قیمت توری پرسی امروز


قیمت توری پرسی امروز را در این صفحه از سایت آهن رسن به صورت روزانه در اختیار شما قرار می دهیم.

لیست قیمت توری پرسی

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۰

لیست قیمت توری پرسی
نام مفتول چشمه قیمت / کیلوگرم
توری پرسی ۴ چشمه ۴*۴ ۴ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
توری پرسی ۴ چشمه ۳*۳ ۴ میلی متر ۳*۳ سانتی متر تماس بگیرید
توری پرسی ۴.۵ چشمه ۵*۵ ۴.۵ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری پرسی ۴.۵ چشمه ۴*۴ ۴.۵ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
توری پرسی ۴.۵ چشمه ۳*۳ ۴.۵ میلی متر ۳*۳ سانتی متر تماس بگیرید
توری پرسی ۳.۸ چشمه ۵*۵ ۳.۸ میلی متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری پرسی ۳.۸ چشمه ۴*۴ ۳.۸ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
توری پرسی ۳.۸ چشمه ۳*۳ ۳.۸ میلی متر ۳*۳ سانتی متر تماس بگیرید
توری پرسی ۳.۵ چشمه ۵*۵ ۳.۵ میل متر ۵*۵ سانتی متر تماس بگیرید
توری پرسی ۳.۵ چشمه ۴*۴ ۳.۵ میل متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
توری پرسی ۳.۵ چشمه ۳*۳ ۳.۵ میل متر ۳*۳ سانتی متر تماس بگیرید
توری پرسی ۳.۲ چشمه ۴*۴ ۳.۲ میلی متر ۴*۴ سانتی متر تماس بگیرید
توری پرسی ۳.۲ چشمه ۳*۳ ۳.۲ میلی متر ۳*۳ سانتی متر تماس بگیرید
توری پرسی ۳.۲ چشمه ۲*۲ ۳.۲ میلی متر ۲*۲ سانتی متر تماس بگیرید
توری پرسی ۲ چشمه ۲*۲ ۲ میلی متر ۲*۲ سانتی متر تماس بگیرید