قیمت نبشی کرنربید امروز


قیمت نبشی کرنربید امروز را در این صفحه از سایت آهن رسان می توانید مشاهده کنید.

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

لیست قیمت نبشی کرنربید

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۳

لیست قیمت نبشی کرنربید
نام ضخامت وزن یک متر قیمت / کیلوگرم
نبشی کرنربید رانر U۸۰ ضخامت ۶۰ میل ۶۰ میلی متر ۶۱۰ گرم تماس بگیرید
نبشی کرنربید رانر U۷۰ ضخامت ۶۰ میل ۶۰ میلی متر ۵۶۲ گرم تماس بگیرید
نبشی کرنربید رانر U۵۰ ضخامت ۶۰ میل ۶۰ میلی متر ۴۶۸ گرم تماس بگیرید
نبشی کرنربید رانر U۳۶ ضخامت ۶۰ میل ۶۰ میلی متر ۳۰۴ گرم تماس بگیرید
نبشی کرنربید رانر C۷۰ ضخامت ۶۰ میل ۶۰ میلی متر ۷۱۷ گرم تماس بگیرید
نبشی کرنربید رانر C۵۰ ضخامت ۶۰ میل ۶۰ میلی متر ۵۶۲ گرم تماس بگیرید
نبشی کرنربید رانر U۱۰۰ ضخامت ۶۰ میل ۶۰ میلی متر ۷۱۷ گرم تماس بگیرید
نبشی کرنربید رانر L۲۵ ضخامت ۶۰ میل ۶۰ میلی متر ۲۳۴ گرم تماس بگیرید
نبشی کرنربید رانر C۱۰۰ ضخامت ۶۰ میل ۶۰ میلی متر ۸۶۶ گرم تماس بگیرید
نبشی کرنربید رانر C۸۰ ضخامت ۶۰ میل ۶۰ میلی متر ۷۶۳ گرم تماس بگیرید
پروفیل F۴۷ ضخامت ۶۰ میل ۶۰ میلی متر ۴۴۷ گرم تماس بگیرید
نبشی کرنربید رانر U۷۰ ضخامت ۵۰ میل ۵۰ میلی متر ۴۶۸ گرم تماس بگیرید
نبشی کرنربید رانر U۵۰ ضخامت ۵۰ میل ۵۰ میلی متر ۳۹۰ گرم تماس بگیرید
نبشی کرنربید رانر U۳۶ ضخامت ۵۰ میل ۵۰ میلی متر ۲۵۳ گرم تماس بگیرید
نبشی کرنربید رانر C۷۰ ضخامت ۵۰ میل ۵۰ میلی متر ۵۹۷ گرم تماس بگیرید
نبشی کرنربید رانر C۵۰ ضخامت ۵۰ میل ۵۰ میلی متر ۴۶۸ گرم تماس بگیرید
نبشی کرنربید رانر U۱۰۰ ضخامت ۵۰ میل ۵۰ میلی متر ۵۹۷ گرم تماس بگیرید
نبشی کرنربید رانر U۸۰ ضخامت ۵۰ میل ۵۰ میلی متر ۵۰۸ گرم تماس بگیرید
نبشی کرنربید رانر F۴۷ ضخامت ۵۰ میل ۵۰ میلی متر ۳۷۰ گرم تماس بگیرید
نبشی کرنربید رانر L۲۵ ضخامت ۵۰ میل ۵۰ میلی متر ۱۹۵ گرم تماس بگیرید
نبشی کرنربید رانر C۱۰۰ ضخامت ۵۰ میل ۵۰ میلی متر ۷۲۲ گرم تماس بگیرید
نبشی کرنربید رانر C۸۰ ضخامت ۵۰ میل ۵۰ میلی متر ۶۳۶ گرم تماس بگیرید
نبشی کرنربید رانر U۷۰ ضخامت ۴۵ میل ۴۵ میلی متر ۴۲۱ گرم تماس بگیرید
نبشی کرنربید رانر U۵۰ ضخامت ۴۵ میلی متر ۴۵ میلی متر ۳۵۱ گرم تماس بگیرید
نبشی کرنربید رانر U۳۶ ضخامت ۴۵ میلی متر ۴۵ میلی متر ۲۲۸ گرم تماس بگیرید
نبشی کرنربید رانر C۷۰ ضخامت ۴۵ میلی متر ۴۵ میلی متر ۵۳۸ گرم تماس بگیرید
نبشی کرنربید رانر C۵۰ ضخامت ۴۵ میلی متر ۴۵ میلی متر ۴۲۱ گرم تماس بگیرید
نبشی کرنربید رانر U۱۰۰ ضخامت ۴۵ میلی متر ۴۵ میلی متر ۵۳۷ گرم تماس بگیرید
نبشی کرنربید رانر U۸۰ ضخامت ۴۵ میل ۴۵ میلی متر ۴۵۷ گرم تماس بگیرید
نبشی کرنربید L۲۵ ضخامت ۴۵ میلی متر ۴۵ میلی متر ۱۷۶ گرم تماس بگیرید
نبشی کرنربید رانر C۱۰۰ ضخامت ۴۵ میل ۴۵ میلی متر ۶۵۰ گرم تماس بگیرید
نبشی کرنربید رانر C۸۰ ضخامت ۴۵ میل ۴۵ میلی متر ۵۷۳ گرم تماس بگیرید
نبشی کرنربید F۴۷ ضخامت ۴۵ میلی متر ۴۵ میلی متر ۳۳۳ گرم تماس بگیرید