قیمت لوله درز جوش امروز


لیست قیمت لوله درزجوش ۲ میل

بروز‌رسانی : ۲۴ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۰۳

لیست قیمت لوله درزجوش ۲
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم صنعتی ۲۱.۲ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۱۱.۴ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۱۱.۲ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۲ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۴ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۳.۴ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۱.۲ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۱ اینچ ۲ میل تماس بگیرید

لیست قیمت لوله درزجوش ۲.۵ میل

بروز‌رسانی : ۲۴ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۰۳

لیست قیمت لوله درزجوش ۲.۵
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم صنعتی ۳۱.۲ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم تست آب ۲۱.۲ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم تست آب ۱۱.۴ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم تست آب ۱۱.۲ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۶ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۵ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۳ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۴ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم تست گاز ۳.۴ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم تست آب ۳.۴ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم تست آب ۲ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم تست آب ۱.۲ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم تست گاز ۱.۲ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم تست آب ۱ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۱ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید

لیست قیمت لوله درزجوش ۲.۹ میل

بروز‌رسانی : ۲۴ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۰۳

لیست قیمت لوله درزجوش ۲.۹
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم تست گاز ۳.۴ اینچ ۲.۹ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم تست گاز ۲ اینچ ۲.۹ میل تماس بگیرید

لیست قیمت لوله درزجوش ۳ میل

بروز‌رسانی : ۲۴ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۰۳

لیست قیمت لوله درزجوش ۳
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم تست گاز ۲۱.۲ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم تست گاز ۱۱.۴ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم تست آب ۱۱.۲ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم تست آب ۶ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم تست آب ۵ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم تست آب ۴ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم تست آب ۳ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم تست گاز ۲ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۱.۲۲ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم تست گاز ۱ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۱ اینچ ۳ میل تماس بگیرید

لیست قیمت لوله درزجوش ۳.۳ میل

بروز‌رسانی : ۲۴ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۰۳

لیست قیمت لوله درزجوش ۳.۳
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم تست گاز ۱ اینچ ۳.۳ میل تماس بگیرید

لیست قیمت لوله درزجوش ۳.۵ میل

بروز‌رسانی : ۲۴ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۰۳

لیست قیمت لوله درزجوش ۳.۵
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم تست گاز ۱۱.۲ اینچ ۳.۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۳ اینچ ۳.۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم تست گاز ۲ اینچ ۳.۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۱.۲۲ اینچ ۳.۵ میل تماس بگیرید

لیست قیمت لوله درزجوش ۳.۶ میل

بروز‌رسانی : ۲۴ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۰۳

لیست قیمت لوله درزجوش ۳.۶
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم تست گاز ۱۱.۴ اینچ ۳.۶ میل تماس بگیرید

لیست قیمت لوله درزجوش ۳.۷ میل

بروز‌رسانی : ۲۴ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۰۳

لیست قیمت لوله درزجوش ۳.۷
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم تست گاز ۱۱.۲ اینچ ۳.۷ میل تماس بگیرید

لیست قیمت لوله درزجوش ۴ میل

بروز‌رسانی : ۲۴ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۰۳

لیست قیمت لوله درزجوش ۴
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم صنعتی ۶ اینچ ۴ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۵ اینچ ۴ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۴ اینچ ۴ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۳ اینچ ۴ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۱.۲۳ اینچ ۴ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۱.۲۲ اینچ ۴ میل تماس بگیرید

لیست قیمت لوله درزجوش ۵ میل

بروز‌رسانی : ۲۴ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۰۳

لیست قیمت لوله درزجوش ۵
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم صنعتی ۲۱.۲ اینچ ۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۶ اینچ ۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۵ اینچ ۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۴ اینچ ۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۳ اینچ ۵ میل تماس بگیرید

لیست قیمت لوله درزجوش ۶ میل

بروز‌رسانی : ۱ بهمن ۱۳۹۹ , ۰۰:۵۸

لیست قیمت لوله درزجوش ۶
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم صنعتی ۶ اینچ ۶ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۵ اینچ ۶ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۴ اینچ ۶ میل تماس بگیرید