قیمت میلگرد امروز


لیست قیمت میلگرد میانه آذربایجان

بروز‌رسانی : ۵ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۵:۰۱

لیست قیمت میلگرد میانه
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۰ میانه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ میانه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴میانه ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۹۵ تومان
میلگرد آجدار ۱۶میانه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ میانه ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۹۵ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ میانه ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۹۵ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ میانه ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۹۵ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ میانه ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۹۵ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ میانه ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۹۵ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ میانه ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۹۵ تومان

لیست قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

بروز‌رسانی : ۵ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۵:۰۱

لیست قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۲ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۳,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد ظفر بناب

بروز‌رسانی : ۵ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۵:۰۱

لیست قیمت میلگرد ظفر بناب
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۰ظفر بناب ۱۲ متر A2 ۱۲,۸۹۵ تومان
میلگرد آجدار ۸ ظفر بناب ۱۲ متر A2 ۱۳,۰۹۹ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۹۵ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۹۵ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۹۵ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۹۵ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۹۵ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۹۵ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۹۵ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۹۵ تومان

لیست قیمت میلگرد شاهین بناب

بروز‌رسانی : ۵ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۵:۰۱

لیست قیمت میلگرد شاهین بناب
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸شاهین بناب ۱۲ متر A2 ۱۲,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰شاهین بناب ۱۲ متر A2 ۱۲,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۲,۳۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد نیشابور

بروز‌رسانی : ۵ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۵:۰۱

لیست قیمت میلگرد نیشابور
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۴ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ نیشابور ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد شاهرود

بروز‌رسانی : ۵ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۵:۰۱

لیست قیمت میلگرد شاهرود
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۰شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۰۰ تومان

لیست قیمت میلگرد فایکو

بروز‌رسانی : ۵ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۵:۰۱

لیست قیمت میلگرد فایکو
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۶ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۹۵ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۹۵ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۹۵ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۹۵ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ فایکو ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۹۵ تومان

لیست قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

بروز‌رسانی : ۵ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۵:۰۱

لیست قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A2 ۱۳,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A2 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۲,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۲,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۲,۳۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد کاشان

بروز‌رسانی : ۵ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۵:۰۱

لیست قیمت میلگرد کاشان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۸ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۲ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۶ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۴۰ کاشان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد قائم

بروز‌رسانی : ۵ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۵:۰۱

لیست قیمت میلگرد قائم
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۴قائم ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸قائم ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ قائم ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ قائم ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد حدید سیرجان

بروز‌رسانی : ۵ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۵:۰۱

لیست قیمت میلگرد حدید سیرجان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ حدید سیرجان ۱۲ متر A2 ۱۳,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰حدید سیرجان ۱۲ متر A2 ۱۲,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۱۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۱۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

بروز‌رسانی : ۵ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۵:۰۱

لیست قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۰صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد بافق یزد

بروز‌رسانی : ۵ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۵:۰۱

لیست قیمت میلگرد بافق یزد
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۸ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۲ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

بروز‌رسانی : ۵ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۵:۰۱

لیست قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد امیرکبیر

بروز‌رسانی : ۵ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۵:۰۱

لیست قیمت میلگرد امیرکبیر
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۰ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد ابهر

بروز‌رسانی : ۵ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۵:۰۱

لیست قیمت میلگرد ابهر
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۵.۵ ابهر ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۶.۵ ابهر ۱۲ متر A1 ۱۵,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۸ ابهر ۱۲ متر A2 ۱۲,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۲,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۲,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۲,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۲,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۲,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۲,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۲,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۲,۲۰۰ تومان

لیست قیمت میلگرد آذرفولاد امین

بروز‌رسانی : ۵ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۵:۰۱

لیست قیمت میلگرد آذرفولاد امین
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ آذرفولاد امین ۱۲ متر A2 ۱۲,۶۹۵ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ آذرفولاد امین ۱۲ متر A2 ۱۲,۴۹۵ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۹۵ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۹۵ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۲۹۵ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۲۹۵ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۲۹۵ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۲۹۵ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۲۹۵ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۲۹۵ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۲۹۵ تومان

لیست قیمت میلگرد آریا ذوب

بروز‌رسانی : ۵ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۵:۰۱

لیست قیمت میلگرد آریا ذوب
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ آریا ذوب ۱۲ متر A2 ۱۳,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ آریا ذوب ۱۲ متر A2 ۱۳,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ آریا ذوب ۱۲ متر A2 ۱۲,۸۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۲,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۲,۳۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

بروز‌رسانی : ۵ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۵:۰۱

لیست قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A2 ۱۲,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۸ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A2 ۱۲,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۵۶۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۳۶۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۸ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۳۶۰ تومان

لیست قیمت میلگرد کرمان

بروز‌رسانی : ۵ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۵:۰۱

لیست قیمت میلگرد کرمان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۴ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد معراج کرد کوی

بروز‌رسانی : ۵ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۵:۰۱

لیست قیمت میلگرد معراج کرد کوی
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۲معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد کوثر اهواز

بروز‌رسانی : ۵ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۵:۰۱

لیست قیمت میلگرد کوثر اهواز
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۲ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۲,۷۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۸ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد درپاد تبریز

بروز‌رسانی : ۵ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۵:۰۱

لیست قیمت میلگرد درپاد تبریز
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ درپاد تبریز ۱۲ متر A2 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰درپاد تبریز ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲درپاد تبریز ۱۲ متر A2 ۱۲,۸۶۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۶۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۶۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۲,۶۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد راد همدان

بروز‌رسانی : ۵ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۵:۰۱

لیست قیمت میلگرد راد همدان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ راد همدان ۱۲ متر A2 ۱۳,۵۳۵ تومان
میلگرد آجدار ۱۰راد همدان ۱۲ متر A2 ۱۳,۳۲۵ تومان
میلگرد آجدار ۱۲راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۲۵ تومان
میلگرد آجدار ۱۴راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۲۵ تومان
میلگرد آجدار ۱۶راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۲۵ تومان
میلگرد آجدار ۱۸راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۲۵ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۲۵ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۲۵ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۶۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ راد همدان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۲ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد ابرکوه

بروز‌رسانی : ۵ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۵:۰۱

لیست قیمت میلگرد ابرکوه
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۰ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۸ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۲ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید