قیمت ورق گالوانیزه امروز


لیست قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

بروز‌رسانی : ۲ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۳:۲۶

لیست قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان
نام ضخامت عرض حالت قیمت / کیلوگرم
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۹ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۹ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۷ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۴۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۴۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۴ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید

لیست قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

بروز‌رسانی : ۲ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۳:۲۶

لیست قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
نام ضخامت عرض حالت قیمت / کیلوگرم
ورق گالوانیزه هفت الماس ۲.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۴,۱۴۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۲.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۴,۱۴۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۲ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۴,۱۴۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۲ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۴,۱۴۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۱.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۴,۸۴۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۱.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۴,۸۴۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۱.۲۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۴,۶۴۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۱.۲۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۴,۶۴۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۱ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۴,۹۴۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۱ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۴,۹۴۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۹ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۵,۰۴۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۹ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۵,۰۴۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۵,۰۴۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۵,۰۴۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۵,۱۴۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۷ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۵,۱۴۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۵,۹۴۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۵,۹۴۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۵۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۵۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۸,۳۴۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۸,۳۴۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۴ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۹,۷۴۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۹,۷۴۰ تومان

لیست قیمت ورق گالوانیزه کاشان

بروز‌رسانی : ۲ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۳:۲۶

لیست قیمت ورق گالوانیزه کاشان
نام ضخامت عرض حالت قیمت / کیلوگرم
ورق گالوانیزه کاشان ۱.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۵,۳۴۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۱.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۵,۳۴۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۱.۲۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۵,۱۴۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۱.۲۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۵,۱۴۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۱ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۵,۱۴۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۱ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۵,۱۴۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۹ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۵,۲۴۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۹ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۵,۲۴۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۵,۲۴۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۵,۲۴۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۷ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۵,۳۴۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۵,۳۴۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۱۴۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۱۴۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۵۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۹۴۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۵۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۹۴۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۸,۸۴۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۸,۸۴۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۴۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۹,۶۴۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۴۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۹,۶۴۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۳۰,۱۴۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۴ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۳۰,۱۴۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۳۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۳۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۳ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۳۲,۴۵۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۳ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید

لیست قیمت ورق گالوانیزه چین

بروز‌رسانی : ۲ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۳:۲۶

لیست قیمت ورق گالوانیزه چین
نام ضخامت عرض حالت قیمت / کیلوگرم
ورق گالوانیزه چین ۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۹,۹۴۰ تومان
ورق گالوانیزه چین ۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۳۲,۲۴۰ تومان
ورق گالوانیزه چین ۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۸,۹۴۰ تومان
ورق گالوانیزه چین ۴ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۸,۹۴۰ تومان
ورق گالوانیزه چین ۳ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۵,۳۴۰ تومان
ورق گالوانیزه چین ۳ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۵,۳۴۰ تومان
ورق گالوانیزه چین ۲ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۴,۶۴۰ تومان
ورق گالوانیزه چین ۲ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۴,۶۴۰ تومان
ورق گالوانیزه چین ۱.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید

لیست قیمت ورق گالوانیزه سمنان

بروز‌رسانی : ۲ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۳:۲۶

لیست قیمت ورق گالوانیزه سمنان
نام ضخامت عرض حالت قیمت / کیلوگرم
ورق گالوانیزه سمنان ۲.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۲.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۲ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۲ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۱.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۱.۲۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۱.۲۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۱ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۱ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۹ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۹ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۷ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۴۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۴۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۴۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۴۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۴ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۳۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۳۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۳ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۳ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید

لیست قیمت ورق گالوانیزه روی اندود کاوه

بروز‌رسانی : ۲ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۳:۲۶

لیست قیمت ورق گالوانیزه روی اندود کاوه
نام ضخامت عرض حالت قیمت / کیلوگرم
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۱ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۱.۲۵ ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۱ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۹ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۹ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۷ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۴۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۴۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۴۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۴۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۴ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۳۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۳۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۳۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۳ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۳ میل ۱۲۵۰میلی متر رول تماس بگیرید