قیمت فوم امروز


قیمت فوم امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کنید.

لیست قیمت فوم سقفی

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۰۸:۴۰

لیست قیمت فوم سقفی
کد نام ضخامت طول عرض قیمت
۲۱۱۹۵ فوم سقفی ۲۵ دانسیته ۱۲ عرض ۵۰ ۲۵ سانتی متر ۲ متر ۵۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۹۶ فوم سقفی ۲۵ دانسیته ۱۲ ۲۵ سانتی متر ۱ متر ۶۶ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۹۱ فوم سقفی ۲۵ دانسیته ۱۰ عرض ۵۰ ۲۵ سانتی متر ۲ متر ۵۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۹۲ فوم سقفی ۲۵ دانسیته ۱۰ ۲۵ سانتی متر ۱ متر ۶۶ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۸۹ فوم سقفی ۲۵ دانسیته ۹ عرض ۵۰ ۲۵ سانتی متر ۲ متر ۵۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۸۷ فوم سقفی ۲۵ دانسیته ۹ ۲۵ سانتی متر ۱ متر ۶۶ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۸۵ فوم سقفی ۲۵ دانسیته ۸.۵ عرض ۵۰ ۲۵ سانتی متر ۲ متر ۵۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۸۳ فوم سقفی ۲۵ دانسیته ۸.۵ ۲۵ سانتی متر ۱ متر ۶۶ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۸۱ فوم سقفی ۲۵ دانسیته ۷.۵ عرض ۵۰ ۲۵ سانتی متر ۲ متر ۵۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۷۹ فوم سقفی ۲۵ دانسیته ۷.۵ ۲۵ سانتی متر ۱ متر ۶۶ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۷۷ فوم سقفی ۲۵ دانسیته ۷ عرض ۵۰ ۲۵ سانتی متر ۲ متر ۵۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۷۵ قیمت فوم سقفی ۲۵ دانسیته ۷ ۲۵ سانتی متر ۱ متر ۶۶ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۷۳ فوم سقفی ۲۵ دانسیته ۶.۵ عرض ۵۰ ۲۵ سانتی متر ۲ متر ۵۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۷۰ فوم سقفی ۲۵ دانسیته ۶.۵ ۲۵ سانتی متر ۱ متر ۶۶ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۶۷ فوم سقفی ۲۵ دانسیته ۶ عرض ۵۰ ۲۵ سانتی متر ۲ متر ۵۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۶۶ فوم سقفی ۲۵ دانسیته ۶ ۲۵ سانتی متر ۱ متر ۶۶ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۶۳ فوم سقفی ۲۰ دانسیته ۱۲ عرض ۵۰ ۲۰ سانتی متر ۲ متر ۵۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۶۲ فوم سقفی ۲۰ دانسیته ۱۲ ۲۰ سانتی متر ۱ متر ۶۶ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۵۹ فوم سقفی ۲۰ دانسیته ۱۰ عرض ۵۰ ۲۰ سانتی متر ۲ متر ۵۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۴۰ فوم سقفی ۲۰ دانسیته ۱۰ ۲۰ سانتی متر ۱ متر ۶۶ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۵۷ فوم سقفی ۲۰ دانسیته ۹ عرض ۵۰ ۲۰ سانتی متر ۲ متر ۵۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۳۴ فوم سقفی ۲۰ دانسیته ۹ ۲۰ سانتی متر ۱ متر ۶۶ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۵۵ فوم سقفی ۲۰ دانسیته ۸.۵ عرض ۵۰ ۲۰ سانتی متر ۲ متر ۵۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۳۳ فوم سقفی ۲۰ دانسیته ۸.۵ ۲۰ سانتی متر ۱ متر ۶۶ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۵۳ فوم سقفی ۲۰ دانسیته ۷.۵ عرض ۵۰ ۲۰ سانتی متر ۲ متر ۵۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۳۵ فوم سقفی ۲۰ دانسیته ۷.۵ ۲۰ سانتی متر ۱ متر ۶۶ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۴۵ فوم سقفی ۲۰ دانسیته ۷ عرض ۵۰ ۲۰ سانتی متر ۲ متر ۵۰ سانتی متر تماس بگیرید
۱۷۳۵۸ فوم سقفی ۲۰ دانسیته ۷ ۲۰ سانتی متر ۱ متر ۶۶ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۴۱ فوم سقفی ۲۰ دانسیته ۶.۵ عرض ۵۰ ۲۰ سانتی متر ۱ متر ۵۰ سانتی متر تماس بگیرید
۱۷۳۵۰ فوم سقفی ۲۰ دانسیته ۶.۵ ۲۰ سانتی متر ۱ متر ۶۶ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۳۹ فوم سقفی ۲۰ دانسیته ۶ عرض ۵۰ ۲۰ سانتی متر ۲ متر ۵۰ سانتی متر تماس بگیرید
۱۷۳۵۱ فوم سقفی ۲۰ دانسیته ۶ ۲۰ سانتی متر ۱ متر ۶۶ سانتی متر تماس بگیرید

