قیمت پروفیل صنعتی امروز


قیمت پروفیل صنعتی امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کنید.

 قیمت‌ها بدون احتساب ۹% مالیات بر ارزش افزوده است

لیست قیمت پروفیل صنعتی ۵ میل

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۰۸:۴۰

لیست قیمت پروفیل صنعتی ۵
کد نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
۱۸۵۰۳ پروفیل صنعتی ۵ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۲۰۰*۱۰۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۵۰۲ پروفیل صنعتی ۵ میل ۱۸۰*۱۸۰ ۱۸۰*۱۸۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۴۹۳ پروفیل صنعتی ۵ میل ۱۴۰*۱۴۰ ۱۴۰*۱۴۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۴۹۱ پروفیل صنعتی ۵ میل ۱۲۰*۱۲۰ ۱۲۰*۱۲۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۴۹۴ پروفیل صنعتی ۵ میل ۱۵۰*۱۵۰ ۱۵۰*۱۵۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۴۹۵ پروفیل صنعتی ۵ میل ۱۸۰*۱۰۰ ۱۸۰*۱۰۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۴۹۰ پروفیل صنعتی ۵ میل ۱۵۰*۱۰۰ ۱۵۰*۱۰۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۴۹۲ پروفیل صنعتی ۵ میل ۱۰۰*۱۰۰ ۱۰۰*۱۰۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۴۸۸ پروفیل صنعتی ۵ میل ۱۰۰*۵۰ ۱۰۰*۵۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۴۸۵ پروفیل صنعتی ۵ میل ۹۰*۹۰ ۹۰*۹۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۴۷۹ پروفیل صنعتی ۵ میل ۸۰*۶۰ ۸۰*۶۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۴۷۸ پروفیل صنعتی ۵ میل ۸۰*۴۰ ۸۰*۴۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۴۷۵ پروفیل صنعتی ۵ میل ۸۰*۸۰ ۸۰*۸۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۴۷۴ پروفیل صنعتی ۵ میل ۷۰*۷۰ ۷۰*۷۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۴۷۳ پروفیل صنعتی ۵ میل ۶۰*۶۰ ۶۰*۶۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۵۶۶۲ پروفیل صنعتی ۵ میل ۱۶۰*۱۶۰ ۱۶۰*۱۶۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید

لیست قیمت پروفیل صنعتی ۶ میل

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۰۸:۴۰

لیست قیمت پروفیل صنعتی ۶
کد نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
۱۸۵۴۷ پروفیل صنعتی ۶ میل ۷۰*۷۰ ۷۰*۷۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۵۴۹ پروفیل صنعتی ۶ میل ۸۰*۸۰ ۸۰*۸۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۵۴۳ پروفیل صنعتی ۶ میل ۹۰*۹۰ ۹۰*۹۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۵۳۸ پروفیل صنعتی ۶ میل ۱۰۰*۱۰۰ ۱۰۰*۱۰۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۵۱۳ پروفیل صنعتی ۶ میل ۱۲۰*۱۲۰ ۱۲۰*۱۲۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۵۳۵ پروفیل صنعتی ۶ میل ۱۵۰*۱۰۰ ۱۵۰*۱۰۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۵۳۱ پروفیل صنعتی ۶ میل ۱۵۰*۱۵۰ ۱۵۰*۱۵۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۵۱۲ پروفیل صنعتی ۶ میل ۱۶۰*۱۶۰ ۱۶۰*۱۶۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۵۱۵ پروفیل صنعتی ۶ میل ۱۸۰*۱۸۰ ۱۸۰*۱۸۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۵۱۴ پروفیل صنعتی ۶ میل ۳۰۰*۳۰۰ ۳۰۰*۳۰۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۵۰۹ پروفیل صنعتی ۶ میل ۲۰۰*۲۰۰ ۲۰۰*۲۰۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۵۰۸ پروفیل صنعتی ۶ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۲۰۰*۱۰۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۵۰۶ پروفیل صنعتی ۶ میل ۲۰۰*۱۵۰ ۲۰۰*۱۵۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۵۶۶۰ پروفیل صنعتی ۶ میل ۱۶۰*۲۰۰ ۱۶۰*۲۰۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید

