قیمت میلگرد امروز


قیمت میلگرد امروز را بر اساس کارخانه تولیدکننده در جداول زیر می توانید مشاهده نمایید. برای خرید میلگرد در انواع و سایزهای مختلف از کارخانه های معتبری مثل ذوب آهن اصفهان، نیشابور، میانه، ابهر، قیمت میلگرد زاگرس، راد همدان، ظفر بناب و … از چند روش می توانید اقدام نمایید. بر اساس نوع کاربرد و نیاز انواع مختلفی از میلگرد در استانداردهای گوناگون ساخته می شود. قیمت میلگرد آجدار و بدون آج قطر بالا را نیز می توانید از ما سوال کنید. برای اطلاع از قیمت میلگرد ۱۴ تا ۱۸ و اندازهای پر مصرف دیگر به صورت فوری تلفنی و آنلاین، آهن رسان یکی از بهترین منابع می باشد. جهت خرید میلگرد در حجم و ظرفیت با تناژ بالا و به طور مستقیم از کارخانه همین حالا تماس بگیرید.

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

میلگرد لیست قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۲

لیست قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۲ذوب آهن ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ذوب آهن ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد میانه آذربایجان

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۲

لیست قیمت میلگرد آجدار میانه
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۰ میانه ۱۲ متر A3 ۱۳,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ میانه ۱۲ متر A3 ۱۳,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴میانه ۱۲ متر A3 ۱۳,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶میانه ۱۲ متر A3 ۱۳,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ میانه ۱۲ متر A3 ۱۳,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ میانه ۱۲ متر A3 ۱۳,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ میانه ۱۲ متر A3 ۱۳,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ میانه ۱۲ متر A3 ۱۳,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ میانه ۱۲ متر A3 ۱۳,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ میانه ۱۲ متر A3 ۱۳,۹۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد نیشابور

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۲

لیست قیمت میلگرد آجدار نیشابور
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۴ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۴,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۴,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۴,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۴,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۴,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۴,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ نیشابور ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد ظفر بناب

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۲

لیست قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۰ظفر بناب ۱۲ متر A2 ۱۴,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۸ ظفر بناب ۱۲ متر A2 ۱۴,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۴,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۴,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۴,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۴,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۴,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۴,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۴,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۴,۰۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد شاهین بناب

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۲

لیست قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸شاهین بناب ۱۲ متر A2 ۱۴,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰شاهین بناب ۱۲ متر A2 ۱۴,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۴,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۴,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۴,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۴,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۴,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۴,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۴,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۴,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۴,۱۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد شاهرود

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۲

لیست قیمت میلگرد آجدار شاهرود
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۰شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۴,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۴,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۴,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۴,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۴,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ شاهرود ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۴,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ شاهرود ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ شاهرود ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد فایکو

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۲

لیست قیمت میلگرد آجدار فایکو
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۶ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۳,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۳,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۳,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۳,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۳,۵۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد درپاد تبریز

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۲

لیست قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ درپاد تبریز ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰درپاد تبریز ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲درپاد تبریز ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۴,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۴,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۴,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ درپاد تبریز ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ درپاد تبریز ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ درپاد تبریز ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد راد همدان

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۲

لیست قیمت میلگرد آجدار راد همدان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ راد همدان ۱۲ متر A2 ۱۵,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰راد همدان ۱۲ متر A2 ۱۵,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۴,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۴,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۴,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۴,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۴,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۴,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۴,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۴,۵۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۲

لیست قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A2 ۱۴,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A2 ۱۴,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد کاشان

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۱

لیست قیمت میلگرد آجدار کاشان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۵,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۵,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۶ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۴۰ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد قائم

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۱

لیست قیمت میلگرد آجدار قائم
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۴قائم ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸قائم ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۸ قائم ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۲ قائم ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد حدید سیرجان

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۲

لیست قیمت میلگرد آجدار حدید سیرجان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ حدید سیرجان ۱۲ متر A2 ۱۴,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰حدید سیرجان ۱۲ متر A2 ۱۴,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۲

لیست قیمت میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۰صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۴,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۴,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۴,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۴,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۴,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۴,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۴,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۴,۵۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد بافق یزد

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۲

لیست قیمت میلگرد آجدار بافق یزد
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۵,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۵,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۴,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۵,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۵,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۲

لیست قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد امیرکبیر

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۲

لیست قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۰ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۴,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۴,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد ابهر

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۲

لیست قیمت میلگرد آجدار ابهر
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۵.۵ ابهر ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۶.۵ ابهر ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۸ ابهر ۱۲ متر A2 ۱۴,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۳,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۳,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۳,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۳,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۳,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۳,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۳,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۳,۹۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد آذرفولاد امین

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۲

لیست قیمت میلگرد آجدار آذرفولاد امین
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ آذرفولاد امین ۱۲ متر A2 ۱۴,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ آذرفولاد امین ۱۲ متر A2 ۱۴,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۴,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۴,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۴,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۴,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۴,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۴,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۴,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۴,۲۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد آریا ذوب

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۲

لیست قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ آریا ذوب ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ آریا ذوب ۱۲ متر A2 ۱۴,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ آریا ذوب ۱۲ متر A2 ۱۳,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۲

لیست قیمت میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A2 ۱۴,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۸ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۴,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A2 ۱۴,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۳,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۳,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد کرمان

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۲

لیست قیمت میلگرد آجدار کرمان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۴ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد معراج کرد کوی

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۲

لیست قیمت میلگرد آجدار معراج کرد کوی
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۲معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد کوثر اهواز

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۲

لیست قیمت میلگرد آجدار کوثر اهواز
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۲ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۳,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۳,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۳,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۳,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۳,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۳,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۳,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۳,۶۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد ابرکوه

