قیمت توری حصاری امروز


قیمت توری حصاری امروز را در این صفحه از سایت آهن رسان هر روز می توانید مشاهده نمایید.

لیست قیمت توری حصاری

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۰۸:۴۰

لیست قیمت توری حصاری
کد نام مفتول چشمه قیمت / کیلوگرم
۱۴۶۹۴ توری حصاری ۳.۸ چشمه ۷.۵*۷.۵ ۳.۸ میلی متر ۷.۵*۷.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۹۲ توری حصاری ۳.۸ چشمه ۶.۵*۶.۵ ۳.۸ میلی متر ۶.۵*۶.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۹۱ توری حصاری ۳.۸ چشمه ۵.۵*۵.۵ ۳.۸ میلی متر ۵.۵*۵.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۸۶ توری حصاری ۳.۵ چشمه ۷.۵*۷.۵ ۳.۵ میل متر ۷.۵*۷.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۸۵ توری حصاری ۳.۵ چشمه ۶.۵*۶.۵ ۳.۵ میل متر ۶.۵*۶.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۸۸ توری حصاری ۳.۵ چشمه ۵.۵*۵.۵ ۳.۵ میل متر ۵.۵*۵.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۸۱ توری حصاری ۴ چشمه ۷.۵*۷.۵ ۴ میلی متر ۷.۵*۷.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۸۰ توری حصاری ۴ چشمه ۶.۵*۶.۵ ۴ میلی متر ۶.۵*۶.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۷۹ توری حصاری ۴ چشمه ۵.۵*۵.۵ ۴ میلی متر ۵.۵*۵.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۷۱ توری حصاری ۴ چشمه ۶*۶ ۴ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۷۰ توری حصاری ۴ چشمه ۶*۶ ۴ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۶۹ توری حصاری ۴ چشمه ۵*۵ ۴ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۶۸ توری حصاری ۴ چشمه ۵*۵ ۴ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۶۷ توری حصاری ۴ چشمه ۴*۴ ۴ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۶۵ توری حصاری ۴ چشمه ۴*۴ ۴ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۶۲ توری حصاری ۳ چشمه ۷.۵*۷.۵ ۳ میلی متر ۷.۵*۷.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۶۱ توری حصاری ۳ چشمه ۶.۵*۶.۵ ۳ میلی متر ۶.۵*۶.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۶۰ توری حصاری ۳ چشمه ۵.۵*۵.۵ ۳ میلی متر ۵.۵*۵.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۵۳ توری حصاری ۳ چشمه ۶*۶ ۳ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۵۲ توری حصاری ۳ چشمه ۶*۶ ۳ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۵۰ توری حصاری ۳ چشمه ۵*۵ ۳ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۵۱ توری حصاری ۳ چشمه ۵*۵ ۳ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۴۹ توری حصاری ۳ چشمه ۴*۴ ۳ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۴۷ توری حصاری ۳ چشمه ۴*۴ ۳ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۴۶ توری حصاری ۲.۹ چشمه ۶.۵*۶.۵ ۲.۹ میلی متر ۶.۵*۶.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۴۴ توری حصاری ۲.۹ چشمه ۵.۵*۵.۵ ۲.۹ میلی متر ۵.۵*۵.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۳۹ توری حصاری ۲.۷ چشمه ۷.۵*۷.۵ ۲.۷ میلی متر ۷.۵*۷.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۳۸ توری حصاری ۲.۷ چشمه ۶.۵*۶.۵ ۲.۷ میلی متر ۶.۵*۶.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۴۰ توری حصاری ۲.۷ چشمه ۵.۵*۵.۵ ۲.۷ میلی متر ۵.۵*۵.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۳۳ توری حصاری ۲.۷ چشمه ۶*۶ ۲.۷ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۳۰ توری حصاری ۲.۷ چشمه ۶*۶ ۲.۷ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۲۹ توری حصاری ۲.۷ چشمه ۵*۵ ۲.۷ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۲۸ توری حصاری ۲.۷ چشمه ۵*۵ ۲.۷ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۲۷ توری حصاری ۲.۷ چشمه ۴*۴ ۲.۷ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۲۶ توری حصاری ۲.۷ چشمه ۴*۴ ۲.۷ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۱۶ توری حصاری ۲.۵ چشمه ۷.۵*۷.۵ ۲.۵ میلی متر ۷.۵*۷.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۱۵ توری حصاری ۲.۵ چشمه ۶.۵*۶.۵ ۲.۵ میلی متر ۶.۵*۶.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۱۴ توری حصاری ۲.۵ چشمه ۶*۶ ۲.۵ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۱۳ توری حصاری ۲.۵ چشمه ۶*۶ ۲.۵ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۱۲ توری حصاری ۲.۵ چشمه ۵.۵*۵.۵ ۲.۵ میلی متر ۵.۵*۵.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۱۱ توری حصاری ۲.۵ چشمه ۵*۵ ۲.۵ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۱۰ توری حصاری ۲.۵ چشمه ۵*۵ ۲.۵ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۰۹ توری حصاری ۲.۵ چشمه ۴*۴ ۲.۵ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۰۸ توری حصاری ۲.۵ چشمه ۴*۴ ۲.۵ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۶۰۰ توری حصاری ۲.۴ چشمه ۶*۶ ۲.۴ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۵۹۹ توری حصاری ۲.۴ چشمه ۶*۶ ۲.۴ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۵۹۸ توری حصاری ۲.۴ چشمه ۵*۵ ۲.۴ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۵۹۷ توری حصاری ۲.۴ چشمه ۵*۵ ۲.۴ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۵۹۶ توری حصاری ۲.۴ چشمه ۴*۴ ۲.۴ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۵۹۵ توری حصاری ۲.۴ چشمه ۴*۴ ۲.۴ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۵۸۷ توری حصاری ۲.۲ چشمه ۴*۴ ۲.۲ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۵۸۶ توری حصاری ۲.۲ چشمه ۴*۴ ۲.۲ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۵۸۵ توری حصاری ۲.۲ چشمه ۵.۵*۵.۵ ۲.۲ میلی متر ۵.۵*۵.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۵۷۹ توری حصاری ۲.۲ چشمه ۷.۵*۷.۵ ۲.۲ میلی متر ۷.۵*۷.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۵۷۸ توری حصاری ۲.۲ چشمه ۶.۵*۶.۵ ۲.۲ میلی متر ۶.۵*۶.۵ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۵۷۷ توری حصاری ۲.۲ چشمه ۶*۶ ۲.۲ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۵۷۶ توری حصاری ۲.۲ چشمه ۶*۶ ۲.۲ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید

