۹۵۰ تومان
نبشی ۵*۵۰*۵۰ شکفته ۵ میل شکفته ۱۲,۹۵۰ تومان
نبشی ۶*۶۰*۶۰ شکفته ۶ میل شکفته ۱۳,۴۵۰ تومان
نبشی ۸*۸۰*۸۰ شکفته ۸ میل شکفته ۱۲,۹۶۰ تومان
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰شکفته ۱۰ میل شکفته ۱۲,۹۵۰ تومان

لیست قیمت نبشی ظهوریان

بروز‌رسانی : ۶ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۶:۲۸

لیست قیمت نبشی ظهوریان
نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
نبشی ۳*۳۰*۳۰ ظهوریان ۳ میل ظهوریان ۱۲,۹۵۰ تومان
نبشی ۴*۴۰*۴۰ ظهوریان ۴ میل ظهوریان ۱۲,۹۵۰ تومان
نبشی ۵*۵۰*۵۰ ظهوریان ۵ میل ظهوریان ۱۲,۹۵۰ تومان
نبشی ۶*۶۰*۶۰ ظهوریان ۶ میل ظهوریان ۱۲,۹۵۰ تومان
نبشی ۸*۸۰*۸۰ ظهوریان ۸ میل ظهوریان ۱۲,۹۵۰ تومان
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ ظهوریان ۱۰ میل ظهوریان ۱۲,۹۵۰ تومان

لیست قیمت نبشی ناب تبریز

بروز‌رسانی : ۶ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۶:۲۸

لیست قیمت نبشی ناب تبریز
نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
نبشی ۳*۴۰*۴۰ناب تبریز ۳ میل ناب تبریز ۱۳,۰۱۰ تومان
نبشی ۴*۴۰*۴۰ناب تبریز ۴ میل ناب تبریز ۱۲,۹۱۰ تومان
نبشی ۵*۴۵*۴۵ناب تبریز ۵ میل ناب تبریز ۱۳,۵۰۰ تومان
نبشی ۳*۵۰*۵۰ ناب تبریز ۳ میل ناب تبریز ۱۳,۰۰۰ تومان
نبشی ۴*۵۰*۵۰ ناب تبریز ۴ میل ناب تبریز ۱۲,۹۱۰ تومان
نبشی ۵*۵۰*۵۰ ناب تبریز ۵ میل ناب تبریز ۱۲,۹۰۰ تومان
نبشی ۶*۵۰*۵۰ ناب تبریز ۶ میل ناب تبریز ۱۳,۵۰۰ تومان
نبشی ۴*۶۰*۶۰ ناب تبریز ۴ میل ناب تبریز ۱۳,۰۰۰ تومان
نبشی ۵*۶۰*۶۰ ناب تبریز ۵ میل ناب تبریز ۱۲,۹۰۰ تومان
نبشی ۶*۶۰*۶۰ ناب تبریز ۶ میل ناب تبریز ۱۲,۹۰۰ تومان
نبشی ۵*۷.۵*۷.۵ ناب تبریز ۵ میل ناب تبریز ۱۳,۴۱۰ تومان
نبشی ۶*۷.۵*۷.۵ ناب تبریز ۶ میل ناب تبریز ۱۳,۳۰۰ تومان
نبشی ۵*۷۰*۷۰ ناب تبریز ۵ میل ناب تبریز ۱۳,۳۱۰ تومان
نبشی ۶*۷۰*۷۰ ناب تبریز ۶ میل ناب تبریز ۱۳,۲۱۰ تومان
نبشی ۷*۷۰*۷۰ ناب تبریز ۷ میل ناب تبریز ۱۳,۵۰۰ تومان
نبشی ۶*۸۰*۸۰ ناب تبریز ۶ میل ناب تبریز ۱۳,۰۰۰ تومان
نبشی ۷*۸۰*۸۰ ناب تبریز ۷ میل ناب تبریز ۱۳,۲۰۰ تومان
نبشی ۸*۸۰*۸۰ ناب تبریز ۸ میل ناب تبریز ۱۳,۲۰۰ تومان
نبشی ۸*۱۰۰*۱۰۰ ناب تبریز ۸ میل ناب تبریز ۱۴,۶۰۰ تومان
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ ناب تبریز ۱۰ میل ناب تبریز ۱۲,۸۰۰ تومان