قیمت میلگرد ساده امروز


قیمت میلگرد ساده امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کنید.

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

لیست قیمت میلگرد ساده ذوب آهن اصفهان

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۲

لیست قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد ساده ۳۶ ذوب آهن ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۲ ذوب آهن ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۸ ذوب آهن ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۵ ذوب آهن ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متر A1 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد ساده ابهر

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۲

لیست قیمت میلگرد ابهر
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد ساده ۶.۵ ابهر ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
قیمت میلگرد ساده ۵.۵ ابهر ۱۲ متر A1 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد ساده نطنز

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۲

لیست قیمت میلگرد نطنز
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد ساده ۶.۵ نطنز تهران سفارشی A1 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد ساده تیکمه داش

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۲

لیست قیمت میلگرد تیکمه داش
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد ساده ۱۰ تیکمه داش ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۸ تیکمه داش ۱۲ متر A1 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۲

لیست قیمت میلگرد آذر گستر سدید
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد ساده ۳۶ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۴ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۲ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۰ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۸ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۵ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۲ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۰ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۸ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۶ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۴ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۲ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۰ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۲

لیست قیمت میلگرد آیین صنعت
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد ساده ۳۸ آیین صنعت ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۶ آیین صنعت ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۵ آیین صنعت ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۴ آیین صنعت ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۲ آیین صنعت ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۰ آیین صنعت ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۸ آیین صنعت ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۵ آیین صنعت ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۲ آیین صنعت ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۰ آیین صنعت ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۸ آیین صنعت ۱۲ متر A1 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۲

لیست قیمت میلگرد کویر کاشان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد ساده ۵۰ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۴۵ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۴۰ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۸ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۶ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۴ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۲ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۰ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۸ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۶ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۵ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۳ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۰ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۰ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۸ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۶ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۴ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۲ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد ساده نوین متین

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۲

لیست قیمت میلگرد نوین متین
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد ساده ۱۰ نوین متین ۱۲ متر A1 تماس بگیرید