لیست قیمت فوم ورقی

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۰۸:۴۰

لیست قیمت فوم ورقی
کد نام ضخامت طول عرض قیمت
۲۱۲۳۱ فوم ورقی ۳۵ سانتی متر عرض ۱ ۳۵ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۲۲۶ فوم ورقی ۳۰ سانتی متر عرض ۱ ۳۰ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۲۲۵ فوم ورقی ۲۸ سانتی متر عرض ۱ ۲۸ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۲۲۴ فوم ورقی ۲۵ سانتی متر عرض ۱ ۲۵ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۲۲۳ فوم ورقی ۲۰ سانتی متر عرض ۱ ۲۰ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۲۱۸ فوم ورقی ۱۸ سانتی متر عرض ۱ ۱۸ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۲۱۷ فوم ورقی ۱۵ سانتی متر عرض ۱ ۱۵ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۲۱۶ فوم ورقی ۱۳ سانتی متر عرض ۱ ۱۳ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۲۱۵ فوم ورقی ۱۲ سانتی متر عرض ۱ ۱۲ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۲۰۷ فوم ورقی ۱۰ سانتی متر عرض ۱ ۱۰ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۲۰۸ فوم ورقی ۹ سانتی متر عرض ۱ ۹ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۲۰۹ فوم ورقی ۸ سانتی متر عرض ۱ ۸ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۲۱۰ فوم ورقی ۷ سانتی متر عرض ۱ ۷ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۲۰۲ فوم ورقی ۶ سانتی متر عرض ۱ ۶ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۲۰۱ فوم ورقی ۵ سانتی متر عرض ۱ ۵ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۲۰۰ فوم ورقی ۴ سانتی متر عرض ۱ ۴ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۹۹ فوم ورقی ۳ سانتی متر عرض ۱ ۳ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
۱۷۳۶۰ فوم ورقی ۲ سانتی متر عرض ۱ ۲ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
۱۷۳۵۷ فوم ورقی ۱ سانتی متر عرض ۱ ۱ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید

انواع، کاربرد و خصوصیات

به طور علمی فوم به پراکندگی گاز در مواد جامد گفته می‌شود. انواع مختلفی دارد و در موارد گوناگونی از آن استفاده می‌شود.

فوم ها را می توانید در اطراف خود و در صنایع تولید کیف و کفش، صنایع نظامی؛ کشتی سازی، باشگاه های بدن سازی، در پوشش پله های استادیوم ها، ساختمان سازی، خودروسازی، صنایع حرارتی و برودتی، دزدگیر، وسایل ورزشی، طبی و ارتوپدی، تی زمین شور، صنایع بسته بندی و عایق و ضربه گیر، درب قوطی شوینده، صنایع کشاورزی، تزئینی و دکوراسیون، واشر چراغ برق خیابان، صندلی و روفرشی، در ساخت کاردستی و محصولات آموزشی، گلسازی، و بسیاری از موارد دیگر مشاهده کنید.

اما آنچه در این قسمت به آن می پردازیم فوم سقفی و ورقی است که بیشتر کاربرد ساختمانی دارند.

قیمت فوم

در اصطلاح به پانل های فومی، یونولیت سقفی یا فوم سقفی گفته می شود. این محصولات در عایق کردن سقف و دیوار ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند. این محصول را در بازار ممکن است با نام فوم پلی استایرن اکسترود شده نیز بشناسند. که نام اختصاری آن XPS است.

از یونولیت های سقفی در سقف و کف ساختمان ها استفاده می کنند تا به عنوان یک عایق حرارتی عمل کنند.

امروزه سبک سازی ساختمان ها و سازه ها اهمیت زیادی دارد از طرفی صرفه جویی در مصرف انرژی نیز بسیار اهمیت دارد. استفاده از فوم ها و یونولیت های سقفی و دیواری در ساختمان ها هم باعث جلوگیری از هدر رفت انرژی می شود و هم وزن کلی سازه را تا حد زیادی کاهش می دهد. همچنین میزان مصرف بتن و تیرچه را تا حد زیادی کاهش می دهد.

روش نصب و استفاده از این محصولات باید به درستی انجام بگیرد. وزن سبک فوم حمل و نقل و نصب را راحت و آسان نموده است. باعث صرفه جویی در مصرف آب می شود، اگر آتش سوزی اتفاق بیوفتد دود نمی کند و هنگام نصب ضایعاتی تولید نمی کند. به علت سبک بودن خسارتهای ناشی از زمین لرزه را به حداقل می رساند و مزیت های بسیار دیگر که استفاده از آن را توجیه می کند.

یونولیت سقفی و دیواری در ابعاد و اندازه استاندارد و با استانداردهای مختلف ساخته می شود.