قیمت میلگرد امروز


قیمت میلگرد امروز را بر اساس کارخانه تولیدکننده در جداول زیر می توانید مشاهده نمایید. برای خرید میلگرد در انواع و سایزهای مختلف از کارخانه های معتبری مثل ذوب آهن اصفهان، نیشابور، میانه، ابهر، قیمت میلگرد زاگرس، راد همدان، ظفر بناب و … از چند روش می توانید اقدام نمایید. بر اساس نوع کاربرد و نیاز انواع مختلفی از میلگرد در استانداردهای گوناگون ساخته می شود. قیمت میلگرد آجدار و بدون آج قطر بالا را نیز می توانید از ما سوال کنید. برای اطلاع از قیمت میلگرد ۱۴ تا ۱۸ و اندازهای پر مصرف دیگر به صورت فوری تلفنی و آنلاین، آهن رسان یکی از بهترین منابع می باشد. جهت خرید میلگرد در حجم و ظرفیت با تناژ بالا و به طور مستقیم از کارخانه همین حالا تماس بگیرید.

لیست قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

بروز‌رسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ۱۶:۰۹

لیست قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۲ذوب آهن ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۳,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ذوب آهن ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد میانه آذربایجان

بروز‌رسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ۱۶:۰۹

لیست قیمت میلگرد میانه
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۰ میانه ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ میانه ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴میانه ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶میانه ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ میانه ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ میانه ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ میانه ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ میانه ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ میانه ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ میانه ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۰۰ تومان

لیست قیمت میلگرد نیشابور

بروز‌رسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ۱۶:۰۹

لیست قیمت میلگرد نیشابور
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۴ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ نیشابور ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۰۰ تومان

لیست قیمت میلگرد ظفر بناب

بروز‌رسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ۱۶:۰۹

لیست قیمت میلگرد ظفر بناب
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۰ظفر بناب ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۸ ظفر بناب ۱۲ متر A2 ۱۳,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۰۰ تومان

لیست قیمت میلگرد شاهین بناب

بروز‌رسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ۱۶:۰۹

لیست قیمت میلگرد شاهین بناب
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸شاهین بناب ۱۲ متر A2 ۱۳,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰شاهین بناب ۱۲ متر A2 ۱۲,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان

لیست قیمت میلگرد شاهرود

بروز‌رسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ۱۶:۰۹

لیست قیمت میلگرد شاهرود
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۰شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۰۰ تومان

لیست قیمت میلگرد فایکو

بروز‌رسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ۱۶:۰۹

لیست قیمت میلگرد فایکو
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۶ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان

لیست قیمت میلگرد درپاد تبریز

بروز‌رسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ۱۶:۰۹

لیست قیمت میلگرد درپاد تبریز
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ درپاد تبریز ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰درپاد تبریز ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲درپاد تبریز ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴درپاد تبریز ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶درپاد تبریز ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ درپاد تبریز ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ درپاد تبریز ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ درپاد تبریز ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ درپاد تبریز ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد راد همدان

بروز‌رسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ۱۶:۰۹

لیست قیمت میلگرد راد همدان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ راد همدان ۱۲ متر A2 ۱۳,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰راد همدان ۱۲ متر A2 ۱۳,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۳,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان

لیست قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

بروز‌رسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ۱۶:۰۹

لیست قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A2 ۱۳,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A2 ۱۳,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۰۰ تومان

لیست قیمت میلگرد کاشان

بروز‌رسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ۱۶:۰۹

لیست قیمت میلگرد کاشان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۸ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۲ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۶ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۴۰ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد قائم

بروز‌رسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ۱۶:۰۹

لیست قیمت میلگرد قائم
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۴قائم ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸قائم ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ قائم ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ قائم ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۰۰ تومان

لیست قیمت میلگرد حدید سیرجان

بروز‌رسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ۱۶:۰۹

لیست قیمت میلگرد حدید سیرجان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ حدید سیرجان ۱۲ متر A2 ۱۳,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰حدید سیرجان ۱۲ متر A2 ۱۳,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۰۰ تومان

لیست قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

بروز‌رسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ۱۶:۰۹

لیست قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۰صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد بافق یزد

بروز‌رسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ۱۶:۰۹

لیست قیمت میلگرد بافق یزد
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۸ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۲ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

بروز‌رسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ۱۶:۰۹

لیست قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۰۰ تومان

لیست قیمت میلگرد امیرکبیر

بروز‌رسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ۱۶:۰۹

لیست قیمت میلگرد امیرکبیر
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۰ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۰۰ تومان

لیست قیمت میلگرد ابهر

بروز‌رسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ۱۶:۰۹

لیست قیمت میلگرد ابهر
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۵.۵ ابهر ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۶.۵ ابهر ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۸ ابهر ۱۲ متر A2 ۱۳,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۰۰ تومان

لیست قیمت میلگرد آذرفولاد امین

بروز‌رسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ۱۶:۰۹

لیست قیمت میلگرد آذرفولاد امین
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ آذرفولاد امین ۱۲ متر A2 ۱۳,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ آذرفولاد امین ۱۲ متر A2 ۱۳,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان

