قیمت لوله داربستی امروز


قیمت لوله داربستی امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کنید.

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

لیست قیمت لوله داربستی بهفلز

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۱

لیست قیمت لوله داربستی بهفلز
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله ۵ داربستی ۱۷.۵ کیلو ۱.۲۱ اینچ ۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله ۵ داربستی ضخامت ۲ میل ۱.۲۱ اینچ ۲ میلی متر تماس بگیرید
لوله ۵ داربستی ضخامت ۲.۵ میل ۱.۲۱ اینچ ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت لوله داربستی تهران شرق

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۱

لیست قیمت لوله داربستی تهران شرق
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله ۵ داربستی ۲ میل تهران شرق ۱.۲۱ اینچ ۲ میلی متر تماس بگیرید
لوله ۵ داربستی ۲.۵ میل تهران شرق ۱.۲۱ اینچ ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت لوله داربستی جهان

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۱

لیست قیمت لوله داربستی جهان
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله ۵ داربستی ۱۷.۵ کیلو جهان ۱.۲۱ اینچ ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله ۵ داربستی ۱۴.۵ کیلو جهان ۱.۲۱ اینچ ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت لوله داربستی صدرا

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۱

لیست قیمت لوله داربستی صدرا
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله ۵ داربستی ۱۷.۵ کیلو صدرا ۱.۲۱ اینچ ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله ۵ داربستی ۱۴.۵ کیلو صدرا ۱.۲۱ اینچ ۲ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت لوله داربستی نیکان

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۱

لیست قیمت لوله داربستی نیکان
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله ۵ داربستی ۱۷.۵ کیلو نیکان ۱.۲۱ اینچ ۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله ۵ داربستی ۱۴.۵ کیلو نیکان ۱.۲۱ اینچ ۵ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت لوله داربستی یاران

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۱

لیست قیمت لوله داربستی یاران
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله ۵ داربستی ۱۷.۵ کیلو یاران ۱.۲۱ اینچ ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله ۵ داربستی ۱۴.۵ کیلو یاران ۱.۲۱ اینچ ۲ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت لوله داربستی اصفهان

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۱

لیست قیمت لوله داربستی اصفهان
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله ۵ داربستی ۱۷.۷۵ کیلو اصفهان ۱.۲۱ اینچ ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله ۵ داربستی ۱۶ کیلو اصفهان ۱.۲۱ اینچ ۲.۲ میلی متر تماس بگیرید
لوله ۵ داربستی ۱۴.۵ کیلو اصفهان ۱.۲۱ اینچ ۲ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت لوله داربستی صابری

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۱

لیست قیمت لوله داربستی صابری
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله ۵ داربستی ۱۷.۵ کیلو صابری ۱.۲۱ اینچ ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله ۵ داربستی ۱۴.۵ کیلو صابری ۱.۲۱ اینچ ۲ میلی متر تماس بگیرید