قیمت میلگرد امروز


لیست قیمت میلگرد میانه آذربایجان

بروز‌رسانی : ۲۵ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۷

لیست قیمت میلگرد میانه
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۰ میانه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ میانه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴میانه ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶میانه ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ میانه ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ میانه ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ میانه ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ میانه ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ میانه ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ میانه ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

بروز‌رسانی : ۲۵ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۷

لیست قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۲ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۳,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۳,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۳,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۳,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۳,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۳,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد ظفر بناب

بروز‌رسانی : ۲۵ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۷

لیست قیمت میلگرد ظفر بناب
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۰ظفر بناب ۱۲ متر A2 ۱۳,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۸ ظفر بناب ۱۲ متر A2 ۱۳,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد شاهین بناب

بروز‌رسانی : ۲۵ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۷

لیست قیمت میلگرد شاهین بناب
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸شاهین بناب ۱۲ متر A2 ۱۳,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰شاهین بناب ۱۲ متر A2 ۱۳,۲۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۹۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۹۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۰۰ تومان

لیست قیمت میلگرد نیشابور

بروز‌رسانی : ۲۵ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۷

لیست قیمت میلگرد نیشابور
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۴ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۳,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۳,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۳,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۳,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۳,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ نیشابور ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد شاهرود

بروز‌رسانی : ۲۵ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۷

لیست قیمت میلگرد شاهرود
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۰شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد فایکو

بروز‌رسانی : ۲۵ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۷

لیست قیمت میلگرد فایکو
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۶ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ فایکو ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۲,۸۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

بروز‌رسانی : ۲۵ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۶

لیست قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A2 ۱۳,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A2 ۱۳,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد کاشان

بروز‌رسانی : ۲۵ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۶

لیست قیمت میلگرد کاشان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۳,۲۹۵ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۳,۵۴۵ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۳,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۳,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۳,۲۲۵ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۳,۲۲۵ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۳,۲۳۵ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۳,۴۲۵ تومان
میلگرد آجدار ۳۶ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۴,۲۲۵ تومان
میلگرد آجدار ۴۰ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۴,۲۲۵ تومان

لیست قیمت میلگرد قائم

بروز‌رسانی : ۲۵ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۶

لیست قیمت میلگرد قائم
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۲قائم ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴قائم ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸قائم ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ قائم ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ قائم ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد حدید سیرجان

بروز‌رسانی : ۲۵ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۶

لیست قیمت میلگرد حدید سیرجان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ حدید سیرجان ۱۲ متر A2 ۱۴,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰حدید سیرجان ۱۲ متر A2 ۱۳,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

بروز‌رسانی : ۲۵ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۶

لیست قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۰صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد بافق یزد

بروز‌رسانی : ۲۵ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۷

لیست قیمت میلگرد بافق یزد
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۸ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۲ بافق یزد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

بروز‌رسانی : ۲۵ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۷

لیست قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد امیرکبیر

بروز‌رسانی : ۲۵ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۷

لیست قیمت میلگرد امیرکبیر
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۰ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۳,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد ابهر

بروز‌رسانی : ۲۵ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۷

لیست قیمت میلگرد ابهر
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۵.۵ ابهر ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۶.۵ ابهر ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۸ ابهر ۱۲ متر A2 ۱۳,۴۶۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۶۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۶۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۶۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد آذرفولاد امین

بروز‌رسانی : ۲۵ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۷

لیست قیمت میلگرد آذرفولاد امین
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ آذرفولاد امین ۱۲ متر A2 ۱۳,۳۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ آذرفولاد امین ۱۲ متر A2 ۱۳,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۶۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۶۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۶۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۶۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد آریا ذوب

بروز‌رسانی : ۲۵ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۷

لیست قیمت میلگرد آریا ذوب
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ آریا ذوب ۱۲ متر A2 ۱۳,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ آریا ذوب ۱۲ متر A2 ۱۳,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ آریا ذوب ۱۲ متر A2 ۱۳,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۳,۰۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

بروز‌رسانی : ۲۵ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۷

لیست قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A2 ۱۳,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۸ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۳,۵۱۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A2 ۱۳,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۳,۲۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۵۰ تومان

لیست قیمت میلگرد کرمان

بروز‌رسانی : ۲۵ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۷

لیست قیمت میلگرد کرمان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۴ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد معراج کرد کوی

بروز‌رسانی : ۲۵ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۷

لیست قیمت میلگرد معراج کرد کوی
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۲معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 ۱۳,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 ۱۳,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 ۱۳,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 ۱۳,۶۰۰ تومان

لیست قیمت میلگرد کوثر اهواز

بروز‌رسانی : ۲۵ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۷

لیست قیمت میلگرد کوثر اهواز
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۲ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۴۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۶۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۶۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۶۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۶۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۸ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۶۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۲,۹۴۰ تومان

لیست قیمت میلگرد درپاد تبریز

بروز‌رسانی : ۲۵ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۷

لیست قیمت میلگرد درپاد تبریز
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ درپاد تبریز ۱۲ متر A2 ۱۳,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰درپاد تبریز ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲درپاد تبریز ۱۲ متر A2 ۱۳,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۰۰ تومان

لیست قیمت میلگرد راد همدان

بروز‌رسانی : ۲۵ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۷

لیست قیمت میلگرد راد همدان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۸ راد همدان ۱۲ متر A2 ۱۴,۲۳۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰راد همدان ۱۲ متر A2 ۱۴,۰۳۵ تومان
میلگرد آجدار ۱۲راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۷۵ تومان
میلگرد آجدار ۱۴راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۲۵ تومان
میلگرد آجدار ۱۶راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۳,۲۸۵ تومان
میلگرد آجدار ۱۸راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۲۵ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۲۵ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۲۵ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۳,۲۱۵ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ راد همدان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۲ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۴,۰۰۰ تومان

لیست قیمت میلگرد ابرکوه

بروز‌رسانی : ۲۵ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۶

لیست قیمت میلگرد ابرکوه
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۰ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۸ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۲ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید