قیمت لوله مبلی امروز


قیمت لوله مبلی امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کنید.

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

لیست قیمت لوله مبلی

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۰۸:۴۱

لیست قیمت لوله مبلی
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله مبلی قطر ۳۳.۴ میلی متر ۳۳.۴ میلی متر ۰.۷ -۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۲۶.۷ میلی متر ۲۶.۷ میلی متر ۰.۷ -۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۲۱.۳ میلی متر ۲۱.۳ میلی متر ۰.۷ -۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۱۰.۳ میلی متر ۱۰.۳ میلی متر ۰.۷ -۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۱۷.۱ میلی متر ۱۷.۱ میلی متر ۰.۷ -۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۱۳.۷ میلی متر ۱۳.۷ میلی متر ۰.۷ -۱.۵ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت لوله مبلی ۰.۵ خلیج فارس

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۰۸:۴۱

لیست قیمت لوله مبلی خلیج فارس ۰.۵
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله مبلی قطر ۲۵ ضخامت ۰.۵ ۲۵ میلی متر ۰.۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۲۲ ضخامت ۰.۵ ۲۲ میلی متر ۰.۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۲۰ ضخامت ۰.۵ ۲۰ میلی متر ۰.۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۱۶ ضخامت ۰.۵ ۱۶ میلی متر ۰.۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۱۳ ضخامت ۰.۵ ۱۳ میلی متر ۰.۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۱۰ ضخامت ۰.۵ ۱۰ میلی متر ۰.۵ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت لوله مبلی ۰.۹ خلیج فارس

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۰۸:۴۱

لیست قیمت لوله مبلی خلیج فارس ۰.۹
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله مبلی قطر ۶۰ ضخامت ۰.۹ ۶۰ میلی متر ۰.۹ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۵۰ ضخامت ۰.۹ ۵۰ میلی متر ۰.۹ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۴۸ ضخامت ۰.۹ ۴۸ میلی متر ۰.۹ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۴۵ ضخامت ۰.۹ ۴۵ میلی متر ۰.۹ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۴۲ ضخامت ۰.۹ ۴۲ میلی متر ۰.۹ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۳۸ ضخامت ۰.۹ ۳۸ میلی متر ۰.۹ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۳۵ ضخامت ۰.۹ ۳۵ میلی متر ۰.۹ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۳۲ ضخامت ۰.۹ ۳۲ میلی متر ۰.۹ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۲۵ ضخامت ۰.۹ ۲۵ میلی متر ۰.۹ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۲۲ ضخامت ۰.۹ ۲۲ میلی متر ۰.۹ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۲۰ ضخامت ۰.۹ ۲۰ میلی متر ۰.۹ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۱۸ ضخامت ۰.۹ ۱۸ میلی متر ۰.۹ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۱۶ ضخامت ۰.۹ ۱۶ میلی متر ۰.۹ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۱۳ ضخامت ۰.۹ ۱۳ میلی متر ۰.۹ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۱۰ ضخامت ۰.۹ ۱۰ میلی متر ۰.۹ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت لوله مبلی ۱ خلیج فارس

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۰۸:۴۱

لیست قیمت لوله مبلی خلیج فارس ۱
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله مبلی قطر ۶۰ ضخامت ۱ ۶۰ میلی متر ۱ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۵۰ ضخامت ۱ ۵۰ میلی متر ۱ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۴۸ ضخامت ۱ ۴۸ میلی متر ۱ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۴۵ ضخامت ۱ ۴۵ میلی متر ۱ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۴۲ ضخامت ۱ ۴۲ میلی متر ۱ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۳۸ ضخامت ۱ ۳۸ میلی متر ۱ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۳۵ ضخامت ۱ ۳۵ میلی متر ۱ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۳۲ ضخامت ۱ ۳۲ میلی متر ۱ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۲۵ ضخامت ۱ ۲۵ میلی متر ۱ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۲۲ ضخامت ۱ ۲۲ میلی متر ۱ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۲۰ ضخامت ۱ ۲۰ میلی متر ۱ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۱۸ ضخامت ۱ ۱۸ میلی متر ۱ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۱۶ ضخامت ۱ ۱۶ میلی متر ۱ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۱۳ ضخامت ۱ ۱۳ میلی متر ۱ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۱۰ ضخامت ۱ ۱۰ میلی متر ۱ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت لوله مبلی ۱.۲۵ خلیج فارس

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۰۸:۴۱

لیست قیمت لوله مبلی خلیج فارس ۱.۲۵
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله مبلی قطر ۶۰ ضخامت ۱.۲۵ ۶۰ میلی متر ۱.۲۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۵۴ ضخامت ۱.۲۵ ۵۴ میلی متر ۱.۲۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۴۸ ضخامت ۱.۲۵ ۵۰ میلی متر ۱.۲۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۴۸ ضخامت ۱.۲۵ ۴۸ میلی متر ۱.۲۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۴۵ ضخامت ۱.۲۵ ۴۵ میلی متر ۱.۲۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۴۲ ضخامت ۱.۲۵ ۴۲ میلی متر ۱.۲۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۳۸ ضخامت ۱.۲۵ ۳۸ میلی متر ۱.۲۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۳۵ ضخامت ۱.۲۵ ۳۵ میلی متر ۱.۲۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۳۲ ضخامت ۱.۲۵ ۳۲ میلی متر ۱.۲۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۲۸ ضخامت ۱.۲۵ ۲۸ میلی متر ۱.۲۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۲۵ ضخامت ۱.۲۵ ۲۵ میلی متر ۱.۲۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۲۲ ضخامت ۱.۲۵ ۲۲ میلی متر ۱.۲۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۲۰ ضخامت ۱.۲۵ ۲۰ میلی متر ۱.۲۵ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت لوله مبلی ۱.۵ خلیج فارس

