قیمت میلگرد ساده امروز


قیمت میلگرد ساده امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کنید.

 قیمت‌ها بدون احتساب ۹% مالیات بر ارزش افزوده است

لیست قیمت میلگرد ساده ذوب آهن اصفهان

بروز‌رسانی : ۸ تیر , ۱۲:۰۶

لیست قیمت میلگرد ساده ذوب آهن اصفهان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۷۶۴۸ میلگرد ساده ۳۶ ذوب آهن ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۶۳۸ میلگرد ساده ۳۲ ذوب آهن ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۶۳۷ میلگرد ساده ۲۸ ذوب آهن ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۶۳۶ میلگرد ساده ۲۵ ذوب آهن ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۶۴۷ میلگرد ساده ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۶۴۶ میلگرد ساده ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۶۴۵ میلگرد ساده ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۶۴۴ میلگرد ساده ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۵۳۲۸ میلگرد ساده ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۵۳۲۷ میلگرد ساده ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متر A1 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد ساده ابهر

بروز‌رسانی : ۸ تیر , ۱۲:۰۶

لیست قیمت میلگرد ساده ابهر
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۵۳۳۰ میلگرد ساده ۶.۵ ابهر ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۵۳۲۹ قیمت میلگرد ساده ۵.۵ ابهر ۱۲ متر A1 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد ساده نطنز

بروز‌رسانی : ۸ تیر , ۱۲:۰۶

لیست قیمت میلگرد ساده نطنز
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۷۶۵۹ میلگرد ساده ۶.۵ نطنز تهران سفارشی A1 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد ساده تیکمه داش

بروز‌رسانی : ۸ تیر , ۱۲:۰۶

لیست قیمت میلگرد ساده تیکمه داش
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۷۶۶۰ میلگرد ساده ۱۰ تیکمه داش ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۶۶۹ میلگرد ساده ۸ تیکمه داش ۱۲ متر A1 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

بروز‌رسانی : ۸ تیر , ۱۲:۰۶

لیست قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۷۶۹۱ میلگرد ساده ۳۶ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۶۹۰ میلگرد ساده ۳۴ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۶۸۹ میلگرد ساده ۳۲ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۶۸۴ میلگرد ساده ۳۰ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۶۸۵ میلگرد ساده ۲۸ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۶۷۴ میلگرد ساده ۲۵ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۶۷۳ میلگرد ساده ۲۲ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۶۶۱ میلگرد ساده ۲۰ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۶۶۲ میلگرد ساده ۱۸ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۶۶۳ میلگرد ساده ۱۶ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۶۶۴ میلگرد ساده ۱۴ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۶۶۵ میلگرد ساده ۱۲ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۶۶۶ میلگرد ساده ۱۰ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

بروز‌رسانی : ۸ تیر , ۱۲:۰۶

لیست قیمت میلگرد ساده آیین صنعت
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۷۷۱۱ میلگرد ساده ۳۸ آیین صنعت ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۷۱۲ میلگرد ساده ۳۶ آیین صنعت ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۷۱۳ میلگرد ساده ۳۵ آیین صنعت ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۶۹۲ میلگرد ساده ۳۴ آیین صنعت ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۷۰۲ میلگرد ساده ۳۲ آیین صنعت ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۷۰۱ میلگرد ساده ۳۰ آیین صنعت ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۷۰۰ میلگرد ساده ۲۸ آیین صنعت ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۶۹۹ میلگرد ساده ۲۵ آیین صنعت ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۶۹۸ میلگرد ساده ۲۲ آیین صنعت ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۶۹۷ میلگرد ساده ۲۰ آیین صنعت ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۶۹۶ میلگرد ساده ۱۸ آیین صنعت ۱۲ متر A1 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

بروز‌رسانی : ۸ تیر , ۱۲:۰۶

لیست قیمت میلگرد ساده کویر کاشان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۷۷۹۷ میلگرد ساده ۵۰ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۷۹۶ میلگرد ساده ۴۵ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۷۹۵ میلگرد ساده ۴۰ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۷۸۸ میلگرد ساده ۳۸ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۷۸۹ میلگرد ساده ۳۶ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۷۸۷ میلگرد ساده ۳۴ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۷۸۶ میلگرد ساده ۳۲ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۷۸۵ میلگرد ساده ۳۰ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۷۷۹ میلگرد ساده ۲۸ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۷۷۸ میلگرد ساده ۲۶ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۷۷۷ میلگرد ساده ۲۵ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۷۷۶ میلگرد ساده ۲۳ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۷۷۵ میلگرد ساده ۲۰ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۷۶۸ میلگرد ساده ۲۰ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۷۶۹ میلگرد ساده ۱۸ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۷۶۷ میلگرد ساده ۱۶ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۷۶۶ میلگرد ساده ۱۴ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۷۷۶۴ میلگرد ساده ۱۲ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد ساده نوین متین

بروز‌رسانی : ۸ تیر , ۱۲:۰۶

لیست قیمت میلگرد ساده نوین متین
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۷۸۰۴ میلگرد ساده ۱۰ نوین متین ۱۲ متر A1 تماس بگیرید

میلگرد ساده چیست و کاربرد آن در صنعت

میلگرد ساده در بتن برای جبران میزان مقاومت کششی پایین بتن مورداستفاده قرار می گیرد. عمده ی میلگرد های ساده شناسنامه دار هستند و دارای آنالیز می باشند. از جمله مصارف این میلگرد  می توان در صنعت ساختمان سازی نام برد.

نکته:

جوشکاری میلگرد ساده باید در شرایط پیش گرم طبق استاندارد ملی ایران ISIRI 3131 صورت بپذیرد.

فرآیند تولید میلگرد ساده

در تولید میلگرد ساده در وهله ی اول شمش ها با جک هیدرولیک تحت ردیف های مشخص در کوره هایی با دمای ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد قرار می گیرند. هنگامی که شمش ها داخل کوره ها قرار دارند به وسیله جریانات گردابی تحت دمای بالا نورد کاری می شوند شمش ها بعد از رسیدن به دمای مد نظر جهت نورد به خط تولید منتقل می شوند. سپس شمش ها پخته روی رول ها قرار گرفته و وارد مرحله بعدی می شوند. در مرحله رافینگ در سه مرحله از قطر شمش ها کاسته و به طول آن ها افزوده می شود و در مرحله آخر وارد بسته بندی می شوند.

کارخانه جات تولید کننده میلگرد ساده

کارخانجات بزرگی مانند :

 1. فولاد کویر کاشان
 2. فولاد آذربایجان میانه
 3. آذر گستر سدید
 4. فولاد خراسان
 5. فولاد نوین متین
 6. ذوب آهن اصفهان
 7. فولاد آلیاژی ایران

از جمله مهم ترین تولید کنندگان میلگرد و کلاف می باشند.

فرمول محاسبه وزن میلگرد ساده

میلگرد ساده

تفاوت انواع میلگرد A1,A2,A3,A4

میلگرد یکی از محصولات فلزی (عموماً فولادی) است که در صنایع مختلف ازجمله ساختمان‌سازی کاربرد ویژه‌ای دارد. سطح مقطع آن دایره‌ای توپر و در طول و قطرهای مشخص و استاندارد تولید می‌شود. انواع مختلف میلگرد ازنظر شکل، استاندارد ساخت، خواص مکانیکی و شیمایی باهم تفاوت‌هایی دارند. در این مقاله می‌خواهیم تفاوت انواع میلگرد A1,A2,A3,A4 را باهم بررسی کنیم.

بر اساس خواص مکانیکی فولاد و استاندارد تدوین‌شده روسیه، میلگرد در چهار کلاس A1 تا A4 تولید می‌شود. این کلاس‌ها از نظر شکل ظاهر و خصوصیاتی مثل مقاومت کششی، استحکام، مقاومت تسلیم وغیره با هم تفاوت‌هایی دارند.

 • میلگرد نوع A1: میلگرد ساده با سطحی صاف و بدن آج است که به آن میلگرد نرم هم می‌گویند.

میلگرد ساده از تنش جاری ۲۳۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع، تنش گسیختگی ۳۸۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع و میزان تغییر شکل نسبی ۲۵ درصد برخوردار است.

میلگرد ساده (میلگرد نرم) برای عملیات آهن گری و جوشکاری همچنین برای تغییر شکل (انعطاف‌پذیری خوب) بسیار مناسب است.

میلگردها عموماً بر بتن استفاده می‌شوند و برای اینکه به آن بچسبند و از جای خود خارج نشوند، آن‌ها را آجدار می‌سازند. آج‌ها باعث می‌شود تا میلگرد (آرماتور) با بتن بیشتر درگیر شده و استحکام آن را تقویت کند.

قیمت میلگرد ساده

 • میلگرد نوع A2: میلگرد آجدار (البته با آج‌های ساده) است که به آن میلگرد نیمه نرم، یا نیمه‌خشک هم می‌گویند.

اما میلگرد آجدار را با ویژگی‌های مختلف تولید می‌کنند تا در شرایط خاص کارایی خود را حفظ کند. مثلاً برخی میلگردهای آجدار باید در برابر خوردگی مقاوم‌تر از انواع معمولی باشند تا در مناطقی که رطوبت زیادی وجود دارد و یا محیط اسیدی و یا بازی است، استحکام سازه را حفظ کرده و از تخریب زودهنگام آن جلوگیری کند. نوع آج‌ها نیز در بتن و میزان درگیری آن و استحکام آرماتور تأثیر دارد. به همین دلیل میلگردهای آجدار را با انواع آج ساده، اج پیچیده و مرکب می‌سازند. در ادامه تفاوت انواع میلگرد آجدار را بررسی می‌کنیم.

 • میلگرد نوع A3: این میلگرد نیز آجدار (نوع آج‌ها متفاوت است) است. به آن میلگرد خشک نیز می‌گویند.
 • میلگرد نوع A4: از میلگردهای آجدار به ‌حساب می‌آید. (با آج‌های پیچیده و مرکب) از نظر خشکی این میلگرد از همه خشک تر و تردتر است که در چند استاندارد ساخته می‌شود.

میلگرد ساده که در کلاس A2 قرار دارد، دارای تنش جاری ۳۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع، تنش گسیختگی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع و میزان تغییر شکل نسبی ۱۹ درصد است. این آرماتور به خاطر وجود آج‌ها و خشکی نسبی بهتر است که برای عملیات جوشکاری استفاده نشود. عمده کاربرد آن در خاموت زنی است.

میلگرد کلاس A3 به‌هیچ‌عنوان نباید برای جوشکاری و آهنگری مورداستفاده قرار بگیرد. میزان تغییر شکل آن خیلی کم و حدود ۱۴ درصد است. تنش جاری ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع و تنش گسیختگی ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع از ویژگی‌های آن است

و اما کلاس A4 در دو نوع اصلی با استاندارد ۵۲۰ و ۵۰۰ ساخته می‌شود. شکل آج‌ها در این نوع دوکی و به‌صورت ۷ و ۸ طولی و عرضی با زاویه مشخص بر روی میلگرد نصب ‌شده‌اند.

بنابراین میلگردهای جوش پذیر شامل نوع A1 و A2 و میلگردهای غیر قابل جوش شامل A3 و A4 می‌شود.

بررسی تفاوت انواع میلگرد در استاندارد جدید

در استانداردهای جدید به جای استفاده از عناوین A1 تا A4 از عناوین میلگرد آج ۲۴۰، میلگرد آج،۳۴۰، میلگرد آج ۴۰۰ و میلگرد آج ۵۰۰ استفاده می‌کنند.

آرماتورها را در اندازه قطر ۸ تا ۴۰ میلی‌متر می‌سازند. این میلگردها در قسمت‌های مختلف سازه به کار برده می‌شوند.

 1. میلگرد مدل ۲۴۰ (میلگرد نوع A1): با علامت S240 نیز مشخص می‌کنند؛ و ۲۴۰ نشان‌دهنده حداقل مقاومت تسلیم است.
 2. میلگرد مدل ۳۴۰ (میلگرد نوع A2): با علامت S340 و S350 نشان می‌دهند.
 3. میلگرد مدل ۴۰۰ (میلگرد نوع A3): با علامت S400 و S420 مشخص می‌شود.
 4. میلگرد مدل ۵۰۰ (میلگرد نوع A4): با علامت S500 و S520 نشان می‌دهند.

جدول مشخصات شیمیایی میلگردها:

طبقه‌بندی علامت مشخصه کربن سیلیسیم منگنز فسفر گوگرد نیتروژن حداکثر کربن معادل
ساده S240 ۰.۲۲ ۰.۵۵ ۰.۷۵ ۰.۰۵ ۰.۰۵
آج‌دار مارپیچ S340 ۰.۳۲ ۰.۶ ۱.۳ ۰.۴۵ ۰.۴۵ ۰.۵
S350 ۰.۲۷ ۰.۵۵ ۱.۶ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۰۱۲ ۰.۵۱
آجدار جناغی S400 ۰.۳۷ ۰.۶ ۱.۶ ۰.۰۴۵ ۰.۰۴۵
S420 ۰.۳ ۰.۵۵ ۱.۵ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۰۱۲ ۰.۵۶
آجدار مرکب S500 ۰.۴ ۰.۶ ۱.۸ ۰.۰۴۵ ۰.۰۴۵
S520 ۰.۳۲ ۰.۵۵ ۱.۸ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۰۱۲ ۰.۶۱

جدول مشخصه‌های مکانیکی میلگردها:

طبقه‌بندی علامت مشخصه استحکام تسلیم بالایی استحکام کششی نسبت استحکام کششی به استحکام تسلیم بالایی میزان ازدیاد طول نسبی
حداقل حداکثر حداقل حداقل حداقل A5 حداقل A10 حداقل Agt
ساده S240 ۲۴۰ ۳۶۰ ۱.۲۵

 

۲۵ ۱۸
آجدار مارپیچ S340 ۳۴۰ ۵۰۰ ۱۸ ۱۵
S350 ۳۵۰ ۴۵۵ ۵۰۰ ۱۷ ۸
آجدار جناغی S400 ۴۰۰ ۶۰۰ ۱۶ ۱۲
S420 ۴۲۰ ۵۴۵ ۶۰۰ ۱۶ ۸
آجدار مرکب S500 ۵۰۰ ۶۵۰ ۱۰ ۸
S520 ۵۲۰ ۶۷۵ ۶۹۰ ۱۳ ۸