لیست قیمت پروفیل صنعتی ۸ میل

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۰۸:۴۰

لیست قیمت پروفیل صنعتی ۸
کد نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
۱۸۵۸۰ پروفیل صنعتی ۸ میل ۸۰*۸۰ ۸۰*۸۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۵۷۹ پروفیل صنعتی ۸ میل ۹۰*۹۰ ۹۰*۹۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۵۷۶ پروفیل صنعتی ۸ میل ۱۰۰*۱۰۰ ۱۰۰*۱۰۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۵۷۱ پروفیل صنعتی ۸ میل ۱۲۰*۱۲۰ ۱۲۰*۱۲۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۵۷۰ پروفیل صنعتی ۸ میل ۱۴۰*۱۴۰ ۱۴۰*۱۴۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۵۶۹ پروفیل صنعتی ۸ میل ۱۵۰*۱۰۰ ۱۵۰*۱۰۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۵۶۸ پروفیل صنعتی ۸ میل ۱۵۰*۱۵۰ ۱۵۰*۱۵۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۵۶۷ پروفیل صنعتی ۸ میل ۱۸۰*۱۰۰ ۱۸۰*۱۰۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۵۶۶ پروفیل صنعتی ۸ میل ۱۸۰*۱۸۰ ۱۸۰*۱۸۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۵۵۲ پروفیل صنعتی ۸ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۲۰۰*۱۰۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۵۵۳ پروفیل صنعتی ۸ میل ۲۰۰*۱۵۰ ۲۰۰*۱۵۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۵۴۰ پروفیل صنعتی ۸ میل ۲۰۰*۱۶۰ ۲۰۰*۱۶۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۵۴۶ پروفیل صنعتی ۸ میل ۲۰۰*۲۰۰ ۲۰۰*۲۰۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۵۴۸ پروفیل صنعتی ۸ میل ۳۰۰*۳۰۰ ۳۰۰*۳۰۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۵۶۵۸ پروفیل صنعتی ۸ میل ۱۶۰*۱۶۰ ۱۶۰*۱۶۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید

لیست قیمت پروفیل صنعتی ۱۰ میل

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۰۸:۴۰

لیست قیمت پروفیل صنعتی ۱۰
کد نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
۱۸۵۸۲ پروفیل صنعتی ۱۰ میل ۱۶۰*۱۶۰ ۱۶۰*۱۶۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۵۸۱ پروفیل صنعتی ۱۰ میل ۳۰۰*۳۰۰ ۳۰۰*۳۰۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۵۸۷ پروفیل صنعتی ۱۰ میل ۲۰۰*۲۰۰ ۲۰۰*۲۰۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۸۵۸۵ پروفیل صنعتی ۱۰ میل ۲۰۰*۱۶۰ ۲۰۰*۱۶۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۵۶۵۵ پروفیل صنعتی ۱۰ میل ۲۰۰*۱۵۰ ۱۵۰*۲۰۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
۱۵۶۵۴ پروفیل صنعتی ۱۰ میل ۱۸۰*۱۸۰ ۱۸۰*۱۸۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید

لیست قیمت پروفیل صنعتی ۱۲ میل

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۰۸:۴۰

لیست قیمت پروفیل صنعتی ۱۲
کد نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
۱۵۶۵۰ پروفیل صنعتی ۱۲ میل ۳۰۰*۳۰۰ ۳۰۰*۳۰۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید

لیست قیمت پروفیل صنعتی ۱۴ میل

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۰۸:۴۰

لیست قیمت پروفیل صنعتی ۱۴
کد نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
۱۵۶۱۵ پروفیل صنعتی ۱۴ میل ۳۰۰*۳۰۰ ۳۰۰*۳۰۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید

لیست قیمت پروفیل صنعتی ۱۶ میل

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۰۸:۴۰

لیست قیمت پروفیل صنعتی ۱۶
کد نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
۱۵۶۱۶ پروفیل صنعتی ۱۶ میل ۳۰۰*۳۰۰ ۳۰۰*۳۰۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید

انواع پروفیل صنعتی

پروفیل فولادی و آهنی چند نوع دارد. بر اساس روش و استاندارد ساخت می توان دسته بندی های مختلفی برای انواع قوطی و پروفیل در نظر گرفت. این محصول در ساخت و ساز و در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد. پروفیل می تواند در اشکال ساده ساخته شود. همانطور که می دانید پروفیل ها در انواع سبک، سنگین، صنعتی، ساختمانی، باز و بسته تولید می شوند. پروفیل های صنعتی نیز در ابعاد و اندازه و استاندارد ساخت متنوع و در جنس و آلیاژ مختلف ساخته می شوند.

قیمت پروفیل صنعتی