قیمت میلگرد امروز


لیست قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

بروز‌رسانی : ۶ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۳:۳۹

لیست قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۲ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد میانه آذربایجان

بروز‌رسانی : ۶ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۳:۳۹

لیست قیمت میلگرد میانه
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۰ میانه ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ میانه ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴میانه ۱۲ متر A3 ۱۲,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶میانه ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۸۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ میانه ۱۲ متر A3 ۱۲,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ میانه ۱۲ متر A3 ۱۲,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ میانه ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ میانه ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ میانه ۱۲ متر A3 ۱۲,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ میانه ۱۲ متر A3 ۱۲,۳۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد نیشابور

بروز‌رسانی : ۶ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۳:۳۹

لیست قیمت میلگرد نیشابور
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۴ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ نیشابور ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد ظفر بناب

بروز‌رسانی : ۶ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۳:۳۹

لیست قیمت میلگرد ظفر بناب
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۰ظفر بناب ۱۲ متر A2 ۱۳,۳۲۰ تومان
میلگرد آجدار ۸ ظفر بناب ۱۲ متر A2 ۱۳,۵۲۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۲۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۲۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۲۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۳۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۳۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۳۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۳۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۳۰ تومان

لیست قیمت میلگرد شاهین بناب

بروز‌رسانی : ۶ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۳:۳۹

لیست قیمت میلگرد شاهین بناب
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸شاهین بناب ۱۲ متر A2 ۱۳,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰شاهین بناب ۱۲ متر A2 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۴۰ تومان

لیست قیمت میلگرد شاهرود

بروز‌رسانی : ۶ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۳:۳۹

لیست قیمت میلگرد شاهرود
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۰شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۳۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۳۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۳۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۳۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۳۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۳۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۳۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۳۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۳۰ تومان

لیست قیمت میلگرد فایکو

بروز‌رسانی : ۶ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۳:۳۹

لیست قیمت میلگرد فایکو
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۶ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ فایکو ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ فایکو ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد درپاد تبریز

بروز‌رسانی : ۶ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۳:۳۹

لیست قیمت میلگرد درپاد تبریز
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ درپاد تبریز ۱۲ متر A2 ۱۳,۳۳۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰درپاد تبریز ۱۲ متر A2 ۱۳,۹۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲درپاد تبریز ۱۲ متر A2 ۱۳,۲۳۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۳۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۴۰ تومان

لیست قیمت میلگرد راد همدان

بروز‌رسانی : ۶ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۳:۳۹

لیست قیمت میلگرد راد همدان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ راد همدان ۱۲ متر A2 ۱۴,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰راد همدان ۱۲ متر A2 ۱۳,۷۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۳,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۳,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۳,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۳,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۳,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۳,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۳,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۳,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۳,۴۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

بروز‌رسانی : ۶ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۳:۳۹

لیست قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A2 ۱۳,۵۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A2 ۱۳,۳۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۴۰ تومان

لیست قیمت میلگرد کاشان

بروز‌رسانی : ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۱:۴۴

لیست قیمت میلگرد کاشان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۸ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۲ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۶ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۴۰ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد قائم

بروز‌رسانی : ۶ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۳:۳۹

لیست قیمت میلگرد قائم
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۴قائم ۱۲ متر A3 ۱۲,۳۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸قائم ۱۲ متر A3 ۱۲,۳۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ قائم ۱۲ متر A3 ۱۲,۳۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ قائم ۱۲ متر A3 ۱۲,۳۴۰ تومان

لیست قیمت میلگرد حدید سیرجان

بروز‌رسانی : ۶ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۳:۳۹

لیست قیمت میلگرد حدید سیرجان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ حدید سیرجان ۱۲ متر A2 ۱۴,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰حدید سیرجان ۱۲ متر A2 ۱۳,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۴۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

بروز‌رسانی : ۶ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۳:۳۹

لیست قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۰صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد بافق یزد

بروز‌رسانی : ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۱:۴۴

لیست قیمت میلگرد بافق یزد
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۸ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۲ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

بروز‌رسانی : ۶ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۳:۳۹

لیست قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد امیرکبیر

بروز‌رسانی : ۶ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۳:۳۹

لیست قیمت میلگرد امیرکبیر
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۰ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۳۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۳۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۳۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۳۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۳۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۳۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد ابهر

بروز‌رسانی : ۶ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۳:۳۹

لیست قیمت میلگرد ابهر
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۵.۵ ابهر ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۶.۵ ابهر ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۸ ابهر ۱۲ متر A2 ۱۲,۴۲۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۴۰ تومان

لیست قیمت میلگرد آذرفولاد امین

بروز‌رسانی : ۶ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۳:۳۹

لیست قیمت میلگرد آذرفولاد امین
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ آذرفولاد امین ۱۲ متر A2 ۱۳,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ آذرفولاد امین ۱۲ متر A2 ۱۳,۰۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۳,۲۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۳۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۳۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۳۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۴۰ تومان

لیست قیمت میلگرد آریا ذوب

بروز‌رسانی : ۶ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۳:۳۹

لیست قیمت میلگرد آریا ذوب
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ آریا ذوب ۱۲ متر A2 ۱۳,۴۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ آریا ذوب ۱۲ متر A2 ۱۲,۸۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ آریا ذوب ۱۲ متر A2 ۱۲,۴۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۴۰ تومان

لیست قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

بروز‌رسانی : ۶ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۳:۳۹

لیست قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A2 ۱۳,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۸ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A2 ۱۲,۹۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۴۰ تومان

لیست قیمت میلگرد کرمان

بروز‌رسانی : ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۱:۴۴

لیست قیمت میلگرد کرمان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۴ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد معراج کرد کوی

بروز‌رسانی : ۶ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۳:۳۹

لیست قیمت میلگرد معراج کرد کوی
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۲معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 ۱۳,۴۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 ۱۳,۴۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد کوثر اهواز

بروز‌رسانی : ۶ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۳:۳۹

لیست قیمت میلگرد کوثر اهواز
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۲ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۴۰ تومان

لیست قیمت میلگرد ابرکوه

بروز‌رسانی : ۶ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۳:۳۹

لیست قیمت میلگرد ابرکوه
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۰ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ ابرکوه ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۲۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ ابرکوه ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۲۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ ابرکوه ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۲۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ ابرکوه ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۳۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ ابرکوه ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۲۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۲ ابرکوه ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۳۰ تومان

طراحی سایت ایده پردازش