قیمت لوله جدار چاه امروز


قیمت لوله جدار چاه امروز را در این صفحه از سایت آهن رسان می توانید هر روز مشاهده کنید.

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

لیست قیمت لوله جدار چاه سایز ۱۰

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۱

لیست قیمت لوله جدارچاه ۱۰
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله جدار چاه ملایر ۱۰ اینچ ۶ میل ۱۰ اینچ ۶ میلی متر تماس بگیرید
لوله جدار چاه اصفهان ۱۰ اینچ ۶ میل ۱۰ اینچ ۶ میلی متر تماس بگیرید
لوله جدار چاه ملایر ۱۰ اینچ ۵ میل ۱۰ اینچ ۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله جدار چاه اصفهان ۱۰ اینچ ۴ میل ۱۰ اینچ ۴ میلی متر تماس بگیرید
لوله جدار چاه اصفهان ۱۰ اینچ ۵میل ۱۰ اینچ ۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله جدار چاه ملایر ۱۰ اینچ ۴میل ۱۰ اینچ ۴ میلی متر تماس بگیرید
لوله جدار چاه اصفهان ۱۰ اینچ ۳میل ۱۰ اینچ ۴ میلی متر تماس بگیرید
لوله جدار چاه اصفهان ۱۰ اینچ ۳میل ۱۰ اینچ ۳ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت لوله جدار چاه سایز ۱۲

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۱

لیست قیمت لوله جدارچاه ۱۲
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله جدار چاه اصفهان ۱۲ اینچ ۶ میل ۱۲ اینچ ۶ میلی متر تماس بگیرید
لوله جدار چاه قزوین ۱۲ اینچ ۶ میل ۱۲ اینچ ۶ میلی متر تماس بگیرید
لوله جدار چاه ملایر ۱۲ اینچ ۶ میل ۱۲ اینچ ۶ میلی متر تماس بگیرید
لوله جدار چاه قزوین ۱۲ اینچ ۵ میل ۱۲ اینچ ۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله جدار چاه ملایر ۱۲ اینچ ۵ میل ۱۲ اینچ ۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله جدار چاه اصفهان ۱۲ اینچ ۵ میل ۱۲ اینچ ۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله جدار چاه ملایر ۱۲ اینچ ۴ میل ۱۲ اینچ ۴ میلی متر تماس بگیرید
لوله جدار چاه اصفهان ۱۲ اینچ ۴میل ۱۲ اینچ ۴ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت لوله جدار چاه سایز ۱۴

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۱

لیست قیمت لوله جدارچاه ۱۴
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله جدار چاه مشهد ۱۴ اینچ ۶ میل ۱۴ اینچ ۶ میلی متر تماس بگیرید
لوله جدار چاه اصفهان ۱۴ اینچ ۶ میل ۱۴ اینچ ۶ میلی متر تماس بگیرید
لوله جدار چاه ملایر ۱۴ اینچ ۶ میل ۱۴ اینچ ۶ میلی متر تماس بگیرید
لوله جدار چاه ملایر ۱۴ اینچ ۵ میل ۱۴ اینچ ۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله جدار چاه اصفهان ۱۴ اینچ ۵ میل ۱۴ اینچ ۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله جدار چاه مشهد ۱۴ اینچ ۵ میل ۱۴ اینچ ۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله جدار چاه اصفهان ۱۴ اینچ ۴ میل ۱۴ اینچ ۴ میلی متر تماس بگیرید
لوله جدار چاه ملایر ۱۴ اینچ ۴ میل ۱۴ اینچ ۴ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت لوله جدار چاه سایز ۱۶

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۱

لیست قیمت لوله جدارچاه ۱۶
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله جدار چاه کویر ۱۶ اینچ ۸ میل ۱۶ اینچ ۸ میلی متر تماس بگیرید
لوله جدار چاه اصفهان ۱۶ اینچ ۶ میل ۱۶ اینچ ۶ میلی متر تماس بگیرید
لوله جدار چاه ملایر ۱۶ اینچ ۶ میل ۱۶ اینچ ۶ میلی متر تماس بگیرید
لوله جدار چاه ملایر ۱۶ اینچ ۵ میل ۱۶ اینچ ۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله جدار چاه اصفهان ۱۶ اینچ ۴ میل ۱۶ اینچ ۴ میلی متر تماس بگیرید
لوله جدار چاه ملایر ۱۶ اینچ ۴ میل ۱۶ اینچ ۴ میلی متر تماس بگیرید