توری حصاری از محصولات مفتولی و زیرمجموعه میلگردها به حساب می آید. این محصول در ابعاد و مشخصات مختلفی ساخته می شود. توری از محصولات بسیار کاربردی و مهم در صنایع مختلف به شمار می رود این محصول سه نوع اصلی دارد: توری حصاری، توری مرغی و توری پرسی که هر یک دارای مشخصات خاصی هستند و کاربردهای ویژه ای دارندو از نظر شکل ظهر شباهت های زیادی با هم دارند.

توری حصاری با نام  توری، حصاری و یا فنس نیز شناخته می شود. توری حصاری را از میلگردها و مفتول های با ضخامت و قطر پایین می سازند به این شکل که مفتولی ها را با الگوی مشخصی به هم پیچیده و متصل می کنند و در ابعاد و چشمه های با سایز استاندارد ارائه می دهند. قیمت توری حصاری بر اساس نوع و جنس که دارد مشخص می شود.

توری معمولا در فضای آزاد مورد استفاده قرار می گیرد به گونه ای که اغلب در معرض اکسیژن و رطوبت قرار می گیرند. مثلا از آن ها به عنوان حصار مزارع و باغ ها، اماکن و محل هایی کثل فرودگاه و .. استفاده می کنند. بنابراین امکان رطوبت و خردگی در این محصول زیاد است پس جهت جلوگیری از فرسودگی و زنگ زدن فلز توری آن را به صورت گالوانیزه و یا استیل ضد زنگ تولید می کنند.

برای تولید توری حصاری روش های مختلفی وجود دارد. دو سر توری یا با روش خاردار و یا به صورت قلابی ساخته می شود در واقع انتهای توری را با یکی از این دو روش می بافند.

  • یک طرف قلاب و یک طرف خاردار
  • هر دو سمت قلاب
  • هر دو سمت خاردار

قیمت توری حصاری