لیست قیمت میلگرد آریا ذوب

بروز‌رسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ۱۶:۰۹

لیست قیمت میلگرد آریا ذوب
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ آریا ذوب ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ آریا ذوب ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ آریا ذوب ۱۲ متر A2 ۱۲,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۰۰ تومان

لیست قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

بروز‌رسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ۱۶:۰۹

لیست قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A2 ۱۳,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۸ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A2 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان

لیست قیمت میلگرد کرمان

بروز‌رسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ۱۶:۰۹

لیست قیمت میلگرد کرمان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۴ کرمان ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد معراج کرد کوی

بروز‌رسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ۱۶:۰۹

لیست قیمت میلگرد معراج کرد کوی
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۲معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۰۰ تومان

لیست قیمت میلگرد کوثر اهواز

بروز‌رسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ۱۶:۰۹

لیست قیمت میلگرد کوثر اهواز
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۲ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان

لیست قیمت میلگرد ابرکوه

بروز‌رسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ۱۶:۰۹

لیست قیمت میلگرد ابرکوه
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۰ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ ابرکوه ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ ابرکوه ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ ابرکوه ۱۲ متر A3 ۱۲,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ ابرکوه ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ ابرکوه ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ ابرکوه ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ ابرکوه ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ ابرکوه ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۰۰ تومان

راهنمای خرید میلگرد

قبل از خرید میلگرد چه اطلاعاتی نیاز است؟ آیا تمام میلگردهای موجود در بازار از کیفیت مناسبی برخوردار هستند؟ کدام کارخانه‌ها میگردهای باکیفیت را تولید می‌کنند؟ اگر مسئول خرید هستید و قصد خرید میلگرد را دارد، حتماً این نوشته را بخوانید. آنچه قبل از خرید میلگرد لازم است تا بدانید در اینجا قرار داده‌شده است. با ما همراه باشید.

میلگرد چیست؟

محصولی (اغلب فولادی) است که دارای سطح مقطع دایره‌ای شکل بوده و طول بلندی دارد. میلگردها را در دو نوع ساده و آجدار تولید و به بازار عرضه می‌کنند. همانند بسیاری از محصولات دیگر استانداردهای خاصی برای ساخت میلگرد در کشورهای مختلف وجود دارد. هر استاندارد میلگردهایی را ارائه می‌دهد که دارای ویژگی‌های به خصوصی است که آن را برای استفاده در کاربردهای خاص مناسب می‌سازد. مثلاً میلگردهای آجدار در شکل و ظاهر، روش ساخت، استاندارد و کاربرد تفاوت‌هایی با میلگردهای ساده دارند.

قیمت میلگرد

انواع میلگرد ازنظر ساخت و استاندارد را بشناسید:

  • میلگرد ساده: میله‌ای فولادی که دارای سطحی بدون آج است. کلاس ساخت و استاندارد این میلگرد A1 است.

دارای تنش جاری ۲۳۰۰ kg/cm۲، تنش گسیختگی ۳۸۰۰ kg/c و تغییر شکل نسبی ۲۵ درصد است. اگر نیاز به جوشکاری بود، میلگرد ساده برای عملیات جوشکاری و آهنگری بسیار مناسب است.

قیمت میلگرد آجدار

  • میلگرد آجدار: میلگردهای آجدار در سه استاندارد A2,A3,A4 ساخته می‌شود که هر یک دارای ویژگی‌هایی دارد. تفاوت‌هایی میان انواع میلگرد آجدار وجود دارد که ناشی از شکل آج‌ها (ساده، دوکی، فنری، جناقی یا ترکیبی)، ویژگی‌های مکانیکی و شیمیایی آن است.

میلگرد آجدار با استاندارد A2 که به آن میلگرد سخت با آج ساده یا میلگرد نیمه نرم یا نیمه‌خشک و نیمه ترد نیز می‌گویند. ازنظر بصری آج‌های این میلگرد فنری شکل هستند.

دارای ۳۰۰۰ kg/cm۲، تنش گسیختگی ۵۰۰۰ kg/cm۲ و تغییر شکل نسبی ۱۹ درصد است. برای خاموت زنی گزینه خوبی است ولی بهتر است که برای جوشکاری از آن استفاده نشود.

میلگرد آجدار با استاندارد A3 که به آن میلگرد سخت با آج‌های پیچیده یا میلگرد خشک نیز می‌گویند.

آج‌های این میله‌گرد جناقی شکل است و خصوصیات آن شامل: دارای ۴۰۰۰ kg/cm۲، تنش گسیختگی ۶۰۰۰ kg/cm۲ و تغییر شکل نسبی ۱۴ درصد است. دقت داشته باشید که برای جوشکاری و آهنگری به‌هیچ‌وجه از میلگرد A3 استفاده نشود.