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۰۸:۴۱

لیست قیمت لوله مبلی خلیج فارس ۱.۵
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله مبلی قطر ۶۳.۵ ضخامت ۱.۵ ۶۳.۵ میلی متر ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۶۰ ضخامت ۱.۵ ۶۰ میلی متر ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۵۴ ضخامت ۱.۵ ۵۴ میلی متر ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۳۸ ضخامت ۱.۵ ۳۸ میلی متر ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۵۰ ضخامت ۱.۵ ۵۰ میلی متر ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۴۸ ضخامت ۱.۵ ۴۸ میلی متر ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۴۵ ضخامت ۱.۵ ۴۵ میلی متر ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۴۲ ضخامت ۱.۵ ۴۲ میلی متر ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۳۸ ضخامت ۱.۵ ۳۸ میلی متر ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۳۵ ضخامت ۱.۵ ۳۵ میلی متر ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۳۲ ضخامت ۱.۵ ۳۲ میلی متر ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۲۵ ضخامت ۱.۵ ۲۵ میلی متر ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۲۲ ضخامت ۱.۵ ۲۲ میلی متر ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۲۰ ضخامت ۱.۵ ۲۰ میلی متر ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت لوله مبلی ۷۰ خلیج فارس

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۰۸:۴۱

لیست قیمت لوله مبلی خلیج فارس ۷۰
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله مبلی قطر ۶۰ ضخامت ۷۰ ۶۰ میلی متر ۷۰ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۴۲ ضخامت ۷۰ ۴۲ میلی متر ۷۰ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۳۸ ضخامت ۷۰ ۳۸ میلی متر ۷۰ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۳۵ ضخامت ۷۰ ۳۵ میلی متر ۷۰ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۳۲ ضخامت ۷۰ ۳۲ میلی متر ۷۰ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۲۵ ضخامت ۷۰ ۲۵ میلی متر ۷۰ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۲۲ ضخامت ۷۰ ۲۲ میلی متر ۷۰ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۲۰ ضخامت ۷۰ ۲۰ میلی متر ۷۰ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۱۸ ضخامت ۷۰ ۱۸ میلی متر ۷۰ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۱۶ ضخامت ۷۰ ۱۶ میلی متر ۷۰ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۱۳ ضخامت ۷۰ ۱۳ میلی متر ۷۰ میلی متر تماس بگیرید
لوله مبلی قطر ۱۰ ضخامت ۷۰ ۱۰ میلی متر ۷۰ میلی متر تماس بگیرید

لوله مبلی در بازار با نام لوله سبک نیز شناخته می‌شود. لوله مبلی همان‌طور که از نامش پیداست اغلب برای ساخت و تولید مبل و لوازم خانه، میز و صندلی و… مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لوله مبلی هم به صورت درزدار و هم به صورت بدون درز ساخته می‌شود. لوله مبلی از آن جهت سبک نامیده می‌شود که بسیار سبک است این محصول را از ورق روغنی تولید می‌شود که با جوشکاری الکتریکی با فرکانس بالا ساخته می‌شود. ورق‌های سرد و روغنی که برای تولید لوله مبلی مورد استفاده قرار می‌گیرند معمولاً ضخامت کمی دارند و نازک هستند ولی در عین حال از مقاومت و استحکام بالایی برخوردار هستند و می‌توانند بار زیادی را تحمل کنند.

قیمت لوله مبلی

از مزیت‌های مهم لوله مبلی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • قابلیت جوشکاری بالایی دارند
  • میزان استحکام کشش سرد بالایی دارند
  • انعطاف‌پذیری، فرم پذیری و قابلیت کشش و خمکای بالایی دارند
  • دارای سطحی با کیفیت هستند
  • ابعاد دقیقی دارند
  • قابلیت آبکاری بالایی دارند
  • به دلیل آبکاری مقاومت بالایی در برابر خوردگی و پوسیدگی دارند

از کاربردهای مهم لوله مبلی:

صنعت مبل‌سازی، کانکس و کانتینر، ساخت لوازم برقی، ساخت دوچرخه، ماشین‌آلات، صناعی نظامی، صنایع ساختمانی و تولید درب و پنجره، قطعه‌سازی و … .

از تولیدکنندگان اصلی لوله مبلی می‌توان به کارخانه لوله و پروفیل ساوه، دلیجان، صبا، ساب، خاور هما صنعت و… اشاره کرد.