قیمت ناودانی امروز


لیست قیمت ناودانی ناب تبریز

بروز‌رسانی : ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۷:۲۰

لیست قیمت ناودانی ناب تبریز
نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
ناودانی ۸ ناب تبریز ۸ میل ۱۲ متر ۱۳,۰۰۰ تومان
ناودانی ۱۰ ناب تبریز ۱۰ میل ۱۲ متر ۱۳,۰۰۰ تومان
ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۱۴ میل ۱۲ متر ۱۳,۰۰۰ تومان
ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۱۶ میل ۱۲ متر ۱۳,۰۰۰ تومان

لیست قیمت ناودانی شکفته

بروز‌رسانی : ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۷:۱۸

لیست قیمت ناودانی شکفته
نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
ناودانی ۶ شکفته ۶ میل ۱۲ متر ۱۳,۴۵۰ تومان
ناودانی ۸ شکفته ۸ میل ۱۲ متر ۱۳,۴۵۰ تومان
ناودانی ۱۰ شکفته ۱۰ میل ۱۲ متر ۱۳,۴۵۰ تومان
ناودانی ۱۲ شکفته ۱۲ میل ۱۲ متر ۱۳,۴۵۰ تومان
ناودانی ۱۴ شکفته ۱۴ میل ۱۲ متر ۱۳,۴۵۰ تومان
ناودانی ۱۶ شکفته ۱۶ میل ۱۲ متر ۱۳,۴۵۰ تومان

لیست قیمت ناودانی اروپا

بروز‌رسانی : ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۷:۱۶

لیست قیمت ناودانی اروپا
نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
ناودانی ۴ اروپا ۴ میل ۱۲ متر ۲۷,۹۴۰ تومان
ناودانی ۵ اروپا ۵ میل ۱۲ متر ۲۷,۹۴۰ تومان
ناودانی ۸ اروپا ۸ میل ۱۲ متر ۲۷,۹۴۰ تومان
ناودانی ۱۰ اروپا ۱۰ میل ۱۲ متر ۳۳,۹۳۰ تومان
ناودانی ۱۲ اروپا ۱۲ میل ۱۲ متر ۲۷,۹۳۰ تومان
ناودانی ۱۶ اروپا ۱۶ میل ۱۲ متر ۲۸,۹۳۰ تومان
ناودانی ۲۲ اروپا ۲۲ میل ۱۲ متر ۲۷,۹۳۰ تومان
ناودانی ۲۴ اروپا ۲۴ میل ۱۲ متر ۲۸,۹۳۰ تومان
ناودانی ۲۶ اروپا ۲۶ میل ۱۲ متر ۳۱,۹۳۰ تومان
ناودانی ۳۰ اروپا ۳۰ میل ۱۲ متر ۳۱,۹۳۰ تومان
ناودانی ۳۲ اروپا ۳۲ میل ۱۲ متر ۳۱,۹۳۰ تومان
ناودانی ۳۵ اروپا ۳۵ میل ۱۲ متر ۳۱,۹۳۰ تومان
ناودانی ۶۵ اروپا ۶۵ میل ۱۲ متر ۲۷,۹۳۰ تومان

طراحی سایت ایده پردازش