میلگرد آجدار با استاندارد A4 که به آن میلگرد سخت با آج‌های پیچیده یا آجدار مرکب نیز می‌گویند. آج‌های دوکی‌شکل این میل‌گرد در دو استاندارد ۵۲۰ و ۵۰۰ با دستگاه‌های آج زن به‌صورت ترکیبی ساخته می‌شوند.

لازم است که قبل از خرید و استفاده از میلگرد، انواع آن را به‌خوبی بشناسید و با کاربردهای هریک آشنا شوید. مهندس سازه و طراح اغلب با مصالح و مقاطع ساختمانی به‌خوبی آشنا هستند اما به‌عنوان کسی که قرار است پروژه ساختمانی را مدیریت و یا اجرا کند، داشتن اطلاعات کافی در خصوص محصولات مختلف فولادی و ساختمانی بسیار مهم است.

قیمت میلگرد

چه فاکتورهایی برای انتخاب میلگرد باید در نظر گرفته شوند؟

ابتدا باید بدانیم که میلگردها چه کاربردهایی دارند تا در مورد فاکتورهای مؤثر بر انتخاب آن‌ها صحبت کنیم.

کاربرد میلگردها:

کاربرد اصلی میلگرد در تقویت و افزایش مقاومت و استحکام بتن است؛ بنابراین میلگردها را در فونداسیون، ستون‌ها و سقف ساختمان و سازه استفاده می‌کنند.

از میلگردها برای عملیات جوشکاری نیز استفاده می‌شود. همچنین برای خاموت زنی، ساخت تیرچه‌بلوک و تیرچه آهنی نیز از میلگردها استفاده می‌شود.

وقتی میلگرد را در بتن استفاده می‌کنند، انتظار می‌رود که استحکام آن را بالا برده و طول عمر بالایی داشته باشد؛ اما طول عمر بتن و سازه ارتباط مستقیمی با شرایط محیطی و جغرافیایی آن دارد. مناطقی که دارای رطوبت بالا هستند باعث خوردگی و زنگ‌زدگی آهن شده و تخریب بتن ر در پی دارد. همچنین در محیط‌های اسیدی یا دریایی (که در مجاورت آب ‌شور دریا قرار دارد) نیز فلزات آهنی دچار فرسایش زودتر می‌شوند. مناطق زلزله‌خیز نیز به نوعی باعث تخریب سازه‌هایی می‌شوند که از استحکام کششی و تنشی خوبی برخوردار نیستند.

گاهی ظاهر سازه اهمیت بالایی دارد و نیاز است تا از میلگردهای تمیز و براق در آن استفاده شود. همچنین گاهی نیاز به انتقال انرژی حرارتی و یا الکتریسیته از طریق میلگردها داریم. به‌علاوه در مواقعی وزن میلگردها بسیار مهم می‌شود. قیمت میلگرد نیشابور در بجنورد را نیز می توانید در این صفحه از آهن رسان مشاهده کنید.

روشن است که بر اساس شکل ظاهر، مقاومت در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی، مقاومت تسلیم و استحکام کششی، خاصیت مغناطیسی و رسانا بودن، جوش‌پذیری و قابلیت ماشین‌کاری از ویژگی‌ها و فاکتورهایی هستند که در انتخاب و خرید میلگرد اهمیت داشته و موثراند.

میلگردها در استاندارها و اندازه‌های مشخص و جهانی توسط کارخانه‌های مختلف داخلی و خارجی تولید می‌شوند. سایز میلگرد شامل دو خصوصیت است. طول میلگرد و قطر میلگرد. بر همین اساس وزن میلگرد قابل‌اندازه‌گیری بوده و طبق فرمول‌های مشخصی که دارد می‌توان آن را محاسبه کرد. برای راحتی کار می‌توانید وزن میلگردهای با طول و قطر مختلف را در جداول معروف به جداول وزن میلگرد ببینید.

سایز میلگرد (mm) وزن شاخه ۱۲ متری میلگرد (Kg)
۸ ۵
۱۰ ۸
۱۲ ۱۱
۱۴ ۱۵
۱۶ ۱۹
۱۸ ۲۴
۲۰ ۳۰
۲۲ ۳۶
۲۵ ۴۷
۲۸ ۵۸
۳۲ ۷۶
۳۶ ۹۶

میلگردها را به‌صورت شاخه و کلاف بسته‌بندی می‌کنند. میلگردهای کلاف که معمولاً مفتولی نیز نامیده می‌شوند دارای سایز قطر پایین هستند.(میلگردهایی که دارای قطر کمتر از ۱۰ میلی‌متر هستند را به‌صورت کلاف بسته‌بندی می‌کنند)

قطر میلگردها بین ۶ تا ۶۰ میلی‌متر و طول آن‌ها معمولاً ۱۲ متری است.

می‌توان گفت میلگردهای با طول ۱۲ و قطر ۸ تا ۱۲ میلی‌متر بیشترین کاربرد را دارند.

طراحی سایت ایده پردازش