قیمت تیرآهن امروز


لیست قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

بروز‌رسانی : ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۴:۱۸

لیست قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
نام طول قیمت / شاخه
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متر ۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متر ۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متر ۲,۹۱۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متر ۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متر ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲متر ۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متر ۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متر ۶,۰۹۱,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متر ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

لیست قیمت تیرآهن فایکو

بروز‌رسانی : ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۴:۱۸

لیست قیمت تیرآهن فایکو
نام طول قیمت / شاخه
تیرآهن ۱۴ فایکو ۱۲ متر ۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۶ فایکو ۱۲ متر ۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۸ فایکو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۲۰ فایکو ۱۲ متر ۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۲ فایکو ۱۲ متر ۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۴ فایکو ۱۲ متر تماس بگیرید

لیست قیمت تیرآهن ترک

بروز‌رسانی : ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۴:۱۸

لیست قیمت تیرآهن ترک
نام طول قیمت / شاخه
تیرآهن ۸ ترک ۱۲ متر ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۰ترک ۱۲ متر ۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۲ ترک ۱۲ متر ۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۳۳ ترک ۱۲ متر ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۳۶ ترک ۱۲ متر ۲۵,۱۱۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۴۰ ترک ۱۲ متر ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۴۵ ترک ۱۲ متر ۳۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۵۰ ترک ۱۲ متر ۳۹,۹۱۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۵۵ ترک ۱۲ متر ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۶۰ ترک ۱۲ متر ۵۲,۹۱۰,۰۰۰ تومان

لیست قیمت تیرآهن اهواز

بروز‌رسانی : ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۴:۱۸

لیست قیمت تیرآهن اهواز
نام طول قیمت / شاخه
تیرآهن ۱۴ اهواز ۱۲ متر ۱,۷۱۱,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۶ اهواز ۱۲ متر ۲,۲۱۱,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۸ اهواز ۱۲ متر ۲,۸۳۱,۰۰۰ تومان

طراحی سایت ایده پردازش