قیمت ناودانی امروز


لیست قیمت ناودانی ناب تبریز

بروز‌رسانی : ۲۵ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۴

لیست قیمت ناودانی ناب تبریز
نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
ناودانی ۸ ناب تبریز ۸ میل ۱۲ متر ۱۳,۹۰۰ تومان
ناودانی ۱۰ ناب تبریز ۱۰ میل ۱۲ متر ۱۳,۹۰۰ تومان
ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۱۴ میل ۱۲ متر ۱۳,۹۰۰ تومان
ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۱۶ میل ۱۲ متر ۱۳,۹۰۰ تومان

لیست قیمت ناودانی شکفته

بروز‌رسانی : ۲۵ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۴

لیست قیمت ناودانی شکفته
نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
ناودانی ۶ شکفته ۶ میل ۱۲ متر ۱۴,۲۴۰ تومان
ناودانی ۸ شکفته ۸ میل ۱۲ متر ۱۴,۲۴۰ تومان
ناودانی ۱۰ شکفته ۱۰ میل ۱۲ متر ۱۴,۲۴۰ تومان
ناودانی ۱۲ شکفته ۱۲ میل ۱۲ متر ۱۴,۲۴۰ تومان
ناودانی ۱۴ شکفته ۱۴ میل ۱۲ متر ۱۴,۲۴۰ تومان
ناودانی ۱۶ شکفته ۱۶ میل ۱۲ متر ۱۴,۲۴۰ تومان

لیست قیمت ناودانی اروپا

بروز‌رسانی : ۲۵ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۴

لیست قیمت ناودانی اروپا
نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
ناودانی ۴ اروپا ۴ میل ۱۲ متر ۲۹,۸۵۰ تومان
ناودانی ۵ اروپا ۵ میل ۱۲ متر ۲۹,۸۵۰ تومان
ناودانی ۸ اروپا ۸ میل ۱۲ متر ۲۹,۸۵۰ تومان
ناودانی ۱۰ اروپا ۱۰ میل ۱۲ متر ۳۴,۸۵۰ تومان
ناودانی ۱۲ اروپا ۱۲ میل ۱۲ متر ۲۹,۸۵۰ تومان
ناودانی ۱۶ اروپا ۱۶ میل ۱۲ متر ۲۹,۸۵۰ تومان
ناودانی ۲۲ اروپا ۲۲ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی ۲۴ اروپا ۲۴ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی ۲۶ اروپا ۲۶ میل ۱۲ متر ۴۱,۸۵۰ تومان
ناودانی ۳۰ اروپا ۳۰ میل ۱۲ متر ۴۴,۸۵۰ تومان
ناودانی ۳۲ اروپا ۳۲ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی ۳۵ اروپا ۳۵ میل ۱۲ متر ۳۹,۸۵۰ تومان
ناودانی ۶۵ اروپا ۶۵ میل ۱۲ متر ۲۹,۸۵۰ تومان