قیمت اسلب امروز


قیمت اسلب امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کنید.

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

لیست قیمت اسلب

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۴

لیست قیمت ورق اسلب
نام ضخامت قیمت / کیلوگرم
اسلب سایز ۲۰۰ فولاد مبارکه ۲۰۰ تماس بگیرید
اسلب سایز ۱۹۵ فولاد مبارکه ۱۹۵ تماس بگیرید
اسلب سایز ۱۹۰ فولاد مبارکه ۱۹۰ تماس بگیرید
اسلب سایز ۱۸۵ فولاد مبارکه ۱۸۵ تماس بگیرید
اسلب سایز ۱۸۰ فولاد مبارکه ۱۸۰ تماس بگیرید
اسلب سایز ۱۷۵ فولاد مبارکه ۱۷۵ تماس بگیرید
اسلب سایز ۱۷۰ فولاد مبارکه ۱۷۰ تماس بگیرید
اسلب سایز ۱۶۵ فولاد مبارکه ۱۶۵ تماس بگیرید
اسلب سایز ۱۶۰ فولاد مبارکه ۱۶۰ تماس بگیرید
اسلب سایز ۱۵۵ فولاد مبارکه ۱۵۵ تماس بگیرید
اسلب سایز ۱۵۰ فولاد مبارکه ۱۵۰ تماس بگیرید
اسلب سایز ۱۴۵ فولاد مبارکه ۱۴۵ تماس بگیرید
اسلب سایز ۱۴۰ فولاد مبارکه ۱۴۰ تماس بگیرید
اسلب سایز ۱۳۵ فولاد مبارکه ۱۳۵ تماس بگیرید
اسلب سایز ۱۳۰ فولاد مبارکه ۱۳۰ تماس بگیرید
اسلب سایز ۱۲۵ فولاد مبارکه ۱۲۵ تماس بگیرید
اسلب سایز ۱۲۰ فولاد مبارکه ۱۲۰ تماس بگیرید
اسلب سایز ۱۱۵ فولاد مبارکه ۱۱۵ تماس بگیرید
اسلب سایز ۱۱۰ فولاد مبارکه ۱۱۰ تماس بگیرید
اسلب سایز ۱۰۵ فولاد مبارکه ۱۰۵ تماس بگیرید
اسلب سایز ۱۰۰ فولاد مبارکه ۱۰۰ تماس بگیرید
اسلب سایز ۹۵ فولاد مبارکه ۹۵ تماس بگیرید
اسلب سایز ۹۰ فولاد مبارکه ۹۰ تماس بگیرید
اسلب سایز ۸۵ فولاد مبارکه ۸۵ تماس بگیرید
اسلب سایز ۸۰ فولاد مبارکه ۸۰ تماس بگیرید
اسلب سایز ۷۵ فولاد مبارکه ۷۵ تماس بگیرید
اسلب سایز ۷۰ فولاد مبارکه ۷۰ تماس بگیرید
اسلب سایز ۶۵ فولاد مبارکه ۶۵ تماس بگیرید
اسلب سایز ۶۰ فولاد مبارکه ۶۰ تماس بگیرید
اسلب سایز ۵۵ فولاد مبارکه ۵۵ تماس بگیرید
اسلب سایز ۵۰ فولاد مبارکه ۵۰ تماس بگیرید
اسلب سایز ۴۵ فولاد مبارکه ۴۵ تماس بگیرید
اسلب سایز ۴۰ فولاد مبارکه ۴۰ تماس بگیرید
اسلب سایز ۳۵ فولاد مبارکه ۳۵ تماس بگیرید
اسلب سایز ۳۰ فولاد مبارکه ۳۰ تماس بگیرید