قیمت لوله درز جوش امروز


لیست قیمت لوله درزجوش ۲ میل

بروز‌رسانی : ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۲:۴۶

لیست قیمت لوله درزجوش ۲
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم صنعتی ۲۱.۲ اینچ ۲ میل ۲۲,۲۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۱۱.۴ اینچ ۲ میل ۲۲,۲۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۱۱.۲ اینچ ۲ میل ۲۲,۲۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۲ اینچ ۲ میل ۲۲,۲۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۴ اینچ ۲ میل ۲۲,۲۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۳.۴ اینچ ۲ میل ۲۲,۲۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۱.۲ اینچ ۲ میل ۲۲,۲۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۱ اینچ ۲ میل ۲۲,۱۰۰ تومان

لیست قیمت لوله درزجوش ۲.۵ میل

بروز‌رسانی : ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۲:۴۶

لیست قیمت لوله درزجوش ۲.۵
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم صنعتی ۳۱.۲ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم تست آب ۲۱.۲ اینچ ۲.۵ میل ۲۰,۰۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۱۱.۴ اینچ ۲.۵ میل ۲۰,۰۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۱۱.۲ اینچ ۲.۵ میل ۲۰,۰۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۶ اینچ ۲.۵ میل ۲۰,۰۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۵ اینچ ۲.۵ میل ۲۰,۰۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۳ اینچ ۲.۵ میل ۲۰,۰۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۴ اینچ ۲.۵ میل ۲۰,۰۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست گاز ۳.۴ اینچ ۲.۵ میل ۲۰,۰۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۳.۴ اینچ ۲.۵ میل ۲۰,۰۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۲ اینچ ۲.۵ میل ۲۰,۰۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۱.۲ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم تست گاز ۱.۲ اینچ ۲.۵ میل ۲۰,۰۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۱ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۱ اینچ ۲.۵ میل ۲۰,۰۰۰ تومان

لیست قیمت لوله درزجوش ۲.۹ میل

بروز‌رسانی : ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۶:۲۷

لیست قیمت لوله درزجوش ۲.۹
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم تست گاز ۳.۴ اینچ ۲.۹ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم تست گاز ۲ اینچ ۲.۹ میل تماس بگیرید

لیست قیمت لوله درزجوش ۳ میل

بروز‌رسانی : ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۲:۴۶

لیست قیمت لوله درزجوش ۳
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم تست گاز ۲۱.۲ اینچ ۳ میل ۲۰,۰۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست گاز ۱۱.۴ اینچ ۳ میل ۲۰,۰۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۱۱.۲ اینچ ۳ میل ۲۰,۰۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۶ اینچ ۳ میل ۲۰,۰۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۵ اینچ ۳ میل ۲۰,۰۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۴ اینچ ۳ میل ۲۰,۰۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۳ اینچ ۳ میل ۲۰,۰۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست گاز ۲ اینچ ۳ میل ۲۰,۰۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۱.۲۲ اینچ ۳ میل ۲۰,۰۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست گاز ۱ اینچ ۳ میل ۲۰,۰۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۱ اینچ ۳ میل ۲۰,۰۰۰ تومان

لیست قیمت لوله درزجوش ۳.۳ میل

بروز‌رسانی : ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۶:۲۷

لیست قیمت لوله درزجوش ۳.۳
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم تست گاز ۱ اینچ ۳.۳ میل تماس بگیرید

لیست قیمت لوله درزجوش ۳.۵ میل

بروز‌رسانی : ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۶:۲۷

لیست قیمت لوله درزجوش ۳.۵
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم تست گاز ۱۱.۲ اینچ ۳.۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۳ اینچ ۳.۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم تست گاز ۲ اینچ ۳.۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۱.۲۲ اینچ ۳.۵ میل تماس بگیرید

لیست قیمت لوله درزجوش ۳.۶ میل

بروز‌رسانی : ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۶:۲۷

لیست قیمت لوله درزجوش ۳.۶
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم تست گاز ۱۱.۴ اینچ ۳.۶ میل تماس بگیرید

لیست قیمت لوله درزجوش ۳.۷ میل

بروز‌رسانی : ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۶:۲۷

لیست قیمت لوله درزجوش ۳.۷
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم تست گاز ۱۱.۲ اینچ ۳.۷ میل تماس بگیرید

لیست قیمت لوله درزجوش ۴ میل

بروز‌رسانی : ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۲:۴۶

لیست قیمت لوله درزجوش ۴
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم صنعتی ۶ اینچ ۴ میل ۲۰,۰۵۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۵ اینچ ۴ میل ۲۰,۰۵۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۴ اینچ ۴ میل ۲۰,۰۵۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۳ اینچ ۴ میل ۲۰,۰۵۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۱.۲۳ اینچ ۴ میل ۲۰,۰۵۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۱.۲۲ اینچ ۴ میل ۲۰,۰۵۰ تومان

لیست قیمت لوله درزجوش ۵ میل

بروز‌رسانی : ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۲:۴۶

لیست قیمت لوله درزجوش ۵
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم صنعتی ۲۱.۲ اینچ ۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۶ اینچ ۵ میل ۱۹,۹۵۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۵ اینچ ۵ میل ۱۹,۹۵۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۴ اینچ ۵ میل ۱۹,۹۵۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۳ اینچ ۵ میل ۱۹,۹۵۰ تومان

لیست قیمت لوله درزجوش ۶ میل

بروز‌رسانی : ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۲:۴۶

لیست قیمت لوله درزجوش ۶
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم صنعتی ۶ اینچ ۶ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۵ اینچ ۶ میل ۱۹,۹۵۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۴ اینچ ۶ میل ۱۹,۹۵۰ تومان

طراحی سایت ایده پردازش