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۱

لیست قیمت میلگرد آجدار ابرکوه
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۰ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۸ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۲ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد آریان فولاد

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۱

لیست قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۲۰ آریان فولاد A۳ ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ آریان فولاد A۳ ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ آریان فولاد A۳ ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ آریان فولاد A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ آریان فولاد A۳ ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ آریان فولاد A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ آریان فولاد A۳ ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ آریان فولاد A۲ ۱۲ متر A2 ۱۳,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ آریان فولاد A۳ ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ آریان فولاد A۲ ۱۲ متر A2 ۱۳,۸۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد اردبیل

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۱

لیست قیمت میلگرد آجدار اردبیل
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۳۲ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۰ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۸ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ اردبیل A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ اردبیل A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۸ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۸ اردبیل A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد ارگ تبریز

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۱

لیست قیمت میلگرد آجدار ارگ تبریز
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۲۸ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد الماس

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۱

لیست قیمت میلگرد آجدار الماس
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۲۰ الماس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ الماس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ الماس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ الماس A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ الماس A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد خلیج فارس

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۱

لیست قیمت میلگرد آجدار خلیج فارس
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۳۲ خلیج فارس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۸ خلیج فارس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ خلیج فارس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ خلیج فارس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ خلیج فارس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ خلیج فارس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ خلیج فارس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ خلیج فارس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد پرشین فولاد

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۱

لیست قیمت میلگرد آجدار پرشین فولاد
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۲۵ پرشین فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ پرشین فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ پرشین فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ پرشین فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ پرشین فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ پرشین فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ پرشین فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ پرشین فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۸ پرشین فولاد A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد حسن رود

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۱

لیست قیمت میلگرد آجدار حسن رود
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۳۲ حسن رود A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ حسن رود A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ حسن رود A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ حسن رود A۳ ۱۲ متر A3 ۱۴,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ حسن رود A۳ ۱۲ متر A3 ۱۴,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ حسن رود A۳ ۱۲ متر A3 ۱۴,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ حسن رود A۳ ۱۲ متر A3 ۱۴,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ حسن رود A۳ ۱۲ متر A3 ۱۵,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ حسن رود A۲ ۱۲ متر A2 ۱۵,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۸ حسن رود A۲ ۱۲ متر A2 ۱۵,۵۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد دماوند

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۱

لیست قیمت میلگرد آجدار دماوند
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۲۰ دماوند A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ دماوند A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ دماوند A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ دماوند A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد روهینا

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۱

لیست قیمت میلگرد آجدار روهینا
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۳۲ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۲ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۰ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۰ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۸ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۸ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۸ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۸ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد سمنان

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۱

لیست قیمت میلگرد آجدار سمنان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۳۲ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۸ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 ۱۵,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ سمنان A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 ۱۵,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۸ سمنان A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۸ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 ۱۵,۷۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۱

لیست قیمت میلگرد آجدار سپهر ایرانیان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۳۲ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۸ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ سپهر ایرانیان A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ سپهر ایرانیان A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ سپهر ایرانیان A۲ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ سپهر ایرانیان A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۸ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۸ سپهر ایرانیان A۲ ۱۲ متر A2 ۱۵,۴۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد قزوین

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۱

لیست قیمت میلگرد آجدار قزوین
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۲۰ قزوین A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ قزوین A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ قزوین A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ قزوین A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ قزوین A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ قزوین A۲ ۱۲ متر A2 ۱۴,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ قزوین A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ قزوین A۲ ۱۲ متر A2 ۱۴,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۸ قزوین A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۸ قزوین A۲ ۱۲ متر A2 ۱۵,۲۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد نیک صدرا توس مشهد

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۱

لیست قیمت میلگرد آجدار نیک صدرا توس مشهد
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۳۲ صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۸ صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد هیربد

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۱

لیست قیمت میلگرد آجدار هیربد
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۳۲ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۸ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ هیربد A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ هیربد A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۸ هیربد A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد ایوان غرب

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۱

لیست قیمت میلگرد آجدار ایوان غرب
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۳۲ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۸ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد خرمدشت

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۱

لیست قیمت میلگرد آجدار خرمدشت
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۲۸ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ خرمدشت A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ خرمدشت A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۸ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۸ خرمدشت A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد شمش سپهر

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۱

لیست قیمت میلگرد آجدار شمش سپهر
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۲۰ شمش سپهر A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ شمش سپهر A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ شمش سپهر A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ شمش سپهر A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ شمش سپهر A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ شمش سپهر A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ شمش سپهر A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ شمش سپهر A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ شمش سپهر A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ شمش سپهر A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ شمش سپهر A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۸ شمش سپهر A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد صائب

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۱

لیست قیمت میلگرد آجدار صائب
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۳۲ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۸ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۸ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد گلستان

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۱

لیست قیمت میلگرد آجدار گلستان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۳۲ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۸ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد فردوس باختر

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۱

لیست قیمت میلگرد آجدار فردوس باختر
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۶ فردوس باختر ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ فردوس باختر ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد راستین آستارا

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۱

لیست قیمت میلگرد آجدار راستین آستارا
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۲۲ راستین آستارا ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ راستین آستارا ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ راستین آستارا ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ راستین آستارا ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ راستین آستارا ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ راستین آستارا ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد پارس آرمان

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۱

لیست قیمت میلگرد آجدار پارس آرمان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۲ پارس آرمان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ پارس آرمان A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ پارس آرمان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ پارس آرمان A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۸ پارس آرمان A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۰۱

لیست قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد غرب
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۲۵ جهان فولاد غرب ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ جهان فولاد غرب ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ جهان فولاد غرب ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ جهان فولاد غرب ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ جهان فولاد غرب ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ جهان فولاد غرب ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ جهان فولاد غرب ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد