قیمت لوله مبلی امروز


قیمت لوله مبلی امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کنید.

 قیمت‌ها بدون احتساب ۹% مالیات بر ارزش افزوده است

لیست قیمت لوله مبلی

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۸

لیست قیمت لوله مبلی
کد نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
۱۷۲۳۰ لوله مبلی قطر ۳۳.۴ میلی متر ۳۳.۴ میلی متر ۰.۷ -۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
۱۷۲۲۹ لوله مبلی قطر ۲۶.۷ میلی متر ۲۶.۷ میلی متر ۰.۷ -۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
۱۷۲۲۶ لوله مبلی قطر ۲۱.۳ میلی متر ۲۱.۳ میلی متر ۰.۷ -۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
۱۷۲۲۵ لوله مبلی قطر ۱۰.۳ میلی متر ۱۰.۳ میلی متر ۰.۷ -۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
۱۷۲۲۳ لوله مبلی قطر ۱۷.۱ میلی متر ۱۷.۱ میلی متر ۰.۷ -۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
۱۷۲۱۸ لوله مبلی قطر ۱۳.۷ میلی متر ۱۳.۷ میلی متر ۰.۷ -۱.۵ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت لوله مبلی ۰.۵ خلیج فارس

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۸

لیست قیمت لوله مبلی خلیج فارس ۰.۵
کد نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
۲۰۳۵۴ لوله مبلی قطر ۲۵ ضخامت ۰.۵ ۲۵ میلی متر ۰.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۳۵۵ لوله مبلی قطر ۲۲ ضخامت ۰.۵ ۲۲ میلی متر ۰.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۳۵۶ لوله مبلی قطر ۲۰ ضخامت ۰.۵ ۲۰ میلی متر ۰.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۳۷۲ لوله مبلی قطر ۱۶ ضخامت ۰.۵ ۱۶ میلی متر ۰.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۳۴۸ لوله مبلی قطر ۱۳ ضخامت ۰.۵ ۱۳ میلی متر ۰.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۳۶۸ لوله مبلی قطر ۱۰ ضخامت ۰.۵ ۱۰ میلی متر ۰.۵ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت لوله مبلی ۰.۹ خلیج فارس

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۸

لیست قیمت لوله مبلی خلیج فارس ۰.۹
کد نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
۲۰۴۰۱ لوله مبلی قطر ۶۰ ضخامت ۰.۹ ۶۰ میلی متر ۰.۹ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۰۰ لوله مبلی قطر ۵۰ ضخامت ۰.۹ ۵۰ میلی متر ۰.۹ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۳۹۹ لوله مبلی قطر ۴۸ ضخامت ۰.۹ ۴۸ میلی متر ۰.۹ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۳۹۸ لوله مبلی قطر ۴۵ ضخامت ۰.۹ ۴۵ میلی متر ۰.۹ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۳۹۷ لوله مبلی قطر ۴۲ ضخامت ۰.۹ ۴۲ میلی متر ۰.۹ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۳۹۶ لوله مبلی قطر ۳۸ ضخامت ۰.۹ ۳۸ میلی متر ۰.۹ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۳۹۵ لوله مبلی قطر ۳۵ ضخامت ۰.۹ ۳۵ میلی متر ۰.۹ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۳۹۴ لوله مبلی قطر ۳۲ ضخامت ۰.۹ ۳۲ میلی متر ۰.۹ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۳۸۶ لوله مبلی قطر ۲۵ ضخامت ۰.۹ ۲۵ میلی متر ۰.۹ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۳۸۵ لوله مبلی قطر ۲۲ ضخامت ۰.۹ ۲۲ میلی متر ۰.۹ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۳۸۴ لوله مبلی قطر ۲۰ ضخامت ۰.۹ ۲۰ میلی متر ۰.۹ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۳۸۳ لوله مبلی قطر ۱۸ ضخامت ۰.۹ ۱۸ میلی متر ۰.۹ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۳۸۲ لوله مبلی قطر ۱۶ ضخامت ۰.۹ ۱۶ میلی متر ۰.۹ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۳۸۱ لوله مبلی قطر ۱۳ ضخامت ۰.۹ ۱۳ میلی متر ۰.۹ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۳۸۰ لوله مبلی قطر ۱۰ ضخامت ۰.۹ ۱۰ میلی متر ۰.۹ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت لوله مبلی ۱ خلیج فارس

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۸

لیست قیمت لوله مبلی خلیج فارس ۱
کد نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
۲۰۴۶۳ لوله مبلی قطر ۶۰ ضخامت ۱ ۶۰ میلی متر ۱ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۶۲ لوله مبلی قطر ۵۰ ضخامت ۱ ۵۰ میلی متر ۱ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۲۹ لوله مبلی قطر ۴۸ ضخامت ۱ ۴۸ میلی متر ۱ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۲۸ لوله مبلی قطر ۴۵ ضخامت ۱ ۴۵ میلی متر ۱ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۲۷ لوله مبلی قطر ۴۲ ضخامت ۱ ۴۲ میلی متر ۱ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۳۰ لوله مبلی قطر ۳۸ ضخامت ۱ ۳۸ میلی متر ۱ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۲۶ لوله مبلی قطر ۳۵ ضخامت ۱ ۳۵ میلی متر ۱ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۱۷ لوله مبلی قطر ۳۲ ضخامت ۱ ۳۲ میلی متر ۱ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۱۶ لوله مبلی قطر ۲۵ ضخامت ۱ ۲۵ میلی متر ۱ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۱۵ لوله مبلی قطر ۲۲ ضخامت ۱ ۲۲ میلی متر ۱ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۱۴ لوله مبلی قطر ۲۰ ضخامت ۱ ۲۰ میلی متر ۱ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۱۳ لوله مبلی قطر ۱۸ ضخامت ۱ ۱۸ میلی متر ۱ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۱۲ لوله مبلی قطر ۱۶ ضخامت ۱ ۱۶ میلی متر ۱ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۱۰ لوله مبلی قطر ۱۳ ضخامت ۱ ۱۳ میلی متر ۱ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۱۱ لوله مبلی قطر ۱۰ ضخامت ۱ ۱۰ میلی متر ۱ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت لوله مبلی ۱.۲۵ خلیج فارس

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۸

لیست قیمت لوله مبلی خلیج فارس ۱.۲۵
کد نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
۲۰۴۶۱ لوله مبلی قطر ۶۰ ضخامت ۱.۲۵ ۶۰ میلی متر ۱.۲۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۶۰ لوله مبلی قطر ۵۴ ضخامت ۱.۲۵ ۵۴ میلی متر ۱.۲۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۵۹ لوله مبلی قطر ۴۸ ضخامت ۱.۲۵ ۵۰ میلی متر ۱.۲۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۵۸ لوله مبلی قطر ۴۸ ضخامت ۱.۲۵ ۴۸ میلی متر ۱.۲۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۵۷ لوله مبلی قطر ۴۵ ضخامت ۱.۲۵ ۴۵ میلی متر ۱.۲۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۳۱ لوله مبلی قطر ۴۲ ضخامت ۱.۲۵ ۴۲ میلی متر ۱.۲۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۳۲ لوله مبلی قطر ۳۸ ضخامت ۱.۲۵ ۳۸ میلی متر ۱.۲۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۳۳ لوله مبلی قطر ۳۵ ضخامت ۱.۲۵ ۳۵ میلی متر ۱.۲۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۴۳ لوله مبلی قطر ۳۲ ضخامت ۱.۲۵ ۳۲ میلی متر ۱.۲۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۴۲ لوله مبلی قطر ۲۸ ضخامت ۱.۲۵ ۲۸ میلی متر ۱.۲۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۴۱ لوله مبلی قطر ۲۵ ضخامت ۱.۲۵ ۲۵ میلی متر ۱.۲۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۴۰ لوله مبلی قطر ۲۲ ضخامت ۱.۲۵ ۲۲ میلی متر ۱.۲۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۳۹ لوله مبلی قطر ۲۰ ضخامت ۱.۲۵ ۲۰ میلی متر ۱.۲۵ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت لوله مبلی ۱.۵ خلیج فارس

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۸

لیست قیمت لوله مبلی خلیج فارس ۱.۵
کد نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
۲۰۴۹۷ لوله مبلی قطر ۶۳.۵ ضخامت ۱.۵ ۶۳.۵ میلی متر ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۹۶ لوله مبلی قطر ۶۰ ضخامت ۱.۵ ۶۰ میلی متر ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۸۹ لوله مبلی قطر ۵۴ ضخامت ۱.۵ ۵۴ میلی متر ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۸۸ لوله مبلی قطر ۳۸ ضخامت ۱.۵ ۳۸ میلی متر ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۸۷ لوله مبلی قطر ۵۰ ضخامت ۱.۵ ۵۰ میلی متر ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۸۶ لوله مبلی قطر ۴۸ ضخامت ۱.۵ ۴۸ میلی متر ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۸۵ لوله مبلی قطر ۴۵ ضخامت ۱.۵ ۴۵ میلی متر ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۸۴ لوله مبلی قطر ۴۲ ضخامت ۱.۵ ۴۲ میلی متر ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۷۲ لوله مبلی قطر ۳۸ ضخامت ۱.۵ ۳۸ میلی متر ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۷۷ لوله مبلی قطر ۳۵ ضخامت ۱.۵ ۳۵ میلی متر ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۷۶ لوله مبلی قطر ۳۲ ضخامت ۱.۵ ۳۲ میلی متر ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۷۵ لوله مبلی قطر ۲۵ ضخامت ۱.۵ ۲۵ میلی متر ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۷۳ لوله مبلی قطر ۲۲ ضخامت ۱.۵ ۲۲ میلی متر ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۴۷۴ لوله مبلی قطر ۲۰ ضخامت ۱.۵ ۲۰ میلی متر ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت لوله مبلی ۷۰ خلیج فارس

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۷

لیست قیمت لوله مبلی خلیج فارس ۷۰
کد نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
۲۰۵۲۰ لوله مبلی قطر ۶۰ ضخامت ۷۰ ۶۰ میلی متر ۷۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۵۱۹ لوله مبلی قطر ۴۲ ضخامت ۷۰ ۴۲ میلی متر ۷۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۵۱۸ لوله مبلی قطر ۳۸ ضخامت ۷۰ ۳۸ میلی متر ۷۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۵۱۷ لوله مبلی قطر ۳۵ ضخامت ۷۰ ۳۵ میلی متر ۷۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۵۱۶ لوله مبلی قطر ۳۲ ضخامت ۷۰ ۳۲ میلی متر ۷۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۵۱۵ لوله مبلی قطر ۲۵ ضخامت ۷۰ ۲۵ میلی متر ۷۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۵۰۸ لوله مبلی قطر ۲۲ ضخامت ۷۰ ۲۲ میلی متر ۷۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۵۰۷ لوله مبلی قطر ۲۰ ضخامت ۷۰ ۲۰ میلی متر ۷۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۵۰۶ لوله مبلی قطر ۱۸ ضخامت ۷۰ ۱۸ میلی متر ۷۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۵۰۵ لوله مبلی قطر ۱۶ ضخامت ۷۰ ۱۶ میلی متر ۷۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۵۰۴ لوله مبلی قطر ۱۳ ضخامت ۷۰ ۱۳ میلی متر ۷۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۵۰۳ لوله مبلی قطر ۱۰ ضخامت ۷۰ ۱۰ میلی متر ۷۰ میلی متر تماس بگیرید

لوله مبلی در بازار با نام لوله سبک نیز شناخته می‌شود. لوله مبلی همان‌طور که از نامش پیداست اغلب برای ساخت و تولید مبل و لوازم خانه، میز و صندلی و… مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لوله مبلی هم به صورت درزدار و هم به صورت بدون درز ساخته می‌شود. لوله مبلی از آن جهت سبک نامیده می‌شود که بسیار سبک است این محصول را از ورق روغنی تولید می‌شود که با جوشکاری الکتریکی با فرکانس بالا ساخته می‌شود. ورق‌های سرد و روغنی که برای تولید لوله مبلی مورد استفاده قرار می‌گیرند معمولاً ضخامت کمی دارند و نازک هستند ولی در عین حال از مقاومت و استحکام بالایی برخوردار هستند و می‌توانند بار زیادی را تحمل کنند.

قیمت لوله مبلی

از مزیت‌های مهم لوله مبلی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • قابلیت جوشکاری بالایی دارند
  • میزان استحکام کشش سرد بالایی دارند
  • انعطاف‌پذیری، فرم پذیری و قابلیت کشش و خمکای بالایی دارند
  • دارای سطحی با کیفیت هستند
  • ابعاد دقیقی دارند
  • قابلیت آبکاری بالایی دارند
  • به دلیل آبکاری مقاومت بالایی در برابر خوردگی و پوسیدگی دارند

از کاربردهای مهم لوله مبلی:

صنعت مبل‌سازی، کانکس و کانتینر، ساخت لوازم برقی، ساخت دوچرخه، ماشین‌آلات، صناعی نظامی، صنایع ساختمانی و تولید درب و پنجره، قطعه‌سازی و … .

از تولیدکنندگان اصلی لوله مبلی می‌توان به کارخانه لوله و پروفیل ساوه، دلیجان، صبا، ساب، خاور هما صنعت و… اشاره کرد.