قیمت میلگرد استنلس استیل امروز


قیمت میلگرد استنلس استیل امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کنید.

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

لیست قیمت میلگرد استیل آلیاژ ۳۰۴L

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۲

لیست قیمت میلگرداستیل ۳۰۴
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۸۰ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۷۰ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۶۵ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۶۰ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۵۵ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۵۰ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۴۰ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۳۰ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۲۵ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۲۰ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۱۴.۵ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۱۲ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۱۰ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۸ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۶ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۵ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۳ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد استیل آلیاژ ۳۱۶L

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۲

لیست قیمت میلگرداستیل ۳۱۶
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۱۳۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۱۲۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۹۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۸۵ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۸۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۷۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۶۵ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۶۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۶۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۵۵ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۵۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۴۵ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۳۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۲۸ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۲۵ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۲۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۱۵ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۱۴ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۱۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۵ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد استیل آلیاژ ۳۱۰L

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۲

لیست قیمت میلگرداستیل ۳۱۰
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۴۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۱۶ ۶ متر ۳۱۰L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۰ سایز ۶۰ ۶ متر ۳۱۰L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۰ سایز ۴۵ ۶ متر ۳۱۰L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۰ سایز ۴۰ ۶ متر ۳۱۰L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۰ سایز ۲۵ ۶ متر ۳۱۰L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۰ سایز ۱۸ ۶ متر ۳۱۰L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۰ سایز ۱۵ ۶ متر ۳۱۰L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۰ سایز ۱۲ ۶ متر ۳۱۰L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۰ سایز ۱۰ ۶ متر ۳۱۰L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۰ سایز ۶ ۶ متر ۳۱۰L تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد استیل آلیاژ ۳۲۱L

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۲

لیست قیمت میلگرداستیل ۳۲۱
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۱۰۰ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۴۵ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۴۰ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۳۰ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۲۵ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۲۰ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۱۸ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۱۶ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۱۴ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۱۲ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۱۰ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۸ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۶ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۵ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید